Gå til sidens hovedinnhold

Vil fortsatt satse på elbilfordeler

Artikkelen er over 4 år gammel

Bygdeposten stiller 20 like spørsmål til partiene før Stortingsvalget.

VALG 2017: BPs 20 spørsmål

Alene Alemu Tesfamichael

 

 

Parti: Miljøpartiet De Grønne
Alder: 52 år.
Sivilstand: Gift, 2 barn.
Yrke: Forsker.
Bosted: Hokksund.
Hobby: Sport, musikk og boklesing.
Politiske hjertesaker:
Miljø og klima.
 

Politisk CV

Medlem av styret i MDG Drammen siden 2012

 

1: Hva mener du er de tre viktigste politiske sakene i Buskerud pr. dags dato?

I: Miljø og klima,

II: Sosial utjevning,

III: Økonomi, industri og sysselsetting

2: Hvis du får plass på Stortinget. Hvordan vil du/ditt parti arbeide for å løse disse sakene til innbyggernes beste?

– Jeg arbeider til å påvirke regjeringserklæringen til en ny regjering i grønn næringslivspolitikk og nyskapning. Å jobbe med grønt næringsliv er den store saken å prioritere. Det er sant at vi ikke kan forandre naturlovene, men vi har mulighet til forandre vår økonomiske modell slik at modellen løser sakene til innbyggerne. Vi må sørge for at vi går fra et oljeland til et miljøland, med satsing på nye bionæringer, kollektivtrafikk i stedet for biler og fornybar energi framfor olje og gass.

3: Stadig flere kommuner innfører generell eiendomsskatt? Bør staten begrense denne muligheten utover skatt på verker og bruk?

– Jeg tror ikke at staten bør innføre generell eiendomsskatt. Pengene vil ikke komme oss innbyggere til gode, men bare stappes i et stort, svart hull av underskudd som det vil gå årevis å fylle. Skatten vil ramme mange hardt uten at det kommer noe igjen.

4: Hvilke tre samferdselsprosjekter bør prioriteres i Buskerud i neste NTP?

I: Styrke jernbanen generelt, sørge for dobbeltspor til Kongsberg.

II: Øke tilbudet av kollektivtrafikk.

III: Styrke Bergensbanen.

5: Det har vært mye støy rundt kommunereform og politireformen. Bør noe av dette endres/justeres/stanses?

– Først og fremst må kommunalsammenslåing være frivillig, og Stortinget må avvise fylkesmannens innstilling. Stortinget bør akseptere at kommunestyrene ikke har hatt noe grunnlag for å ta informerte beslutninger for sine kommunestyrer, fordi hverken oppgavemeldingen eller inntektssystemet var klart.

6: Bør elbilfordelene videreføres. I så fall hvorfor?

– Det er veldig viktig at elbilfordelene videreføres. Elbilene reduserer utslipp og støy fra veitrafikken. I tillegg er de billig i drift og gir en unik kjøreopplevelse. Andre typer biler tar plass og skaper svevestøv. Folk er helt avhengig av å komme seg rundt. Men det er viktig at disse bilene blir nullutslipp.

7: Det er et ønske om å verne mer skog i Norge. Hvilke virkemidler bør brukes for å oppnå dette?

– Etablering av en egen utviklingsplan, samarbeid mellom grunneiere, kommuner og brukere er veldig viktig. I tillegg er det viktig å øke kunnskapen om de biologiske ressursenes bestanddeler og deres anvendelsesområde gjennom økt bioprospektering av biologiske ressurser fra skog. Å skjerpe kravene til bærekraftig skogsdrift og gi sterkere insentiver til skogeiere som ønsker å gå over til en mer skånsom drift hvor hensynet til miljøet ivaretas kan hjelpe mye. Det er også viktig å forlenge trærnes levetid ved å øke rotasjonstid i skogbruket for i større grad ta vare på biologisk mangfold og øke karbonlagringen i skog.

8: Hva bør bestandsmålet være for antall ulv i Norge?

– Vi må prioritere folk som ønsker å nyte livet. Derfor vil vi ha en sunn forvaltning av rovdyrstammene i tråd med faglige råd. Vi bør ha som mål at man i Norge kan drive noe jakt på både ulv, bjørn og gaupe, i samsvar med tilveksten. Men strenge regler er viktig for rovdyr som er kritisk lav. Rovdyrene er en del av naturen!

9: Norge har en gammel bilpark i Europeisk målestokk. Hvilke virkemidler bør innføres for gjøre bilparken yngre?

– Det er viktig å få ned utslippene fra bilparken. Produksjon av en ny bil tilsvarer utslipp av 100.000 kjørte kilometer med en gjennomsnittlig bensin- eller dieselbil. Man må altså kjøre ekstremt langt for at det å kjøpe en helt ny bil som slipper ut marginalt mindre enn den gamle skal lønne seg utslippsmessig. De fleste nye biler fører til høyere utslipp. Derfor er det viktig at alle nye biler er full-elektriske. De Grønne vil beholde alle elbilgoder minst ut neste stortingsperiode. Vi vil ha fullt avgiftsfritak, null moms og laveste sats på årsavgift for disse bilene. Vi vil også sørge for et hurtigladenett over hele landet og bevilger fire milliarder i året til infrastruktur over hele landet. Vi har også en egen stimultiordning med fradrag for leasing av elbil for dem som ikke har råd til å kjøpe en ny. Samtidig vil det bli dyrere å kjøpe nye forurensende biler.

