Ta saker ut av en sammenheng, ikke si alt og bruk det som passer best til å underbygge eget syn.  Referer gjerne til hva andre har sagt, men sørg for ikke å ta med alt!

Jon Hovland fra Høyre og Vider Løvf fra Fremskrittspartiet gjør dette i Bygdeposten, lørdag 17. desember.  De referer til litt av det jeg sa i kommunestyrets budsjettdebatt fredag 9. desember og tilpasser til sin egen virkelighet – noe som – selvsagt er mer spennende enn å tilpasse den politiske diskusjonen til det som faktisk ble sagt.

(For de som er interessert kan hele innlegget mitt sees på hjemmesiden til Modum kommune).

I budsjettdebatten gjorde jeg oppmerksom på at Modum kommune kanskje må se seg om etter andre inntekter i forhold til at dagens regjering i statsbudsjettet foreslår en endring av eiendomsskatten på verker og bruk.  Dette er en eiendomsskatt som er innført i Modum, slik Jon Hovland peker på i sitt innlegg.

Bygdelista i Modum mener, nå som før, at vi ikke skal innføre eiendomsskatt på private hus og boliger i denne perioden.  Vi gikk til valg på det!  At jeg tok til orde for at kommunen kanskje må se hva innføring av generell eiendomsskatt vil bety kommunen, er ikke det samme som at Bygdelista mener at dette skal innføres.  Som folkevalgt og varaordfører følger jeg selvsagt Bygdelistas program.  Verken i valgprogram, i budsjettdebatten eller i skrivende stund er det åpning for eiendomsskatt utover den vi har på verker og bruk.

Om forslaget til statsbudsjett hadde blitt vedtatt, uendret, hadde det redusert kommunens innteker med rundt fem millioner kroner.  Fem millioner kroner er omtrent det samme som seks-syv lærerårsverk, eller seks-syv årsverk i helse- og sosialetaten.  På det tidspunktet budsjettdebatten foregikk visste ikke jeg at det hadde skjedd noe på dette området i samtalene mellom Regjeringen og støttepartiene.  Hadde jeg visst det hadde jeg naturligvis endret innlegget mitt.

Landssammenslutningen av vasskraftkommuner har på sine nettsider følgende om eiendomsskatt på verker og bruk:

Verker og bruk

I budsjettavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre er det oppnådd enighet om «følgende anmodningsforslag, merknader og annen tekst som en del av enigheten om statsbudsjettet for 2017: 

Stortinget ber regjeringen vurdere kapitaliseringsrenten i eiendomsskatten på kraftanlegg.»

Det er med dette skapt forventninger om at renten vil bli redusert med virkning for kommunenes eiendomsskatteinntekter i 2017, slik at det varslede inntektstapet for kommunene unngås og eiendomsskattegrunnlaget bedre samsvarer med de reelle markedsverdier av vannkraftverkene, slik loven forutsetter.

Det er positivt at det nå er et bredt flertall på Stortinget som etterkommer kravet fra mer enn 200 ordførere og varaordførere om en ny vurdering av kapitaliseringsrenten for eiendomsskatteformål på kraftanlegg. Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet har i sine budsjettforslag fremholdt det samme, og med henvisninger til dagens rente som for høyt.

Det må likevel presiseres at saken først er løst når lavere rente er fastsatt. LVK vil følge opp saken overfor Finansdepartementet og holde medlemskommunene underrettet om sakens videre gang

 

Sitatene over viser at Modum kommune i 2017 kanskje vil få de inntektene fra verker og bruk som vi har regnet med.