Det pågår stadig debatter i Modum angående muligheter og utfordringer. I det siste har Per Rune Grønhovd stått for interessant interpellasjon i kommunestyret, og redaktøren i Bygdeposten har ofte interessante og utfordrende ledere.

Grønhovd stiller spørsmålet: – Hvorfor er det så mange over 65 år som flytter til Modum, mens de yngre ikke gjør det? Spørsmålet kan være utgangspunkt for en analyse med utgangspunkt i «alt henger sammen med alt» som det heter i politikken. I kommunestyret ble debatten rundet av med å vise til pågående arbeid med samfunnsdelen av kommuneplanen. Jeg håper at en virkelig tar tak i problemstillingen der, setter klare mål og tiltak.

Modum Næringsråd har en strategiplan der begrepet BBB er sentralt – Bedrift – Bolig – Besøk. Dersom en skal utvikle en kommune er dette nøkkelbegreper for å skape utvikling. Bedrift – nye arbeidsplasser og utvikling av de en har. Bolig – tilgang på attraktive boligtomter er grunnleggende viktig. Besøk – tilrettelegge for at området er attraktivt å besøke. Besøk kan ende opp i at en får lyst til å bo.

Det viktigste er arbeidsplasser. Klarer vi å skape mange flere kompetansekrevende arbeidsplasser og i tillegg ha tilbud om attraktive boligtomter, vil mye endre seg i kjølvannet av det. Vi vil få bedre skatteinngang, andelen av uføre vil gå ned. Utdanningsnivået i befolkningen vil gå opp. Det vil bli et bedre grunnlag for å få til togtilbud. Befolkningssammensetningen vil langsomt dreie i retning av at vi få større andel av yngre mennesker. Det blir grunnlag for å øke servicetilbud, få til uteliv osv. Utflytta ungdom vil se at det skjer noe, kanskje de finner tilbud om relevant jobb i hjembygda. Kanskje de tar med seg familien og finner drømmetomta et sted i Øståsen med kveldsol nesten helt til midnatt. Vi bør kanskje også dreie fokus fra å få tilbake akkurat den ungdommen som har flytta ut? Det viktige er å få inn nye yngre innbyggere uansett hvor de kommer fra.

Hva er status – er vi på vei til målet? I 2017 hadde vi fokus på at nå må vi skjerpe oss ellers blir Modum et vakuum-område mellom de sterke akser/regioner i nord og sør. Målet må være å bli magneten. Min påstand er at vi har begynt å våkne, men det er langt igjen. Det er rettet oppmerksomheten mot næringsutvikling i en helt annen grad enn tidligere. Men, vi er nesten tomme for næringsarealer og kommunen er omtrent tom for boligtomter. Vi er så «uheldige» at vi har en riksvei gjennom bygda som gir oss store problemer med å skape tilgang til planlagte næringsarealer. Langdrygt arbeid for å slå hull i byråkratiske spilleregler pågår. Togsaken går tregt, men er absolutt ikke død.

Skal vi gi opp og være fornøyd med å være en kommune der den aldrende befolkning synes det «knakende» trivelig? Fortsette å være en leverandør av ungdom til sentrale strøk hvor de tar sin utdanning og slår seg ned? Nei – dette går ikke. Svaret er enda hardere arbeid. Det må legges mer ressurser inn i målretta arbeid. Vi må begynne å tenke større tanker. Ser vi til Ringerike, Eiker og Kongsberg vil vi oppdage at det opparbeides næringsarealer på flere tusen mål. I Modum har vi noen små biter her og der.

Vi lever nå i ei tid vi må utnytte til fulle. Det er blitt trendy å bo i distriktene, folk flytter ut av Oslo. Fokus på lokal handel osv. Nylig var vi på webinar med tema «Grønne arbeidsplasser – overgang til fornybarsamfunnet». Det skjer ekstremt mye, forskning og utvikling. Kommuner tilrettelegger så det suser. Her nytter det ikke å sitte rolig å se på hva som skjer rundt oss og tenke små tanker. Vi må få opp farten ellers blir vi helt hekta av!