Vi reagerer sterkt på Senterpartiets leders innlegg, og velger derfor å svare. Vi kritiserer ikke posisjonens omorganiseringer, vi kritiserer posisjonens kutt! La oss være ærlig om dette; omorganiseringer har vi gjennomgått mange ganger i helse, nå er det kutt det snakkes om. For innbyggerne, ansatte, brukere/pasienter og Arbeiderpartiet oppfattes kuttene som meget «ugreit»!

Reduksjon på 27 årsverk på to år er ikke omorganisering, det er kutt. 27 årsverk er mange ansatte, da det som kjent er små stillingsprosenter i helse, noe som også er «ugreit».

«Modum har ikke flust med penger, noe som betyr at vi har liten mulighet til å yte tjenester utover det som er lovpålagt.» Det stemmer. Men de kuttene som posisjonen har utført er nettopp i lovpålagte tjenester. Det kan vi ikke som kommune være kjent med. I denne saken snakker vi ikke om skole, da det ikke er der det kritiseres for kutt. Men det var interessant å lese at du som lærer «opplever overtallighet i personale», det har vi aldri opplevd i helse og sosial. Der er vi som regel for få.

Les også

Hvor skal vi ta pengene fra i Modum?

I rapporten fra Telemarksforskning kan vi være enige om at det ikke er blitt hensyntatt lovpålagte oppgaver og tjenester for brukere/pasienter? Kun økonomi, det vil si bygninger/arealer og bosteder. Alle kommuner er oppfordret i Hurdalsplattformen til å sette rus og psykiatri på dagsordenen, etter siste års tragiske hendelser. Arbeiderpartiet har helt siden kommunevalget forsøkt å få vedtatt flere midler til rus og psykiatri. Hvorfor ønsker ikke Senterpartiet dette?

Hvilke ressurser mener Sps leder det er flyttet «fra et hus til et annet» innen helse? Ressursene innen rus og psykiatri, hvor er de flyttet? Arbeiderpartiet oppfatter dette som rene kutt for en meget sårbar gruppe! Noe som kommer tydelig fram i sosiale medier og Bygdeposten. Det vises også til at innbyggere, ansatte og brukere/pasienter også opplever dette som kutt!

Vi som politikere kan ikke forvente at befolkningen ikke reagerer på dårlige vedtak og avgjørelser. De er våre velgere! De har en stemme hver og én, og er i sin fulle rett til å uttale seg. Det kalles ytringsfrihet! Så får du like det, eller ikke. Sp kan ikke forvente at andre partier sitter stille i båten og godtar alle vedtak som blir gjort uten å uttale seg, om de er uenige. Det er vel dette som kalles demokrati?

«Som politikere har vi ansvar for å forvalte ressursene på best mulig måte.» Ja, det stemmer. Men som politiker har vi også ansvar for innbyggernes beste, og at de får lovpålagte tjenester når de trenger det. Rådmannens jobb er å tenke økonomi, politikernes jobb er å tenke på innbyggerne. Politikere må ikke alltid være enige i rådmannens forslag. Kommunens skatteinngang ligger på 80 prosent av landsgjennomsnittet. Så får vi rammetildeling av staten, nå i etterkant på nesten 1,9 millioner kroner. Sp har fulgt rådmannens forslag om å putte pengene på konto, mens Arbeiderpartiet har blitt nedstemt tre ganger ved å bruke dem på psykiatri og rus (Mestringsenheten/Geithusberga og Geithus bofellesskap).

Les også

Når lederen av Modum Sp ber om mindre offentlig debatt, bør vi ha mye mer av det

Når det gjelder framsnakking så er vi enige, og at vi skal framheve kommunens positive sider. Men det betyr ikke det samme som at vi skal godta kuttene! Om innbyggere, ansatte, brukere/pasienter eller politikere ikke er enige med dere og sier det høyt, betyr ikke at vi snakker ned kommunen vår.

Når ordfører eller rådmann blir nevnt i diskusjoner på sosiale medier så er det deres funksjon som blir nevnt, ikke personen Sunni eller Aud Norun.