Undertegnede er medlem av Hovedutvalget for samferdsel og næring. Lite av mine betenkeligheter kom fram i Bygdeposten sitt referat fra møtet i hovedutvalget 4. april, der «Hytter i Modum» var et viktig tema. Det blir riktig for meg nå å komme med noen utdypende kommentarer om MDG's hyttepolitikk og mine tanker om dette temaet.

Lokalt i kommunene er det et dilemma mellom næringsinteresser og vern. Det kan være vanskelig for lokalpolitikere å si «nei» til en søker som ønsker å legge ut et hyttefelt når en annen har fått lov. Næringsinteresser kan bli prioritert på bekostning av miljøhensyn. «Nei» i en kommune kan gi nabokommunen en konkurransefordel.

Lovverk og overordnet planverk må følges og sikre at allmennheten i dag og i generasjoner etter oss har natur å oppholde seg i. Vi i MDG mener at vi er forpliktet til å bevare naturen, dersom vi skal kunne nå mål om å kutte i klimagassutslipp, ta vare på det biologiske mangfoldet og være en grønn og bærekraftig kommune. Ikke minst er tilgang til nærnatur for innbyggerne viktig og må være et førende prinsipp i arealplanleggingen.

Da mener vi at det offentlige må være restriktive med å tillate ny hyttebygging, av hensyn til naturen, klimaet og framtidige generasjoner. Hyttebyggingen har gått så langt at MDG nasjonalt vil ha stans i bygging av nye hyttefelt, og innføre en nasjonal maksgrense for hyttestørrelse. Sterke bærekraftsvurderinger må også være førende for eventuell fortetting og utvidelse av eksisterende hytteområder ved behov av ny infrastruktur som vann, strøm, kloakk, vei.

Nye hytter må bygges med minimale naturavtrykk og hyttelivet må bli mer nøkternt og skånsomt. Vi kan dele mer på de hyttene vi allerede har istedenfor å bygge nytt. Utlån- og utleievirksomhet er i tida og bør i enda større grad også gjelde våre hytter, det er bærekraft i praksis. I en sirkulær økonomi med gjenbruk tar vi godt vare på produktene vi produserer og materialene de består av, slik at vi kan bruke dem igjen og igjen, i stedet for å hente ut stadig mer ressurser fra naturen. Dette prinsippet kan med fordel utvikles i vår kommunes hyttepolitikk.

Jeg ønsker at all ny hyttebygging ses i sammenheng med øvrig arealbruk i vår kommune. Og som rådmannens forslag til vedtak i hovedutvalget blant annet sier, at ytterligere hyttebygging ut over avsatte områder i kommuneplanens arealdel vurderes særskilt ved neste rullering av arealdelen. Dette stemte jeg som eneste representant i hovedutvalget for. Ved neste korsvei, altså arealplanlegging, må vi tenke bærekraft i alle ledd. Et arealregnskap er ønskelig, og arealnøytralitet kan legge ønskede føringer og begrensninger i utbygging.

Jeg er ellers glad for at politikerne i Modum vil være nøkterne og ikke tillate massiv hytteutbygging. Men jeg er redd for hva dispensasjoner fra plan- og bygningsloven og gjeldende arealplan kan føre til av forringelse av naturområder. Utbygging av skogsområder er irreversibelt. Naturen er som kjent vårt arvesølv og vi er forpliktet til å ivareta den også for de som kommer etter oss.