Statsforvalteren i Oslo og Viken starter nå opp med vern av sju skogsområder i fylket, og ett av disse ligger i Modum. Det dreier seg om i alt tre felter langs Melåa på Øst-Modum. Til sammen er det 384 dekar som Statsforvalteren foreslår å verne.

Store naturverdier

Det er tre naturtyper som omfattes av vernet: bekkekløft med bergvegg, rik edelløvskog og kalkbarskog.

Melåa har store likhetstrekk med Askerudelva 1,5 km lenger øst, står det om bekkedalen i den grundige naturfaglige rapporten. De er begge små, men velutviklede bekkekløfter med store naturverdier. Det er en kombinasjon av en rekke viktige egenskaper som gir kløfta ved Melåa viktig biologisk mangfold; En velutviklet bekkekløft med ekstremt fuktig miljø inntil fossefall innerst, kalkrik berggrunn, rike skogsamfunn med velutviklet kalkgranskog, rik edelløvskog og kalkskrenter og kalkberg, samt gammel naturskog med gamle trær og mye død ved.

Dette resulterer i et rikt artsmangfold med mange kravfulle arter. Hittil er det påvist 18 rødlistearter, men det finnes sikkert mange flere, står det i rapporten.

Forbud mot hogst, fysiske inngrep og motorferdsel

Skogvernet skal bidra til at ingen arter og naturtyper utryddes og at et representativt utvalg av norsk natur bevares for kommende generasjoner.

Et vern vil bety at alle inngrep som forringer verneverdiene vil være forbudt og at vegetasjon og dyreliv vil bli vernet mot skade og ødeleggelse, står det på Statsforvalterens nettside. Dette innebærer forbud mot hogst, fysiske inngrep og motorferdsel. Tradisjonelt friluftsliv, jakt, fiske og beite vil være tillatt.

Statsforvalteren vil gjerne ha synspunkter på naturverdier og brukerinteresser, og ønsker innspill som kan bidra til gode løsninger for både bruk og vern. Fristen for å komme med dette er 2. mai.

Fakta

Statsforvalteren i Oslo og Viken har lagt ut en oppstartsmelding på sin nettside. Der er alle planene beskrevet i detalj.

Formålet med oppstartsmeldingen er å hente inn synspunkter og å sikre medvirkning allerede før det lages et mer konkret verneforslag med detaljerte grenser og vernebestemmelser.

Fristen for å komme med innspill om planene til Statsforvalteren, er 2. mai 2022.

Det meldes oppstart for følgende 3 nye områder:

  • Holum skog, Nittedal kommune, ca. 233 daa
  • Melåa, Modum kommune, ca. 384 daa
  • Skøienåsen, Lunner kommune, ca. 248 daa

Og utvidelse av 4 områder:

  • Fuglen og Ømyr, Aremark kommune, utvidelse på ca. 1 104 daa
  • Høgsmosan og Geitåsen, Gjerdrum og Lillestrøm kommuner, utvidelse på ca. 686 daa
  • Ravndalen, Nittedal og Gjerdrum kommuner, utvidelse på 604 daa
  • Kolknuten, Kongsberg kommune, utvidelse på ca. 775 daa