Antall representanter som fikk spørsmålet varierer på størrelsen av partiet.

Enkelte svar er fra kandidater til Stortinget, andre fra de enkelte parti. Ikke alle de forespurte har svart ungdommen.

Spørsmålene

 1. Hvilke tiltak mener du bør gjøres, eller kan iverksettes, for å tiltrekke nye virksomheter og kompetansearbeidsplasser til Midtfylket?
 2. Hva mener du kan gjøres for å bedre samferdselstilbudet i midtfylket?
 3. Med omfattende og rask utbygging i Drammensregionen og Ringeriksregionen, hvordan mener du vi skal vi unngå at Midtfylket faller utenfor?

Morten Wold, FRP

1.

Kommunen må jobbe mer utadrettet og direkte mot innovasjonsmiljøer og gründere. Det bør tilbys særdeles rimelige, gjerne gratis, næringstomter for å sikre at bedrifter etablerer seg her. Generelt må det være et mål at Modum skal score vesentlig bedre på ratinger og kommunemålinger, noe som bare kan skje gjennom målrettet, langsiktig og godt politisk og administrativt arbeid, slik at kommunen blir mer attraktiv å bosette seg i enn i dag. Fordelen for Modum i dag, er at det fortsatt er mulig å skaffe seg rimelig bolig her, men det er også en av bakdelene med tanke på hvilket inntekts- og skattenivå man får blant dem som velger å bosette seg her.

2.

Busstilbudet er etter hvert ganske brukbart, selv etter at Timeekspressen ble borte. Kommunen må, sammen med fylkeskommunen og stortingspolitikerne, fortsatt legge press på NSB for å sikre togstopp i Modum. I en innledende fase kan man se for seg togstopp i Vikersund, Geithus og Åmot i retning Hokksund, Drammen, Oslo. Tre avganger i morgenrushet og tre ankomster i ettermiddagsrushet. Da vil det være mulig for folk å pendle med tog, noe som vil være en stor fordel. Når Ringeriksbanen skal stå ferdig omkring 2024-2025, kan det være naturlig å se for seg muligheten for en ringbane om Sandvika.

3.

Den nevnte ringbanen vil kunne bidra til at midtfylket også vil dra nytte av Ringeriksbanen. Boligpresset vil øke veldig i Ringeriksregionen, noe som gjør at særlig Modum kommune bør legge til rette for tomter og husbygging i den nordre delen av kommunen. Modum vender seg i stor grad naturlig til Drammen, og for søndre del av kommunen og for Øvre Eiker, må man tilby attraktive tomter og boliger for salg - for å trekke til seg folk som ser at de får mer for pengene i litt landlige omgivelser enn ved å bo i en blokk midt i Drammen sentrum. Godt utbygde velferdstjenester, god infrastruktur og solid helsetilbud til våre stadig flere eldre, vil også være viktig for å fremstå som en attraktiv og moderne kommune.

Samlet svar fra Buskerud og Modum Venstre

1.

2 av 3 nye jobber skapes i nye og unge bedrifter, derfor må vi gi selvstendig næringsdrivende og gründere rom til å slå rot og vokse i Midtfylket. Et tiltak for å tiltrekke seg kloke hoder, er ved å tilby lokaler, kontorplass og internett gratis eller til en lav leiekostnad til selvstendig næringsdrivende og oppstartsbedrifter. I dag pendler mange av denne gruppen ut av kommunene til kontorlokaler i Ringeriksregionen eller Drammensregionen, eller sitter alene og jobber på hjemmekontor. Flere steder i landet ser vi at betydningen av slike fellesskap skaper ny vekst og tiltrekker seg flere jobbskapere. Miljøer som består av 4 eller flere med høy utdanning er de som har størst mulighet for utvikling. (i flg. Østlandsforskning) Modum for noen fagmiljøer og fordeler som bør utnyttes og bygges videre på. Skogbruk (både råvarer og foredling), jordbruk, helserelatert virksomhet, og idrett/kultur. Kommunen kan bidra vesentlig for å utvikle dette. Vi mener det er best å bygge på noe en har. Innen tre og skog kommer det nå en massivtre fabrikk på Åmot. Dette skjer uavhengig av hvilke materiale kommunen velger å bygge sine bygg i, men hvis kommunen hadde valgt å bevist bruke massivtre ville det styrket fagmiljøet og bidratt til å utvikle massivtre. På Buskerud Gård er det i ferd med å etableres et Grønt Fagsenter. Norsk Landbruksrådgiving Østafjells er hovedaktøren i dette. De har 13 ansatte knyttet til kontoret på Buskerud, og har 28 ansatte totalt hvor de fleste har høyere utdanning. NLRØ blant rådgiving overfor bønder ledende innenfor temaet jord (fysisk, biologi og karbonbinding). For å styrke fagmiljøet og landbruksutdanningen i Buskerud ved å lage et ennå større landbruksfaglig miljø med personer med høyere utdanning burde kommunene i midt-fylket lokalisert landbrukskontorene til Buskerud.

