Anders B. Werp

 

Parti: Høyre
Alder: 55 år
Sivilstand: Gift
Yrke: Stortingsrepresentant og skogbruker
Bosted: Skotselv
Hobby: Møbelsnekring
Politiske hjertesaker: Trygghet i hverdagen. Derfor må politiet styrkes. Derfor må vi redusere skatter og avgifter for næringslivet, slik at de kan øke investeringene i ny produksjon og skape trygge arbeidsplasser.
 

Politisk CV

  • Stortingsrepresentant i åtte år, justispolitisk talsmann og nestleder i justiskomiteen.
  • Ordfører i Øvre Eiker kommune I 10 år, fram til 2009.
  • Pluss en lang rekke tillitsverv i Høyre.

 

1: Hva mener du er de tre viktigste politiske sakene i Buskerud pr. dags dato?

I: Mer vei og jernbane. Dette gir grunnlag for næringsutvikling, og det gir mulighet for pendling.

II: Skape arbeidsplasser, og utnytte Buskeruds ressurser bedre.

III: Skape sikkerhetsnett i folks hverdag.

2: Hvis du får plass på Stortinget. Hvordan vil du/ditt parti arbeide for å løse disse sakene til innbyggernes beste?

I: Gjennomføre og videreføre tidenes samferdselsløft, som regjeringen har startet.

II: Gi grunneiere, kommuner og folk med gode ideer mulighet til å realisere sine planer. Fortsette regjeringens arbeid med å redusere statlige innsigelser.

III: Styrke kommunenes arbeid med skole og omsorg. Kommuneøkonomien har ikke vært så god siden forrige årtusen

3: Stadig flere kommuner innfører generell eiendomsskatt? Bør staten begrense denne muligheten utover skatt på verker og bruk?

– Eiendomsskatten er et kommunalt anliggende, også når det gjelder hvilke skatteobjekter den innføres på innenfor eiendomsskattelovens bestemmelser. Høyre har ikke planer om å endre dette, men viser samtidig til at det er mulig for kommunen å begrense eiendomsskatten til verker og bruk.

4: Hvilke tre samferdselsprosjekter bør prioriteres i Buskerud i neste NTP (Nasjonal transportplan.)?

I: Rv. 35

II: Buskerudbypakke

III: Ringeriksbane/E16

5: Det har vært mye støy rundt kommunereform og politireformen. Bør noe av dette endres/justeres/stanses?

– Nei. Kommunereform er nødvendig for å kunne gi kommunene enda mer ansvar og flere oppgaver. Politireformen er helt nødvendig og svært viktig for å møte ny kriminalitet og styrke landets beredskap.

6: Bør elbilfordelene videreføres. I så fall hvorfor?

– Norge har verdens grønneste bilpolitikk, og det skyldes ikke minst de politiske virkemidlene knyttet til å få skiftet ut bilparken fra fossilt drevne biler til el- og hybridbiler. Politikken har virket, og vi ønsker at den skal få virke litt til før vi vurderer virkemidlene igjen.

7: Det er et ønske om å verne mer skog i Norge. Hvilke virkemidler bør brukes for å oppnå dette?

– Vern av offentlig eiet skog skal i så fall prioriteres. Vern av privat skog skal være frivillig.

8: Hva bør bestandsmålet være for antall ulv i Norge?

– Høyre stiller seg bak ulveforliket i Stortinget og det bestandsmål for ulv som er satt der.

9: Norge har en gammel bilpark i Europeisk målestokk. Hvilke virkemidler bør innføres for gjøre bilparken yngre?

– Fornyelse av bilparken bidrar både til økt trafikksikkerhet og mindre miljøskadelige utslipp. Vi prioriterer virkemidler som bidrar til utskifting i grønn retning, som særskilte elbilfordeler og endringer i både engangsavgiften og veibruksavgiftene på bensin og diesel i miljøvennlig retning for å stimulere til utskifting.

10: Bør Norge ut av EØS- og Schengenavtalen for å kunne styrke grensekontrollen?

– Nei. EØS-avtalen er grunnpilaren for tusenvis av arbeidsplasser. Grensekontroll gjennomføres nå innenfor Schengenavtalen.

11: Flere stater i USA har liberalisert bruk av cannabis. Bør Norge følge etter?

– Nei.

12: Vikersundbakken er det eneste nasjonalanlegget i Buskerud. Bør slike anlegg få årlige tilskudd fra staten til drift?

