Gå til sidens hovedinnhold

– Aktiv bolig og eiendomspolitikk

Artikkelen er over 4 år gammel

Bygdeposten har intervjuet de åtte stortingskandidatene våre. I dag: Runolv Stegane (V).

1: Hva mener du er de tre viktigste politiske sakene i Buskerud pr. dags dato?

– Skole: Alt starter i skole og barnehagen.

– Samferdsel: Ny Oslofjord-forbindelse uten tunnel, lokaltog på Randsfjordbanen (Hønefoss-Hokksund), to spor til Kongsberg. Ringeriksbanen bygges. Ny Rv. 35 inkludert avkjøring til Sigdal.

– Helse: Nytt sykehus i Drammen.

2: Hvis du får plass på Stortinget. Hvordan vil du/ditt parti arbeide for å løse disse sakene til innbyggernes beste?

– Skole: La læreren bruke mer tid på barna og mindre på byråkrati. Styrke lærerens videreutdanning. At barn som faller utenfor skal få hjelp tidlig. Gi gratis barnehage og SFO til de familier som trenger det

– Samferdsel: Øke bevilgningene til vei og jernbane. Trafikkutfordringene i Drammen må løses samtidig med bygging av nytt sykehus. Det krever sterk statlig medfinansiering.

– Helse: Bidra til at det gjeldende vedtak om nytt sykehus blir finansiert.

RUNOLV STEGANE

 

Parti: Venstre

Alder: 64 år

Sivilstad: Gift.

Yrke: Daglig leder i egen bedrift/organisasjonsrådgiver

Bostad: Sandsbråten, Prestfoss

Hobby: Tillitsvalgt i friidrett (leder i Sigdal og Buskerud)

Politiske hjertesaker: Næringsliv (arbeidsplasser), skole, miljø, og ikke minst være en aktiv ombudsmann for innbyggerne.

Politisk CV

Sigdal kommunestyre 1987 - 2017

Medlem av Fylkestinget 2003 - 2015.

3: Stadig flere kommuner innfører generell eiendomsskatt? Bør staten begrense denne muligheten utover skatt på verker og bruk?

– Venstre ønsker ikke eiendomsskatt. Så svaret er ja. Kommunen må styre slik at eiendomsskatt blir unødvendig!

4: Hvilke tre samferdselsprosjekter bør prioriteres i Buskerud i neste NTP?

– Lokaltog på Randsfjordbanen/sikre framdrift av Ringeriksbanen. Ny R35 med avkjøring til Sigdal. Bru over Oslofjorden (Rv. 23)

5: Det har vært mye støy rundt kommunereform og politireformen. Bør noe av dette endres/justeres/stanses?

– Det må spesielt sikres at politireformen ikke medfører mindre tilgjengelig politi.

6: Bør elbilfordelene videreføres. I så fall hvorfor?

– Ja det er et viktig miljø- og klimapolitisk tiltak.

7: Det er et ønske om å verne mer skog i Norge. Hvilke virkemidler bør brukes for å oppnå dette?

– Størst mulig frivillighet. Erfaringene fra Trillemarka er ikke bra. Staten sa nei til frivillig vern og foretok et overgrep mot lokaldemokratiet!

8: Hva bør bestandsmålet være for antall ulv i Norge?

– Det som Stortinget har vedtatt.

9: Norge har en gammel bilpark i Europeisk målestokk. Hvilke virkemidler bør innføres for gjøre bilparken yngre?

– Beholde fordelene som utslippsfrie biler har.

10: Bør Norge ut av EØS- og Schengenavtalen for å kunne styrke grensekontrollen?

– Nei. Det er fullt mulig innfor EØS/Schengen å styrke grensekontrollen hvis man ønsker det.

11: Flere stater i USA har liberalisert bruk av cannabis. Bør Norge følge etter?

– Nei.

12: Vikersundbakken er det eneste nasjonalanlegget i Buskerud. Bør slike anlegg få årlige tilskudd fra staten til drift?

– Ja. Dette har Venstre foreslått lenge.

13: Norge opplever i likhet med resten av Europa en sterk sentralisering. Hvilke politiske mottrekk kan iverksettes for å sikre bosetting og vekst på landsbygda?

– Norge har i dag en rekke politiske mottrekk mot sentralisering som bør videreføres. Dette er integrert i landbrukspolitikken, skatte- og avgiftspolitikken og samferdselspolitikken. Distriktskommunene må være aktive når det gjelder å tilby tomter og utbyggingsområder.

14: Bør det åpnes for salg av vin i dagligvarebutikker? Gi en begrunnelse for svaret.

– Nei, ordningen med Vinmonopol bør videreføres av helsepolitiske grunner.

15: Bør det innføres generell bevæpning av norsk politi?

– Nei, Venstre er mot en generell bevæpning av politiet.

16: Bør pensjonsalderen økes til 75 år i takt med at gjennomsnittsalderen på befolkningen øker?

– Det bør være stor fleksibilitet i når den enkelte går av med pensjon. Særaldersgrenser som ikke er faglig begrunnet bør avvikles, og den alminnelige aldersgrensen i staten bør bli 72 år slik den er i privat og kommunal sektor.

17: Legevitenskapen bryter stadig nye barrierer. Bør alle tilgjengelige behandlingsmetoder på livstruende sykdommer gjøres tilgjengelig uansett kostnad i offentlige sykehus?

– I prinsippet ja, men det bør være dokumentert at metoden virker før den tas bredt i bruk.

18: Bør odelsloven og konsesjonsloven for landbrukseiendommer avvikles?

– Odelsloven bør avvikles. Det er få som er født til å utøve et bestemt yrke. Konsesjonsloven må beholdes. Blant annet er boplikten hjemlet i konsesjonsloven, og bestemmelse i konsesjonsloven er viktig for å beholde lokalt eierskap til jord og skog.

19: Bør norsk oljeutvinning avvikles innen 2040? Hvis svaret er ja; hvordan skal inntektsfallet kompenseres?

– Om ikke all oljeutvinning er avviklet innen 2040, bør den være kraftig redusert. Venstre mener det er fullt mulig å omstille næringslivet fra «svart» til «grønn» uten at det betyr mindre inntekter og redusert velferd. Det må brukes statlige midler på forskning og til å investere i teknologiske pilotprosjekter som bidrar til reduserte klimautslipp. Dette vil gjøre det mulig å gå over fra fossil til fornybar energi.

20: Det er dyrt å komme inn på boligmarkedet i Norge. Hvilke virkemidler ser du for deg kan hjelpe førstegangsetablerere til en enklere inngangsbillett?

– Kommunene, spesielt distriktskommunene, må ha en langt mer aktiv innsats for å sette av areal til boliger. Dette kan gi mindre press i byområdene og samtidig bidra til å opprettholde innbyggertallet i bygdene. Vi må kombinere dette med en aktiv næringspolitikk som gir næringsdrivende mulighet til å opprettholde dagens arbeidsplasser og til å skape nye.

Valg 2017

Bygdeposten har intervjuet de åtte stortingskandidatene våre, og vil publisere intervjuene fortløpende for våre lesere fram mot valget.

 

LES OGSÅ:

Senterpartiet: – Lensmannskontor i hver kommune 

Kommentarer til denne saken