10: Bør Norge ut av EØS- og Schengen-avtalen for å kunne styrke grensekontrollen?

– Nei Norge skal ikke ut av Schengen og EØS vi har mulighet innenfor schengensvtalen å innføre styrket grensekontroll og passplikt ved spesielle hendelser.

11: Flere stater i USA har liberalisert bruk av cannabis. Bør Norge følge etter?

– Vi ønsker fortsatt at innføring, produksjon og salg av narkotika skal være straffbart. Men politiet bør bruke ressursene på å bekjempe organisert kriminalitet framfor å straffeforfølge brukerne. MDG ønsker å invitere alle partiene på Stortinget til et rusforlik slik at vi kan endre politikken på dette området så fort det lar seg gjøre. Vi mener at to tiltak bør danne grunnlaget for samtaler om et nytt rusforlik. Vi må gi rusavhengige hjelp og ikke straff, for eksempel ved å tilpasse «Portugal-modellen» til norske forhold, hvor mindre brukerdoser avkriminaliseres.

12: Vikersundbakken er det eneste nasjonalanlegget i Buskerud. Bør slike anlegg få årlige tilskudd fra staten til drift?

– Det er helt nødvendig for at vi skal kunne gjennomføre det vedlikeholdet som trengs for å ha en forsvarlig drift.

13: Norge opplever, i likhet med resten av Europa, en sterk sentralisering. Hvilke politiske mottrekk kan iverksettes for å sikre bosetting og vekst på landsbygda?

– Miljøpolitiske virkemidler i boligsektoren må bygge på en helhetlig økologisk forståelse. Produksjon, vedlikehold og drift av boliger krever store areal-, material- og energiressurser. Boforholdene påvirker samtidig folks ressursbruk og miljøbelastninger på andre områder.

14: Bør det åpnes for salg av vin i dagligvarebutikker? Gi en begrunnelse for svaret.

– MDG vil bygge opp under eksisterende ordning med Vinmonopol.

15: Bør det innføres generell bevæpning av norsk politi?

– Jeg tror at mer våpen gir mer utrygghet. MDG tar på alvor at Norges politilederforbund mener bevæpnet politi kan føre til et våpenkappløp mellom politi og kriminelle miljøer. MDG er også skeptiske til midlertidig bevæpning basert på et generelt økt trusselbilde som ikke er åpent diskutert i Stortinget og offentligheten.

16: Bør pensjonsalderen økes til 75 år i takt med at gjennomsnittsalderen på befolkningen øker?

– Pensjonsalderen må være fleksibel avhengig av hva slags jobb man har. Derfor, bør pensjonsalderen økes til 75 avhengig av hvilke type jobb.

17: Legevitenskapen bryter stadig nye barrierer. Bør alle tilgjengelige behandlingsmetoder på livstruende sykdommer gjøres tilgjengelig uansett kostnad i offentlige sykehus?

– De Grønne vil ha en helsetjeneste som er mest mulig lik over hele landet, og som samtidig er desentralisert. Helsepolitikken bør satse mer på forebyggende tiltak, som kosthold og livsstil. De Grønne vil at sykehusene skal styres etter medisinske, ikke forretningsmessige prinsipper. Miljøpartiet De Grønne går inn for et offentlig finansiert helsevesen, supplert av private, ikke-kommersielle aktører. Helsetilbudet – også tannhelse – må være tilgjengelig for alle aldersgrupper.

18: Bør odelsloven og konsesjonsloven for landbrukseiendommer avvikles?

– MDG går inn for å beholde odelsloven og dagens system med konsesjon

19: Bør norsk oljeutvinning avvikles innen 2040? Hvis svaret er ja; hvordan skal inntektsfallet kompenseres?

– Norsk oljeutvinning bør avvikles innen 2040. Et grønt skifte krever radikale endringer i norsk politikk. En økonomi i balanse med naturen forutsetter at vi forlater det tradisjonelle vekstparadigmet til fordel for en kretsløpsøkonomi der ressurser settes i sirkulasjon. Vi vil legge til rette for en kretsløpsøkonomi der næringslivet skaper mer verdier med stadig mindre bruk av naturressurser.

– Inntektsfallet kan kompenseres gjennom å legge fram en plan for utfasing av petroleumsvirksomheten i perioden 2018–2040. Gi gode skattevilkår til grønne næringer inspirert av dagens fordeler til oljenæringen. Innføre en ordning med klimabelønning der inntektene fra enkelte miljøavgifter, som for eksempel økte bensinavgifter, deles direkte ut igjen til innbyggerne.

20: Det er dyrt å komme inn på boligmarkedet i Norge. Hvilke virkemidler ser du for deg kan hjelpe førstegangsetablerere til en enklere inngangsbillett?

– Dagens plan- og bygningsregelverk er for rigid og preget av bestemte syn på hvilke løsninger som er miljøvennlige og hensiktsmessige. Noen bestemmelser direkte bidrar til økt ressursbruk. De Grønne vil forenkle regelverket. Vi vil oppmuntre til nytenkning og innovasjon når det gjelder økologiske byggeteknikker, klimavennlige bygg med redusert energibruk og bomiljøer som legger til rette for et miljøvennlig hverdagsliv.

NB: Noen av svarene er forkortet.
(red.)

Kommentarer til denne saken