– Idrettsanlegg, også nasjonalanlegg, finansieres i hovedsak gjennom fordeling av spillemidlene, der nettopp idrettsanlegg er en egen sentral post. Høyre har ingen planer om å endre denne modellen, men vi har i regjering endret den såkalte tippenøkkelen slik at idretten nå får en større andel av de totale spillemidlene. Endringen innebar også at staten ikke lenger får en andel av spillemidlene.

13: Norge opplever i likhet med resten av Europa en sterk sentralisering. Hvilke politiske mottrekk kan iverksettes for å sikre bosetting og vekst på landsbygda?

– Særlig to tiltak: Regjeringens samferdselsløft, som er en forutsetning for utvikling av lokalsamfunn og verdiskaping. Og regjeringens styrking av lokal bestemmelsesrett, som gjør grunneiere og kommuner til herre i eget hus. Under de rødgrønne ble fikk nesten halvparten av alle planer innsigelse fra statlige myndigheter.

14: Bør det åpnes for salg av vin i dagligvarebutikker? Gi en begrunnelse for svaret.

– Høyre vil beholde hovedlinjene i dagens alkoholpolitikk, også den delen som omhandler Vinmonopolets rolle i salget av vin i Norge.

15: Bør det innføres generell bevæpning av norsk politi? Gi en begrunnelse for svaret.

– Nei, det vil svekke politiets nærhet til publikum og det kan føre til eskalering av bevæpning i kriminelle miljøer. Men politiet skal ha framskutt lagring av våpen i sine biler, med rask beslutning om bevæpning. I tillegg bør politiet være permanent bevæpnet på spesielt terrorutsatte steder.

16: Bør pensjonsalderen økes til 75 år i takt med at gjennomsnittsalderen på befolkningen øker?

– Høyre vil legge til rette for at flere eldre med god arbeidsevne kan arbeide lenger. Vi vil gjennomgå særaldersgrenser og andre lovbestemte aldersgrenser i offentlig sektor. Og vi vil vurdere å heve den øvre aldersgrensen i arbeidslivet. Men vi har ikke konkludert med at tallet er 75 år.

17: Legevitenskapen bryter stadig nye barrierer. Bør alle tilgjengelige behandlingsmetoder på livstruende sykdommer gjøres tilgjengelig uansett kostnad i offentlige sykehus?

– Høyre vil fortsette å redusere ventetiden for dem som trenger behandling, også for livstruende sykdommer, slik vi har gjort gjennom pakkeforløp i kreftbehandlingen og kortere sykehuskøer. Vi vil at private, de frivillige og det offentlige skal jobbe sammen for et best mulig helsetilbud, men det offentlige skal ha hovedansvaret. Vi mener det må prioriteres strengere, og at de med særlig alvorlige sykdommer og de mest sårbare skal sikres et verdig tilbud. Samtidig må vi erkjenne at det også er et økonomisk element i prioriteringskabalen.

18: Bør odelsloven og konsesjonsloven for landbrukseiendommer avvikles? Gi en begrunnelse for svaret.

– Odelsloven må beholdes, men den må ikke stivne. Konsesjonsloven bør avvikles, staten skal ikke overstyre eiendomsretten.

19: Bør norsk oljeutvinning avvikles innen 2040? Hvis svaret er ja; hvordan skal inntektsfallet kompenseres?

– Så lenge vi kan utvinne olje i tråd med miljømessige og økonomiske målsettinger bør vi utnytte disse naturressursene.

20: Det er dyrt å komme inn på boligmarkedet i Norge. Hvilke virkemidler ser du for deg kan hjelpe førstegangsetablerere til en enklere inngangsbillett?

– Etter mange år med nærmest galopperende boligprisutvikling, ser vi nå en utflating. Forenkling av regelverk som gjør det billigere å bygge nye boliger er et viktig tiltak, krav om høyere egenkapital for kjøp av boliger for utleie er et annet tiltak som må sies å ha virket. Lavere pris hjelper førstegangsetablerere. En god bostøtteordning er viktig for de med høye boutgifter og lav inntekt, og vi vil i større grad ta i bruk den boligsosiale modellen leie-før-eie i hele landet.

Senterpartiet: – Lensmannskontor i hver kommune

Venstre: – Aktiv bolig og eiendomspolitikk

SV: Fire felt på Rv. 35 er helt vanvittig

Arbeiderpartiet: Skolen trenger flere lærere

KrF: Satser på bane