Gå til sidens hovedinnhold

Fire felt på Rv. 35 er helt vanvittig

Artikkelen er over 3 år gammel

Kandidatene til Stortingsvalget svarer på 20 spørsmål.

VALG 2017

I dag er det Arne Nævra (SV) som svarer.

1: Hva mener du er de tre viktigste politiske sakene i Buskerud pr. dags dato?

1. Samferdsel. Økt kollektivsatsing. Snarest to tog i timen mellom Drammen og Kongsberg, først ved å bygge to spor til Hokksund. Ringeriksbanen bør prioriteres opp. Burde vært påbegynt 2019. Nei til de vanvittige planene om fire felts motorvei mellom Hokksund og Åmot. Trafikksikring, utbedring av eksisterende i stedet.

2. Stimulering til at fylkets gode teknologimiljø, som Kongsberggruppen, underleverandører til maritim/olje og treforedlingsmiljøet skal bli spydspisser i det grønne skiftet som MÅ komme.

3. Kjempe mot sentralisering. Slå ring om lokalsykehusene som skal ha full akuttkirurgi.

2: Hvis du får plass på Stortinget. Hvordan vil du/ditt parti arbeide for å løse disse sakene til innbyggernes beste?

– SV søker makt gjennom å få et rødgrønt flertall sammen med Ap (og trolig SP). Men vår påvirkningskraft er helt avhengig av styrken vår etter valget.

3: Stadig flere kommuner innfører generell eiendomsskatt? Bør staten begrense denne muligheten utover skatt på verker og bruk?

– Nei, dette må kommunene bestemme.

4: Hvilke tre samferdselsprosjekter bør prioriteres i Buskerud i neste NTP (Nasjonal transportplan.)?

1. Ringeriksbanen.

2. To spor på jernbanen til Hokksund.

3. Ny Buskerudbypakke som prioriterer kollektivtrafikk og frigjør midler fra staten til bl.a. å sikre hyppige bussavganger.

5: Det har vært mye støy rundt kommunereform og politireformen. Bør noe av dette endres/justeres/stanses?

– Det første som skal reverseres er regionreformen. En vanvittig inndeling av vår Vikenregion «Fra Hol til Halden.» Etablert uten klare oppgaver. Så får vi se nærmere på politireformen. Like mye galskap i den. Men det er noe med respekt for stortingsvedtak og hvor mye som kan reverseres.

6: Bør elbilfordelene videreføres. I så fall hvorfor?

– Ja, de bør videreføres gjennom stortingsperioden, og ladestasjoner må bli bygd ut over hele fylket. Men personlig mener jeg at de store, kostbare elbilene ikke burde subsidieres fullt ut. La avgiftene for en gjennomsnitts-el-bil utgjøre tilskuddet. Mange reagerer på at Teslaer skal subsidieres som de gjør. Men elbiler MÅ fases inn, derfor subsidier.

7: Det er et ønske om å verne mer skog i Norge. Hvilke virkemidler bør brukes for å oppnå dette?

– Noe tvunget vern kan være nødvendig for å sikre utvalgte, verdifulle områder, men hovedsakelig skal det brukes frivillig vern. Det skaper lite konflikter og det er en vinn-vinn situasjon. Det avsettes nå oppunder 500 mill. til erstatning for dette årlig. Men målet må være å nå en milliard i løpet av kommende stortingsperiode dersom vi skal nå Stortingets ambisjon om 10 % skogvern innen rimelig tid. I dag er under tre prosent av den produktive skogen vernet.

8: Hva bør bestandsmålet være for antall ulv i Norge?

– Vi har stått bak rovdyrforliket og dagens bestandsmål, men også en streng fortolkning av Naturmangfoldsloven. Det er plass til seks, sju ulveflokker innenfor ulvesonen, der det omtrent ikke er sau, uten at skadene på sau øker. Ulven er den minste skadegjøreren. De tre andre store rovdyra betyr mye mer på tapstallene. Ulv og sau kan ikke, og skal ikke, være på samme sted til samme tid!

