MORTEN WOLD

 

Parti: Fremskrittspartiet

Alder: 50 år.

Sivilstand: Skilt.

Yrke: Journalist, nå stortingsrepresentant.

Bosted: Vikersund.

Hobby: Jobb og hobby er det samme. Politikken tar all tid.

Politiske hjertesaker: Eldreomsorg, innvandring, samferdsel, justis.

Politisk CV

Modum kommunestyre 1987-1991, 2011-2015, 2015–2019.

Stortingsrepresentant fra 2013.

Tidligere leder av Modum FrP.

Varamedlem til FrPs landsstyre, samt gruppestyret i Stortinget.

Medlem av Europarådets parlamentarikerforsamling i Strasbourg, nestleder i Europarådets komité for juridiske spørsmål og menneskerettigheter.

Utsending til FNs 72. generalforsamling i New York i 2017.

 

1: Hva mener du er de tre viktigste politiske sakene i Buskerud pr. dags dato?

– Realisering av nytt sykehus i Drammen, bygging av Ringeriksbanen parallelt med ny E16 og styrking av eldreomsorgen.

2: Hvis du får plass på Stortinget – hvordan vil du/ditt parti arbeide for å løse disse sakene til innbyggernes beste?

– Den blå regjeringen har i løpet av fire år landet sykehusprosjektet, pengene er bevilget og sykehuset skal stå ferdig i 2024. Det kaller jeg handlekraft. Ringeriksbanen er også slått fast at skal bygges til en kostnad på cirka 20 milliarder kroner, med byggestart i 2021. Det er viktig at prosjektet ikke utsettes ytterligere, fordi hele Ringeriksregionen vil få et løft når banen åpner. Vi har kontinuerlig fokus på eldreomsorgen. FrP har tatt til orde for et eget eldreombud for å ivareta eldres interesser. Vi vil fortsette med å gi kommunene solide tilskudd til å bygge flere sykehjemsplasser.

3: Stadig flere kommuner innfører generell eiendomsskatt? Bør staten begrense denne muligheten utover skatt på verker og bruk?

– Ja. Man skal ikke skatte for å bo i sin egen bolig. Den er kjøpt og betalt med penger som det allerede er skattet av.

4: Hvilke tre samferdsels- prosjekter bør prioriteres i Buskerud i neste NTP?

– For meg er selvfølgelig videre satsing på riksvei 35 Hokksund-Åmot viktig. Det er også viktig med videreføring av satsingen på E134 og gode løsninger på riksvei 23, som også vil ha klar betydning for veiløsninger rundt nytt sykehus i Drammen. Alle disse veiene er viktige hovedfartsårer rundt og igjennom Buskerud – og leder mye næringstrafikk.

5: Det har vært mye støy rundt kommunereform og politireformen. Bør noe av dette endres/justeres/stanses?

– Disse reformene må på ingen måte stanses. Kommunekartet har vært nesten uendret i 50 år, selv om samfunnet vårt og Europa har endret seg betraktelig.

– Faginstansene, de fleste stortingspolitikerne og 22. juli-kommisjonens rapport er alle enige om at det er stort behov for en politireform. Dette er en av de viktigste reformene som gjennomføres, selv om jeg har forståelse for at mange ønsker å beholde lensmannskontoret i sin kommune eller bygd.

Vi må ikke glemme den meget alvorlige bakgrunnen for politireformen, tragedien på Utøya og regjeringskvartalet 22. juli 2011. Politiet er i dag langt bedre rustet til å løse denne typen hendelser. FrP skal være en vaktbikkje som sørger for at reformen gjennomføres i tråd med forutsetningene, slik at vi får langt flere politipatruljer ute i bygd og bygder.

6: Bør elbilfordelene videreføres. I så fall hvorfor?

– Elbilpolitikken i Norge har vært svært vellykket, og veldig mange andre land ser til Norge for å lære. Fullelektriske biler og hybrider er blitt svært populært og teknologien innenfor området går ekstremt raskt framover. De fleste som har kjøpt elbil sier at de vil gjøre det igjen, og trolig vil ny teknologi gjøre disse bilene så attraktive og billige innen kort tid at fordelene slik vi ser de i dag, gradvis kan fases ut.

7: Det er et ønske om å verne mer skog i Norge. Hvilke virkemidler bør brukes for å oppnå dette?

– Stortinget har vedtatt en målsetting om vern av både offentlig eid skog og frivillig vern av privateid skog til ti prosent av skogarealet. FrP mener dette vernet skal være frivillig. I tilfelle det er snakk om båndlegging av naturområder, er FrP opptatt av at det i hovedsak bør være offentlig eide naturområder som vernes.

8: Hva bør bestandsmålet være for antall ulv i Norge?

– FrP var en pådriver for dagens ulveforlik for å sikre en minst mulig ulvesone, samt et lavest mulig bestandsmål. Dagens ulveforlik ligger fast, noe som innebærer et bestandsmål om fire til seks ynglinger pr. år, hvorav tre skal være helnorske ynglinger, også ynglinger utenfor ulvesonen teller med. Ynglinger i grenserevir skal telle med på en faktor på 0,5. Vi er opptatt av at de regionale rovviltnemndene har den nødvendige myndighet til å håndheve lisensfelling når bestandsmålet er nådd, samt betinget skadefelling så vel innenfor som utenfor ulvesonen.

9: Norge har en gammel bilpark i Europeisk målestokk. Hvilke virkemidler bør innføres for gjøre bilparken yngre?

– For meg er gulrotpolitikk viktigst. Det er også den politikken regjeringen har ført gjennom å sikre at bilistene nå sparer vesentlig på reduserte bilavgifter. Dette gjør at vanlige familiebiler er rimeligere enn på lenge, og således har mange flere råd til å kjøpe seg en ny og mer miljøvennlig bil. Vi har for eksempel redusert omregistreringsavgiften til maksimalt 6.000 kroner.

