Bakgrunnen for dette innlegget er støy fra grunnarbeidet for terrasseleilighetene som skal bygges i Melumenga.

Men først noen generelle betraktninger.

Oppfatningen av hva som er støy varierer. Det er noe alle vet som har hatt tenåringer i huset som insisterer på å spille de siste «låtene» med fullt volum. Og selv noe så romantiske som sauebjeller kan oppfattes svært forskjellig av hytteeiere og bønder.

Jeg ser heller ikke bort ifra at støy fra anleggsarbeid for enkelte høres ut som søt musikk. Men for de aller fleste er slik støy rett og slett plagsomt.

Det er selvsagt ingen uenighet om at anleggsarbeid må gjennomføres på en rasjonell måte. Og at dette medfører støy er også noe de aller fleste godtar.  Perioden med støy er tross alt tidsbegrenset.

Men allikevel, hva er akseptabel støy fra anleggsvirksomhet? Er dette noe som bestemmes av entreprenøren alene, basert på en vurdering av hva som er rasjonelt, eller er det retningslinjer for hvordan støy skal vurderes før anleggsarbeid igangsettes? Svaret er at det finnes retningslinjer, og det er Teknisk Hovedutvalg i den enkelte kommune som har ansvar for å påse at disse blir fulgt. Kort oppsummert stilles de følgende kravene:

  • Som del av byggesøknaden skal entreprenør fremlegge en støyprognose. På grunnlag av denne kan kommunen stille krav om støyreduserende tiltak.
  • I retningslinjene skjerpes kravene for arbeid som strekker seg utover 6 uker, arbeid hvor det i vesentlig grad blir pigget, og om arbeidet utføres i nærheten av skole, barnehage eller aldershjem.
  • Det påligger entreprenør informasjonsplikt ovenfor berørte når det gjelder de krav som skal oppfylles. Berørte skal også informeres ved avvik fra planlagt støynivå.

Så til det som saken egentlig gjelder – terrasseleilighetene i Melumenga.

I forbindelse med bygging av terrasseleiligheter må det sprenges ut store volumer fjell. I utgangspunktet mener jeg det var snakk om 20.000 kbm fast fjell, men har senere hørt ymt om at det kanskje er nærmere 30.000 kbm. Uansett er det store volumer som skal sprenges, evt. pigges, og bortkjøres.  Arbeidet ble påbegynt i mai, og ser ut til å fortsette i alle fall ut september.

Sett i sammenheng med retningslinjene referert over er arbeidet å anse både som svært støyende og av lang varighet. Intensiteten av pigging har variert noe, men har i perioder pågått mer eller mindre kontinuerlig mellom syv om morgenen og fem om ettermiddagen Det betyr at det er de strengeste støykravene i retningslinjene som kommer til anvendelse.

Det ligger bolighus tett opp mot anleggsområdet. Melumenga Barnehage ligger også i nærheten

Allerede i midten av juni henvendte jeg meg til Modum Kommune med spørsmål om hvordan støy var behandlet i forbindelse med denne byggesaken. Håndteringen av min henvendelsen tydet på at saksbehandler helst ville utsette å svare lengst mulig, kanskje i håp om at arbeidet ville bli avsluttet i mellomtiden. I alle fall var det nødvendig å purre på svar.  Etter litt fram og tilbake forsikret saksbehandler om at henvendelsen ble tatt på største alvor, og takket for engasjementet. For et par uker siden ba jeg om informasjon om hva som nå var gjort i sakens anledning, men venter fortsatt på svar. I mellomtiden fortsetter anleggsarbeidet med full styrke.

Slik er det å bli tatt på største alvor!

Det kan ikke være tvil om at støy ble ansett som uvesentlig da denne byggesaken ble behandlet i Teknisk Hovedutvalg. Hvorfor dette skjedde er ikke opp til meg å svare på, det får være opp til ansvarlig saksarbeider. Så vidt jeg kjenner til ble det riktignok stilt krav om at arbeidet skal utføres på hverdager i perioden 07:00 – 17:00, og dette er noe entreprenøren overholder. Det jeg imidlertid hadde forventet var at det ble stilt konkrete krav til maksimal støy på utsatte steder, og at var blitt gjennomført målinger for å kontrollere at støykravet ble overholdt. Så vidt jeg kjenner til har ikke dette skjedd.

Jeg har dessverre liten tro på at det er mulig å påvirke det arbeidet som nå pågår. Mitt håper at jeg ved å ta saken opp kan påvirke Teknisk Hovedkomité til å vurdere støy i anleggsfasen mer grundig for framtidige utbyggingsprosjekter. Retningslinjene finnes, og det er opp til kommunen å ta disse i bruk på en fornuftig måte.