I Bygdeposten 26. november går ordfører Ståle Versland og Vidar Løvf ut mot rektor ved Vikersund skole fordi hun har bestemt ikke å sende elever til gudstjeneste i skoletiden. Hennes begrunnelse er hensynet til inkludering av alle elever ved skolen. Utspillet til Versland og Løvf tyder på at de ikke har forstått skolens betydning og utfordringer.

Modum kommune har et stort problem med inkludering. Andelen elever og voksen ungdom som faller fra ordinært skole-, arbeids og samfunnsliv er foruroligende stor. Grunnlaget for et inkluderende lokalsamfunn legges i skole og barnehage. I styringsdokumentet for Modumskolen vedtatt av kommunestyret 31. oktober i år nevnes også sosial tilhørighet og eleven i sentrum som viktig for å nå målene for den gode skolen i kommunen.

Dokumentet legger ellers sterk vekt på kunnskap, kritisk tenkning og skolen som lærende organisasjon med sterk vekt på refleksjon og evaluering av egen praksis. Rektor ved Vikersund skole synliggjør at hun tar dette på alvor. Retningslinjene er gode, men de lar seg ikke forene med detaljstyring og overprøving av beslutninger fra kommuneledelsen. Det er utrolig at politikere vil stikke kjepper i hjulene for skoler som arbeider seriøst med inkludering.

Ordfører Versland: Du risikerer å svekke rektorers autoritet når du går ut i lokalavisen og signaliserer kritikk og vilje til å detaljregulere på denne måten, til og med skulle bestemme hvordan påmelding til arrangementer bør foregå. Som ansatt i skolen kan jeg lett forestille meg hvor ubehagelig det kan føles å få ens faglige vurderinger overprøvd i lokalavisa av kommunens øverste ledelse. Ønsker Arbeiderpartiet i Modum servile rektorer som ikke tør /orker å stå stødig på de grunnleggende prinsippene vedtatt av både nasjonale og lokale myndigheter?

Og Løvf: Rektor ved Vikersund skole har ikke «lagt ned forbud mot at skolens elever skal få delta på julegudstjeneste» som du hevder. Det står heldigvis ikke i en rektors makt i dette landet. Som både du og Versland sikkert er klar over, har Modum kommune et stort tilbud av gudstjenester, med og uten jul foran, finansiert via offentlige bevilgninger, gratis, åpne for alle, også skolebarn og ungdom. I fjor arrangerte foreldre ved Vikersund skole i samarbeid med kirken en gudstjeneste rett etter skoletid. Hva i alle dager er i veien med en slik løsning? Det skulle ligge godt til rette for tilsvarende flere steder i Modum. Stramme kommunale budsjetter vil dessuten bli mye bedre utnyttet slik. Lærertimer er en knapphetsfaktor i Modumskolen.

Versland sier at kristendom er viktig for å lære om norsk historie og kultur. Dette godt er ivaretatt innenfor flere av skolens fag, blant annet halve KRLE-faget. Men det er ikke skolens oppgave å bidra til forkynning. Og gudstjenester er nettopp det. Sjekk hos Den norske kirke hvis du er i tvil.

Rektor ved Stalsberg skole oppgir at av 234 elever ber ca. ti om fritak. Av det kan man ikke trekke konklusjonen som gjøres i artikkelen at «kun 4 prosent ikke ønsker å delta». Her vil gruppepresset være stort og eksemplene på at skoler og lærere presser elever til å delta er dessverre mange. Inspektør ved Enger skole illustrerer dette godt ved å fortelle at «det i fjor var foreldre til tre av 200 elever som ba om et alternativt opplegg». Det ligger godt nedfelt i den norske folkesjela at en ikke ønsker å være til bry, altså be om noe alternativt, enn si skille seg ut.

For øvrig ser det ut til at skolene i Krødsherad ikke følger Utdanningsdirektoratets retningslinjer. Hvis det er slik som skolesjef Geir Waaler sier at skolegudstjeneste arrangeres siste skoledag før jul får den karakter av å være skolens semesteravslutning. En avslutning bør absolutt være inkluderende for alle og derfor ikke foregå i en kirke.