10: Bør Norge ut av EØS- og Schengenavtalen for å kunne styrke grensekontrollen?

– FrP har i regjering innført og forlenget intern grensekontroll innenfor rammene av Schengen-avtalen. FrP er positive til den delen av Schengen- samarbeidet som medfører deling av informasjon og politisamarbeid over grensene i Europa. Dette er blant annet viktig for å avdekke illegale asylsøkere som tidligere har vært i et annet europeisk land. Samtidig ser vi at grensekontrollen til EU har sviktet totalt. Dersom EU nekter Norge å opprettholde grensekontrollen FrP nå har kjempet fram, ønsker vi reforhandling eller oppsigelse av den delen av Schengen-avtalen som går på åpne grenser i Europa. I en slik situasjon vil det fortsatt være mulig å gå tilbake til tidligere avtaler om åpne grenser i Norden. Det viktigste virkemiddelet for å sikre Norges grenser er likevel ikke Schengen-avtalen, men en grunnleggende endring i dagens asylsystem.

11: Flere stater i USA har liberalisert bruk av cannabis. Bør Norge følge etter?

– FrP ønsker ikke å avkriminalisere cannabis på nåværende tidspunkt, men vil følge med på erfaringene fra blant annet USA og Portugal, som har avkriminalisert bruk av cannabis. Det er åpnet for begrenset bruk av medisinsk cannabis i Norge. Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk mener det er en liten gruppe som kan ha nytte av medisinsk cannabis.

12: Vikersundbakken er det eneste nasjonalanlegget i Buskerud. Bør slike anlegg få årlige tilskudd fra staten til drift?

– Ja.

13: Norge opplever i likhet med resten av Europa en sterk sentralisering. Hvilke politiske mottrekk kan iverksettes for å sikre bosetting og vekst på landsbygda?

– FrP er opptatt av at det skal bo folk over hele Norge. Naturressursene ligger spredt, og vi trenger folk til å høste verdier over hele landet. FrPs distriktspolitikk går ut på å legge til rette for at folk kan jobbe og bo i desentraliserte strøk, men vi er skeptiske til tilskudd og subsidier som ikke på noen måte er samfunnsøkonomisk lønnsomme. Vi vil bygge infrastruktur i distriktene og gjøre det enklere å starte og drive en bedrift. Bedrifter skal få mer skattelette og mindre byråkratikrav. I tillegg skal vi gjennom nødvendige reformer sikre at folk som bor på bygda, får samme kvalitet på de kommunale tjenestene som folk i byene får.

14: Bør det åpnes for salg av vin i dagligvarebutikker?

– Ja. Det er vanlig i store deler av Europa, så slik sett er vi et annerledesland. Men det er ingen viktig sak, folk er veldig godt fornøyd med både tilbudet, servicenivået og kunnskapen hos Vinmonopolet.

15: Bør det innføres generell bevæpning av norsk politi?

– Ja. Men det er trolig nok at det gjøres i de store byene og på spesielle steder. Politiet i Vikersund trenger det nok ikke – i hvert fall ikke foreløpig. Politiets Fellesforbund ønsker innføring av en generell bevæpning blant norske politifolk. Politiets egne uttalelser veier tungt for Fremskrittspartiet.

16: Bør pensjonsalderen økes til 75 år i takt med at gjennomsnittsalderen på befolkningen øker?

– Nei.

17: Legevitenskapen bryter stadig nye barrierer. Bør alle tilgjengelige behandlingsmetoder på livstruende sykdommer gjøres tilgjengelig uansett kostnad i offentlige sykehus?

– Dette er et veldig vanskelig spørsmål. I noen tilfelle må man faktisk vurdere kostnad opp mot nytte. Er det riktig bruk av det offentliges midler hvis man bruker en million kroner på behandling for at én med dødelig kreftlidelse skal få forlenget livet med tre til seks måneder? Det er umulig å sette en pris på et menneskeliv. Men det må være et mål at Norge ikke sier nei til medisiner og metoder som godkjennes av andre land i Europa.

18: Bør odelsloven og konsesjonsloven for landbrukseiendommer avvikles?

– FrP har en målsetting om å gjennomføre full næringsfrihet for landbruksnæringen. Ved å avskaffe og forenkle lover som i dag begrenser bøndenes frihet, vil landbruket bli bedre rustet til å klare seg på lik linje med andre næringer. Vi er opptatt av at den enkelte som ønsker å være næringsutøver innen landbruket selv fritt skal kunne disponere sin eiendom gjennom å eie, leie, leie ut, kjøpe eller selge hele eller deler av landbrukseiendommen til en markedsmessig pris.

19: Bør norsk oljeutvinning avvikles innen 2040? Hvis svaret er ja; hvordan skal inntektsfallet kompenseres?

– Nei. Vi skal leve av oljen i veldig mange år ennå. Den som skal skru igjen den norske oljekranen, er ikke født.

20: Det er dyrt å komme inn på boligmarkedet i Norge. Hvilke virkemidler ser du for deg kan hjelpe førstegangsetablerere til en enklere inngangsbillett?

– Trygg økonomisk styring som holder rentene nede. Lavere skatter og avgifter, som gjør at alle får beholde mer av sin egen inntekt. Stimulere til boligsparing for ungdom. Øke frikortgrensen ytterligere slik at man kan tjene penger kombinert med studier i ung alder.

LES OGSÅ:

Senterpartiet: – Lensmannskontor i hver kommune

Venstre: – Aktiv bolig og eiendomspolitikk

MDG: Vil fortsatt satse på elbilfordeler