Runolv Stegane fra Sigdal har kritisert gjennomføringen av utbedring og vedlikehold av Sigdalsveien. Fylkesråd Olav Skinnes respons på denne kritikken i Bygdeposten 13. desember inneholder flere påstander om Venstres alternative budsjett i Viken som ikke kan stå uimotsagt.

Fylkesrådet forsøker å vri en diskusjon som dreier seg om hvordan man har prioritert ressurser til veivedlikehold innenfor årets fylkesveibudsjett, og kritikk av mangelfull oppfølging og framdrift, til å dreie seg om framtidige budsjetter for veivedlikehold.

Her kommer Skinnes også med noen påstander som er direkte feil. Venstre vil ikke bruke mindre penger enn fylkesrådet på fylkesveiene og veivedlikehold, men vi er tydeligere i våre prioriteringer og vil forbeholde ti prosent av disse midlene til tiltak som kommer myke trafikanter til gode.

Venstre vil bruke denne tidelen til å prioritere vedlikeholdsetterslepet på gangveier og sykkelveier langs fylkesveiene, vi vil prioritere sikre busstopp, bussholdeplasser og sikringer i tilknytning til disse og vi vil stimulere til nye og gode løsninger som letter mobiliteten for dem som ferdes langs fylkesveiene uten egen bil. Fylkesrådet velger å harselere med dette, men det er slike innovasjoner som har gitt oss tilbudet med førerløse busser i Kongsberg og andre mobilitetsløsninger som ligger langt fremme rent teknologisk.

Fylkesrådet står selv bak en politisk plattform som vil at trafikkveksten skal komme i kollektiv, sykkel og gange. Da burde han ta imot Venstres forslag med åpne armer. I mellomtiden må Skinnes følge opp pågående prosjekter, slik at midlertidige løsninger som rammer lokalbefolkningen, for eksempel i Sigdal, får så kort varighet som mulig.

Les også

– Respektløst av Stegane og Venstre