2.

På kort sikt er det svært viktig å sikre at den nye jernbanesløyfa rundt Hønefoss stasjon gjør det mulig å kjøre tog fra Ringeriksbanen direkte videre fra Hønefoss til Modum, Hokksund og Drammen uten å snu kjøreretningen. Med Ringeriksbanen på plass får vi da en unik togring vest for Oslo. Vikersund - Oslo vil ta under én time med avganger to ganger i timen. Midtfylket vil bli langt mer attraktivt for pendlere. Mens vi venter på Ringeriksbanen må vi få et togtilbud mellom Modum og Drammen, og videre til Oslo. Rv35 må bli del av framtidig Ring 4 rundt Oslo som avlaster hovedstadsområdet for trafikk. Rv35 er viktig hovedfartsåre som binder Buskerud sammen.

3.

For at ikke Midtfylket skal falle utenfor, er det avgjørende å få på plass et samferdseltilbud som kobler kommunene på og gjør Midtfylket til en naturlig del av Drammen-Ringerike regionen. Jernbane står sentralt og Midtfylket skal bli en del av Ring 4 rundt Oslo. Hvis det etableres et togtilbud på skinnene som ligger mellom Hokksund og Hønefoss vil gjøre det attraktivt for unge med høyere utdanning å slå seg ned i Midtfylket, med jobbmuligheter i Stor-Oslo. Flere godt utdannede unge vil øke mulighetene for at flere starter bedrifter med behov for høy kompetanse, som kan tiltrekke enda flere til området. Hvis NSB ikke vil drifte togtilbudet, er det nå mulig å legge det ut på anbud (slik som det er gjort på Gjøvik-banen). Skal man hindre at modum og Midt-fylket blir en bakevje mellom Ringerike- og Drammensregionen er det viktigste tiltaket et kollektivtilbud som går på skinner uavhengig av hva som skjer på veien.  

Anders Werp, Høyre

1.

Vi må skape arbeidsplasser, ikke skatte de ihjel. Formuesskatt på arbeidende kapital er en straffeskatt for norskeide bedrifter. Høyre vil derfor redusere skattene for næringslivet. Dette vil ha stor betydning for Midtfylket, som har ledige næringsarealer, en svært arbeidsfør befolkning og mange personer med gode ideer. I tillegg er RV35 svært viktig. Dette er livsnerven for at varer, tjenester og personer skal komme til og fra markedene. Regjeringen har gjennomført tidenes samferdselsløft. I nasjonal transportplan som ble vedtatt før sommeren ligger RV35 inne.

2.

Ny RV35 er som nevnt nøkkelen, og helt avgjørende for Midtfylket. I tillegg betyr bedret kollektivtrafikk svært mye. Gode bussforbindelser, og to tog i timen Hokksund-Oslo vil ha stor betydning for Midtfylket. Heldigvis har vi en regjering som leverer tidenes beste samferdselssatsning.

3.

