1. februar starter vinterens kvotejakt på gaupe, og som vanlig møter jakta protester fra dyrevernhold. Vedtaket om å felle totalt 24 dyr i rovviltregion 2, som inkluderer vårt distrikt, er påklaget. Årets kvote er en nedgang fra året før, da totalkvoten var på 32 dyr. Den gangen ble ingen dyr felt i verken Numedal eller Kongsberg.

I jaktområde 1, som omfatter Hallingdal, Numedal, Sigdal, Krødsherad, deler av Kongsberg nord og deler av Ringerike, kan sju dyr felles, totalt to voksne hunner.

I jaktområde 3, som består av resten av Kongsberg, midtfylket, Drammen, deler av Ringerike og deler av Vestfold og Telemark, kan fire gauper felles - en voksen hunn.

Se jaktkart under!

Ikke til skade

Rovviltnemnda begrunner årets kvote med at det nasjonale målet for gaupe i regionen er nådd som gjennomsnitt de siste tre årene.

De kom fram til totaltallet på 24 etter en samlet vurdering av bestandssituasjonen, erfaringer med kvotejakt og bestands-utvikling i regionen, samt tap av bufe. "Rovviltnemnda vurderer at et slikt uttak ikke er til skade for bestandens overlevelse." skriver de i vedtaket.

I Buskerud er gaupa klart den største skadegjøreren på beitedyr, opplyser Sigurd Bakken hos Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Gaupa utgjør 62,2 prosent av all erstatning som gis. Ulv står for 28,5 prosent og kongeørn for 9,3 prosent.

Det har ikke kommet noen erstatningssøknader for tap av beitedyr til rovvilt i Kongsberg eller Flesberg. I Rollag er det to registrerte skadetilfeller, men fredet rovvilt er ikke dokumentert som skadegjører. Det samme gjelder for Nore og Uvdal, men her er det kommet en søknad om erstatning for ei søye og fem lam tatt til gaupe, og erstatning ble gitt.

«Uforsvarlig forvaltning»

Det er organisasjonen NOAH for dyrs rettigheter som har klaget på vedtaket. «Kvoten er, etter NOAHs oppfatning, for høy - sett i sammenheng med nødvendig antall individer for å sikre bærekraft for norsk gaupebestand», skriver de.

Organisasjonen mener det ikke bør tillates verken kvotejakt eller kvotefri jakt. «Å tillate en slik omfattende jakt på en art som ikke er i en levedyktig tilstand utgjør etter NOAHs mening uforsvarlig rovviltforvaltning.»

Det er Klima- og miljødepartementet som skal behandle klagen. Det har foreløpig ikke kommet noe svar fra den kanten.

Gaupejakta starter 1. februar.