Jeg må si jeg holdt på å falle av stolen i julemøte til kommunestyret da varaordføreren gikk opp og tiljublet SVs innlegg om innføring av eiendomsskatt.

Varaordføreren sa at dette måtte vi regne med å starte innføringen i løpet av året. Arbeiderpartiet har en meget løst uttalelse om eiendomsskatt i sitt program. (Innlegget ligger på nettsiden til Modum kommune, under budsjettdebatten.)

Eiendomsskatt er en meget usosial skatt. Den rammer blindt, og gjør ikke forskjell på minstepensjonister og mangemillionærer. For mange er eiendomsskatt en skatt på gjeld. Dette gjelder spesielt unge i etableringsfasen. For familier i etableringsfasen som sitter med lånegjeld som er tung å betjene, vil eiendomsskatt utgjøre et stort innhogg i husholdningsbudsjettet. For dem blir det skatt på gjeld.

For mange pensjonister som har det trangt fra før av, vil eiendomsskatten ramme hardt. De har ofte en bolig som har større verdi enn det betalingsevnen som pensjonist skulle tilsi. Det fordi man gjennom et langt liv betalt ned på gjeld på egen bolig. I Modum har vi eiendomsskatt på verker og bruk. Bruk er produksjonsbedrifter, verker er for det meste kraftverk. Sigdal og Krødsherad innfører eiendomsskatt nå, bare for å kunne stå som egen kommune i noen få år til. Det er ikke vanskelig å finne områder som man kunne brukt mer penger på.

Men vi bør heller fokusere på hvordan vi kan få mer ut av hver krone, fremfor for å legge byrden over på innbyggere og næringsliv i form av eiendomsskatt. Modum kommune har langt lavere skatteinntekter enn de andre kommunene vi sammenligner oss med, og i forhold til landsgjennomsnittet. Dette er den langsiktige politikken flertallet har ført og fører, det skapes svært få nye arbeidsplasser i Modum. Når noen ønsker å etablere seg i Modum er dette tungvint og vanskelig.

Vi må bli bedre på ressursutnyttelse og en effektiv tjenesteproduksjon. Vi har mye å hente her. I forhandlingene med Øvre Eiker i år viste det seg at dersom vi la Øvre Eikers drift på Modum, ville vi drevet kommunen ca. 50 millioner kroner billigere pr år. Men dagens flertall ser det enklere å legge større kostnad på hver enkelt familie enn å sette større krav til den kommunale driften.

Er det noe innbyggere med lav inntekt ikke trenger, så er det en ekstraregning på mange tusen kroner for å bo. Derfor sier vi i Modum Høyre Nei til eiendomsskatt på hus og hytter.

Jon Hovland (H),
Kommunestyrerepresentant

Fantasiløs og uansvarlig politikk

Vi hadde vårt siste kommunestyremøte for året den 9. desember og som vanlig ble posisjonens budsjettforslag vedtatt.

Det som preger deres budsjett er at de ikke evner å se noen muligheter til å skaffe tilveie nye inntekter eller redusere kostnader for å dekke inn sine utgiftsøkninger. Det er fantasiløst og tildels uansvarlig å bare øke skatteanslaget, det vil si skatteinntektene som rådmannen har beregnet at vi vil få inn i 2017. Det er etter min mening det samme som å kjøpe en lottokupong og tenke at gevinsten skal brukes til drift av kommunen. Vi har ingen sikkerhet for at skatteinntektene vil øke, snarere tvert om. En kraftig befolkningsvekst hjelper lite når det samtidig blir færre og færre yrkesaktive som bidrar til fellesskapet.

Videre velger AP og deres samarbeidspartnere å ta fra formannskapets disposisjonsfond, penger som formannskapet skulle kunne disponere utover året til uforutsette tiltak. Tilslutt tar de fra asfaltbudsjettet på kommunale veier. Et budsjett som ikke eksisterer, da det går inn i samme potten som brøyting. Mye snø gir ingen ting til asfaltering.

Posisjonens maktarroganse fikk vi demonstrert da vi skulle stemme over Høyre og Fremskrittspartiets forslag til endring i budsjett. De stemte nei til samtlige av våre forslag, selv om de på noen punkter var enige. Det bekreftet enkelte representanter fra posisjonen da de etter møtet uttalte at de syntes mange av våre forslag var gode, men de valgte allikevel å stemme i mot.

Det blir vanskelig å få til noe fornuftig politikk i kommunen når til og med Arbeiderpartiet stemte imot å gjøre tiltak for å få fortgang i Loes etablering på Kløftefoss. Nei takk, nye arbeidsplasser er ikke så viktig. H og FRP påpekte at det var feil fordeling av utgifter i det interkommunale samarbeidet vi har med Sigdal og Krødsherad. Vi har beregnet at det med dagens urettferdige fordelingsnøkkel koster Modums skattebetalere flere millioner mer enn nødvendig, penger vi kunne brukt på våre egne skoler og til helse. Vi foreslo at rådmannen skulle lage en sak for å få alle tall på bordet. Dette fant Arbeiderpartiet lite interessant og stemte imot. Dermed kan Modums innbyggere forvente å fortsatt betale for at Sigdal og Krødsherads innbyggere skal få gode tjenester. Skremmende.

Det er skremmende når det blir slik at man bare av prinsipp stemmer mot noe man kan være enig i, fordi det kommer fra feil parti. Kronen på verket satte varaordfører Ole Martin Kristiansen, Bygdelista, da han gikk på talerstolen og snakket varmt for å innføre generell eiendomsskatt. Han sa blant annet:

«Det er ikke sikkert at eiendomsskatt er en dårlig sak. Det kan være at vi på et eller annet tidspunkt neste år må se på hva det kan tilføre kommunen. Jeg undres hva menigheten i Bygdelista tenker når de før valget fikk presentert følgende om eiendomsskatt i valgprogrammet sitt?

«Eiendomsskatt er vi motstandere av fordi vi mener den rammer alle like hardt. Samtidig ser vi at det er fare for at Stortinget kan skjære ned overføringene til kommunene som ikke har utnyttet potensialet som ligger i eiendomsskatten og da vil vi være med å innføre den, om enn motvillig.»

I dag vet vi at Staten ikke har kuttet i overføring til kommunene, tvert om er de økt Fremskrittspartiet vil forsatt jobbe for en politikk som er til det beste for våre egne innbyggere, god forvaltning av våre ressurser og best mulig tjenester.

Vidar Løvf (Frp),
Kommunestyrerepresentant