Viser til Øyvind Trulsruds innlegg i Bygdeposten, der han skriver: Visit Modum - et sted med «hemmeligstemplede» attraksjoner. Jeg blir glad når moinger engasjere seg i lokale og aktuelle saker. Skribenten peker i sitt innlegg på manglende synliggjøring av attraksjoner, aktiviteter og muligheter i Modum. Jeg er helt enig i at dette kan bli bedre enn det er i dag, både når det gjelder synliggjøring som skilting og tilgjengelighet på digitale plattformer.

Reiseliv har historisk sett ikke vært særlig høyt prioritert i Modum, med noen hederlige unntak. Bygdas største turistaktører har blitt støttet opp om og det har blitt lagt til rette for dem når det har blitt etterspurt. Utover det har det fra kommunens side i hovedsak blitt satset på det som faller under idrett, friluft og friskliv. Nå er vi midlertidig inne i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel, der jeg håper reiselivet kan få en tydeligere plass enn tidligere.

Noen av reiselivsbedriftene er nå med i «Visit Norefjell», som er et samarbeid om kompetanse og en felles markedsføring av aktiviteter og attraksjoner. Kommunen er positiv og deltar i konkrete prosjekter, men er ikke medlem i Visit Norefjell. Etter denne sommersesongen ønsker jeg å få til en felles oppsummering sammen med bedriftene i Modum, næringsrådet og Visit Norefjell; hva er status, og hva er mulighetene og begrensningene i dette fellesskapet? Trenger vi vår egen «visit-adresse» eller er Visit Norefjell den riktige for oss? Dette svaret må komme fram som et resultat av en grundig vurdering i et fellesskap mellom næringsutøverne, bransjefellesskap (Næringsrådet og Visit Norefjell) og kommunen.

Skilting er en stadig tilbakevendende utfordring. Skilting som vi i Modum har ansvaret for og har mulighetene til å styre på egen hånd, er det ingen grunn til ikke å følge opp. Når det gjelder skilting langs fylkes- og riksveier, må vi fortsette å jobbe for å få dette godkjent av veimyndighetene. Vårt mål må være at det skal settes opp brune anvisningsskilt langs riksveien og ved avkjøringer til våre viktigste turistattraksjoner. Det er en dialog vi snarest vil ta med Statens vegvesen.

Til slutt vil jeg peke på at jeg har trua på Modum som en litt alternativ reiselivskommune, som kan satse på kortreiste gjester og god gjesteforvaltning. Utviklingsarbeidet går litt i rykk og napp, men nå er det flere nye ting i år, og det er mer på gang. Nå har vi fått på plass en kulturminneplan som omhandler mye, men ikke alle områder av vår kulturarv er ivaretatt i denne. Planen viser at det er et stort uutnyttet potensial som ligger i bygda vår både til lands og til vanns. Som kommune må vi legge til rette og veilede i det som kan oppfattes som en «reguleringsjungel» og jobbe for framtidige fellesskap og bedre synliggjøring.

Søndag fikk jeg lov å åpne den nye gjestebrygga som har kommet i stand etter privat initiativ og stort engasjement blant annet fra næringsrådet. Dette bidrar til å gjøre Modum og Vikersund mer tilgjengelig og attraktivt, både for innbyggere og gjester på vannet.

Jeg vil også benytte denne kommentaren til å rose alle de som jobber for å utvikle, tilby og gjøre tilgjengelig det vi har å by på i Modum.

Fortsatt god sommer.