I et intervju i Drammens Tidende 18. juli sier Høyres gruppeleder Adrian Tollefsen: «Hvis vi ikke går inn i Drammen, vil ikke dagens Øvre Eiker være til å kjenne igjen om 20–30 år.» Dette er et av argumentene når han inviterer til et bredt sammensatt «Innbyggerutvalg» som skal gi innspill til Øvre Eikers politiker om vår kommunes framtid. Bakgrunnen for å opprette dette utvalget var posisjonens ønske om mer tid til å forankre kommunestyrets endelige vedtak om en kommunesammenslåing med Drammen eller å fortsette som egen kommune.

Posisjonspartiene i Øvre Eiker (H, Frp og Krf) mente at de to innbyggerundersøkelsene vi har hatt, ikke har gitt tilstrekkelig tydelig råd om hva befolkningen mener, til tross for at begge viser et klart flertall (59/52 prosent) som ikke ønsker sammenslåing, og kun 19 prosent ønsker som seg mot Drammen. Nå skal et «Innbyggerutvalg» tegne Øvre Eikers framtid 20-30 år framover. På bakgrunn av hva de ser for seg av framtidig utvikling, skal de komme med et nytt råd til kommunestyret om hva vi bør gjøre med kommunesammenslåing.

Som gruppeleder for Senterpartiet vil jeg hevde at Innbyggerutvalgets råd kan ikke «overprøve» innbyggerundersøkelsene. Undersøkelse som form ble jo valgt av posisjonen nettopp fordi den skulle være representativ. Opposisjonen (Ap, Sp, Sv og MDG) stemte for en folkeavstemning. I innbyggerundersøkelsen ble 2400 innbyggere spurt, innbyggerutvalget vil ha maksimalt 30 medlemmer. Selv om disse 30 skal gå dypere inn i problematikken rundt kommunens framtid og utvikling, må vi ha tiltro til at de 2400 som har svart i innbyggerundersøkelsen, har gjort seg opp en mening som vi politiker bør ha respekt for. Når Tollefsen sier: «Vi har ikke egentlig fått et råd. Det er i hvert fall ikke klart nok, fordi resultatene har vært så jevne» så er det en klar underkjenning av dem som ikke ønsker en sammenslåing. Det er etter min oppfatning klart nok at flertallet ikke ønsker en sammenslåing, og kun et lite mindretall ønsker det samme som Tollefsen og andre i Høyre, FrP og KrF.

Når «Innbyggerutvalget» skal danne seg en oppfatning om hva som skal til for å skape en god framtid for Øvre Eikers befolkning, må de ta i bruk statistiske prognoser og utviklingstrekk i samfunnet. Her peker Tollefsen på både befolkningsutvikling og økonomi. Han tar det nærmest for gitt at kommuner på Øvre Eikers størrelse ikke vil klare sine oppgaver inn i framtida. Det er kun en antagelse. Det kommer jo helt an på hvem som styrer økonomien i landet og deres prioriteringer, og hvordan vi i framtida klarer å organisere våre tjenester. Her har Senterpartiet både sentralt og lokalt vært pådrivere for løsninger som involverer frivillig i større grad til å løse våre felles velferdsordninger.

Vi tror at nettopp i små og nære lokalsamfunn utvikles viljen og engasjementet til å løse oppgaver sammen. Vi mener Høyres iver etter større og mer sentraliserte kommuner går godt sammen med kapitalkreftene og næringslivets behov, noe vi tydelig ser når NHO uttaler seg om kommunereformen.

Tollefsen bedyrer at han skal gå inn i «Innbyggerutvalget» med åpent sinn. Jeg velger å tro ham på hans ord, men hele intervjuet i Drammens Tidene gir et sterkt inntrykk av en gruppeleder og et parti som vet hvor de vil med Øvre Eiker. De vil slå oss sammen med Drammen. Det vil vi som i valgkampen lovet å arbeide for en selvstendig kommune, kjempe imot, også som medlemmer av «Innbyggerutvalget.»

Øvre Eiker Senterparti er ikke imot kommunesammenslåing, men mener det bør vokse fram som en naturlig prosess der to eller flere kommuner finner at de vil ha nytte av det. Fram mot en eventuell sammenslåing vil et utvidet interkommunalt samarbeid være en god pekepinn på hva en kan vinne ved å gå sammen. Da ville også et «Innbyggerpanel» kunne bidra konstruktivt inn i prosessen, gitt at de fikk tid til en grundig prosess og ikke en hastesak over noen få uker. Tollefsen sier: «Hvis vi ikke går inn i Drammen, vil ikke dagens Øvre Eiker være til å kjenne igjen om 20-30 år.» En kan også si: Dersom vi presses inn i Stordrammen vil ikke Øvre Eiker kommune slik vi kjenner den, finnes mer.