Det vil bety mange nye muligheter for Midtfylket. Når disse prosjektene er på plass i Drammens- og Ringeriksregionen, vil det forsterke mulighetene og behovet for samferdselsløsninger og næringsutvikling i Midtfylket.

Arne Nævra, SV

1.

Det er selvsagt i hovedsak næringslivet sjøl som må finne det nyttig å lokalisere seg et sted . Kommunene må presentere seg med smørsida opp. De må være attraktive, og kunne tilby bedre rammebetingelser enn andre kommuner i landsdelen. Gode rammebetingelser kan deles i to: den som konkret gjelder selskapet og virksomheten og den som gjelder de ansatte og familiene deres.

Til den første kategorien: Bedriftene krever selvsagt gode arealer til overkommelige priser der det også er utviklingsmuligheter. Dette burde ikke være mangelvare i Midtfylket.  Kommunikasjonene må være slik at de ikke pådrar seg ekstrakostnader til transport. SV mener at et samarbeid med statlige organer som Innovasjon Norge og SIVA vil være nyttig. Generelt er det slik at et samspill mellom offentlig forvaltning, undervisning og næringslivet er en forutsetning for å lykkes i innovasjonsarbeid. Dette er ikke minst demonstrert i næringsklynga Kongsberggruppen. SV ønsker en større statlig satsing på forskning som del av det grønne skiftet. Et samarbeid med Kongsberg burde være nærliggende her, om vi snakker om høyteknologi. Men også lokal historikk og naturlige forutsetninger fra skog og trevirke burde være interessant for Midtfylket, ikke minst som ledd i et grønt skifte. Et samarbeid med Ringeriksregionen burde ligge i dagen her.  Tre som bygningsmatertiale i større bygninger og konstruksjoner er bra for både skognæring, byggebransjen og i klimasammenheng. I prinsippet kan alt som lages av olje, kunne lages av tre. Det er et spennende grunnlag.

Til den andre kategorien rammebetingelser er kommunens tilbud på barnehage, skole, leger og tannleger og andre velferdsgoder og servicetiltak. For at yngre familier skal etablere seg  er dessuten tilgang til gode fritidstilbud viktig.

2.

 På kort sikt må busstilbudet bedres. Særlig i retning Hønefoss og generelt i helgene. Busstilbudet til Sigdal og Krødsherad  må forbedres betydelig. Dessuten savnes ekspressbussen til Oslo med forbindelse til Gardermoen. Den var viktig for pendlere til Oslo og Sandvika, og også for de som skulle ta fly fra Gardermoen. Nå velger de fleste bil. Det er Ikke klimavennlig. Her snakker vi om penger i sentrale budsjetter, prioriteringer i NTP og et virkelig politisk ønske om å styrke kollektivtransporten, slik SV har.

Vi har jernbanelinjer til Hokksund og Hønefoss, den såkalte Randsfjordbanen, men det går ikke lokaltog der. Det ble lagt ned på 90-tallet. Når det blir dobbeltspor til Hokksund og Ringeriksbanen kommer, vil SV være en pådriver for å få persontrafikk på Randsfjordbanen igjen.

I dag stoppet Bergensbanen noen få ganger på Vikersund. De fleste tog passerer. En kortsiktig løsning ville være at Bergensbanen har flere togstopp på Vikersund

SV vil utbedre og trafikksikre fylkesveier ved å  sørge for å ha gul midtstripe på alle fylkesveier og  fjerne farlige strekninger, og bygge flere gang- og sykkelveier.  

3.

Kommunikasjonene mot Ringerike og Hokksund/Drammen må bedres betydelig. Det gjelder buss og tog, og vi går også inn for en oppgradering av riksvei 35. På stort sett eksisterende vegtrase må den utbedres ved at den blir bredere, med skikkelige vegskuldre, men midtdeler der det er ønskelig av trafikksikkerhetshensyn. Det må anlegges forbikjøringsmuligheter, på samme måte som vegen fra Hokksund til Kongsberg.

