Antall tjenestesteder ligger nå på over 210. Jeg håper likevel at Politidirektoratet (POD) tar en grundig gjennomgang av tilrådningene. Selv om antall steder nå er oppfylt må det tas en vurdering på om det bør på enda flere tjenestesteder, samt en vurdering av plasseringen av tjenestestedene.

Krødsherad lensmannskontor er i tilrådningen fra politimester Fossen foreslått slått sammen med Modum og Sigdal med tjenestested Modum. Jeg er kritisk til at Krødsherad ikke er foreslått bestått. I nedre del av Buskerud ligger det tjenestesteder nærmest i en klynge. I tilrådningen er det foreslått blant annet at Lier, Drammen, Øvre Eiker, Nedre Eiker og Modum skal bestå som tjenestesteder. Deretter er det stor avstand til neste tjenestested i tilrådningen, som er Nes. Avstanden mellom Modum og Nes er en time og 37 minutter. I tilrådningen som nå foreligger er det lagt til noen tjenestesteder i forhold til forslaget som ble sendt ut på høring i oktober. I tilrådningen står det at økningen av tjenestesteder har gitt en bedre tilgjengelighet for publikum i forhold til forslaget som ble sendt på høring.

Det som har vært vektlagt ved stedene som er satt på kartet igjen er i følge tilrådningen avstand mellom tjenesteder, dekning mot nabo politidistrikter og økonomiske bindinger gjennom lange leieavtaler. Blant stedene som er satt på kartet igjen er Lier lensmannskontor og Nes lensmannskontor. Veibeskrivelse på Gule sider er brukt for å tidfeste avstand mellom de ulike stedene. Lier lensmannskontor ligger ni minutter unna politihuset i Drammen. Nes lensmannskontor ligger 20 minutter unna Gol lensmannskontor. Krødsherad lensmannskontor ligger 35 minutter unna Modum lensmannskontor.

I tillegg er det foreslått at både Øvre og Nedre Eiker lensmannskontor, som det er 11 minutter mellom skal bestå på grunn av, etter hva jeg har forstått, det totale arealet og husleiekontrakter. Av kommunene Krødsherad, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Nes og Lier er det altså det kontoret som har lengst avstand til annet tjenestested som er foreslått nedlagt. Nærpolitireformen skal gi et bedre og likere politi. Da kan man ikke ha en klynge med tjenestesteder i folketette områder, mens man har lang avstand mellom tjenestesteder ute i distriktene.

Krødsherad ligger gunstig til for å dekke opp omkringliggende kommuner. Avstanden til Flå er 34 minutter og kan etter min mening dekkes opp fra Krødsherad på lik linje som fra Nes. Tradisjonelt har Flå blitt dekket opp av hallingdalkommuner, men det er jo ikke noe i veien for at de i fremtiden kan slås sammen med Krødsherad. Avstanden fra Sigdal til Krødsherad er 29 minutter. Det vil være lik eller kortere avstand for mange i Sigdal å ha Krødsherad som nærmeste tjenestedet, enn Modum. Krødsherad ligger også slik til geografisk at vi kan dekke opp øvre deler av Ringerike og Modum kommune bra. Avstanden til Sokna f.eks er nesten den samme fra Krødsherad som Ringerike.

Det må også legges vekt på Norefjell. Vi har et av Nordens største hotell på Norefjell, med mye turister både sommer og vinter. Dette hotellet ligger på Bøeseter og er 13 kilometer unna Krødsherad lensmannskontor. Skisesongen på Norefjell utvides nå med 1-1,5 måned pga høydebasseng for tidligere snølegging, noe som gir ytterligere økende turisttilstrømning. Rv7 er lagt utenom kommunens sentrum, men det er fortsatt mye trafikk på grunn av Norefjell og vi har fortsatt en gjennomfartsåre på Fv 280.

Krødsherad er inne på Geodata med og uten befolkningsvekting, samt at vi var inne i politianalysens forslag. I politianalysen var vi ikke bare anbefalt bestått, men vi var også anbefalt å øke fra 5 stillinger til 10,7 stillinger. Det syns jeg også bør vektlegges i denne sammenhengen.

Krødsherad bør bestå. Det er ikke til forkleinelse for andre kommuner som har kommet på kartet igjen. Beslutningen om tjenestesteder er i sluttfasen og ligger hos POD til behandling. Jeg jobber ved Krødsherad lensmannskontor i Sør-Øst politidistrikt. Mine meninger gjelder Buskerud, siden det er det jeg har best kjennskap til i Sør-Øst.