Næringslivet må stimuleres slik at det skapes attraktive arbeidsplasser. Da må kommunene sørge for at det er gode næringsarealer tilgjengelig. Dette kan være et av de viktigste fortrinnene som Midtfylket har. Vi må hjelpe etablerere fram gjennom de ordninger som er tilgjengelige pluss de nye som har åpna seg gjennom midler til et grønt skifte.  Næringshagen i Sigdal bør utvikles videre og bli et godt virkemiddel for å støtte etablerere.

En god strategi er også å bidra til å hjelpe eksisterende bedrifter å vokse. Både forskning og erfaring viser at det er et større potensiale i dette når det gjelder vekst i arbeidsplasser. Grunderbedrifter blir ofte små.

Kongsbergindustrien er et eksempel på at dette er en vellykket strategi. Ellers har det vel vist seg at det ikke er så dumt å skille seg ut, finne sin egen nisje og sitt eget slagord som bør bæres fram, a la »Grønne Lier» .

Ingunn Krag-Rønne (Ap)

1.

I Modum har vi mye fint å vise frem, blant annet verdens største skiflygingsbakke og Blaafarveværket. Likevel må vi drive kontinuerlig markedsføring og omdømmebygging. Vi har uutnyttet potensial i både turisme og etablering. Kommunen må spille på lag med næringslivet for å lage en handlingsplan for økt etablering. Når det gjelder næringslivet må vi legge til rette for at bedrifter ønsker å etablere seg i Midtfylket. Det må opparbeides attraktive næringstomter, som for eksempel på Skredsvikmoen, gjerne i samarbeid mellom kommunen og private aktører. Det kan få fart på utbygging av rv. 35, som er en viktig ferdselsåre mellom Midtfylket og andre regioner.

2.

Samarbeidet i skiflygingsanlegget mellom Buskerud fylkeskommune og Hæhre har fungert bra. Det har bidratt til at ungdommer har fått prøve seg i praktisk arbeid, og ført til lærekontrakter for 11 elever. Slike prosjekter er verdiskapende, motiverende og bra for rekruttering av en sårbar gruppe i arbeidslivet, nemlig ungdom. Det er den gruppa det er aller viktigst å legge til rette for. Vi kan og bør bruke kompetansen og området vi har på Buskerud gård. Der kan det utvikles et grønt kompetansesenter for fangst av co2, som vil generere flere arbeidsplasser innenfor landbruket.

Sunni Grøndahl Aamodt (Sp)

1.

Tiltak for å tiltrekke nye virksomheter/kompetansearbeidsplasser

 • Ha gode, tilrettelagte næringstomter (og varierte boligtomter/boligtilbud til de som ønsker å etablere seg her)
 • Markedsføre eksisterende virksomheter/ kompetansemiljøer slik at bedrifter kan se muligheter for samspill med eksisterende virksomheter
 • Aktiv innsats for å markedsføre kommunenes sentrale beliggenhet( og lavere kostnadsnivå) i nærhet av de store byene
 • Ha dedikert næringslivskontakt i kommunen som aktivt tar imot potensielle etablerere og aktivt tar kontakt mot potensielle etablerere
 • Spesiell satsing på unge etablerere og  få til mentorordning

2.

Bedre samferdsel:

 • På kort sikt må eksisterende R35 rustes opp og sigdalsavkjøringen må komme på plass
 • På lengre sikt må ny R35 ferdigstilles
 • Jobbe for lokaltog pendel mellom Hokksund og Hønefoss. Må være på pass når ny Ringeriksbane er klar
 • Styrke kollektivtrafikk med buss. Se om en kan få til en bestillingsordning på «maxitaxi» for pendlere til busskostnad
 • Se til Kongsberg og førerløs buss fra Vikersund til Hokksund
 • Tilby det beste brebåndet i hele kommunen

3.

Hindre at Midtfylket faller utenom

 • Være på banen i forhold til det som skjer nord og sør for oss, slik at koblingen gjennom vårt område blir et tema og prioriteres
 • Markedsføre vår sentrale beliggenhet på aksen mellom tre sterke regioner, Ringerike, Kongsberg og Drammensregionen