9: Norge har en gammel bilpark i Europeisk målestokk. Hvilke virkemidler bør innføres for gjøre bilparken yngre?

Vi skal fase inn nye el-bilder, – som gjennom subsidiering blir billigere enn dagens bensin- og dieselbiler.

10: Bør Norge ut av EØS- og Schengenavtalen for å kunne styrke grensekontrollen?

– Vi bør ut av EØS og la en handelsavtale ta over. Det gjør oss langt friere til selv å bestemme over arbeidsinnvandring og presset på arbeidsmiljø, tariffer og sosial dumping. Schengen-avtalen gjør på et vis veien åpen for røvere og kjeltringer som kan reise fritt i Europa, uten passkontroll, og SV var imot avtalen. Vi krever nå offentlig evaluering av avtalens konsekvenser.

Les også

– Lensmannskontor i hver kommune

 

11: Flere stater i USA har liberalisert bruk av cannabis. Bør Norge følge etter?

– Ja, under tvil.

12: Vikersundbakken er det eneste nasjonalanlegget i Buskerud. Bør slike anlegg få årlige tilskudd fra staten til drift?

– Ja.

13: Norge opplever i likhet med resten av Europa en sterk sentralisering. Hvilke politiske mottrekk kan iverksettes for å sikre bosetting og vekst på landsbygda?

– Fremme norsk jordbruk og stimulere til kortreist, sunn, norsk mat og mindre import fra utlandet. Dessuten overføre mer midler til kommunene, slik SV har gjort i sine alternative budsjetter. Kjempe imot reformer à la «nærpoliti”-reformen.

14: Bør det åpnes for salg av vin i dagligvarebutikker?

– Nei. All forskning viser at lettere tilgang på alkohol, gir større forbruk. Jeg syns vi skal være stolte av Vinmonopolet. En utmerket ordning – i tillegg har de den beste betjeningen av alle butikker.

15: Bør det innføres generell bevæpning av norsk politi?

– Nei, dette øker faren for katastrofale feilvurderinger fra politiets side. Det er en fantastisk styrke ved det norske samfunnet at politiet ikke er generelt bevæpnet.

16: Bør pensjonsalderen økes til 75 år i takt med at gjennomsnittsalderen på befolkningen øker?

– Nei, dette må bygge på frivillighet. Mange arbeidstakergrupper er utslitte ved dagens pensjonsalder og bør ha sine gode år uten arbeidsplikter.

17: Legevitenskapen bryter stadig nye barrierer. Bør alle tilgjengelige behandlingsmetoder på livstruende sykdommer gjøres tilgjengelig uansett kostnad i offentlige sykehus?

– Et meeeget vanskelig spørsmål. Dette er jeg i tvil om. Slike behandlinger kan suge milliarder ut av helsekassa, på bekostning av lite påaktet sykdommer som rammer mange (som fibromyalgi, ME og andre).

18: Bør odelsloven og konsesjonsloven for landbrukseiendommer avvikles?

– Nei, disse lovene har vært hjørnesteinen i norsk jordbruk og hindrer spekulasjon med jorda. Et frafall av disse lovene vil gi en voldsom prisvekst på landbrukseiendommer, først i sentrale strøk, og gi et enda større press på dyrket mark for andre formål.

19: Bør norsk oljeutvinning avvikles innen 2040? Hvis svaret er ja; hvordan skal inntektsfallet kompenseres?

– Først og fremst går SV mot utbygging av nye felt og nye konsesjonsrunder. Verden har allerede funnet mer fossile ressurser enn kloden vår tåler. Norsk oljeutvinning bør avvikles innen 2040, og trolig vil markedet bestemme dette selv. Inntektsfallet skal kompenseres ved at våre kunnskaper om offshore, skipsfart, skipsverft, vannkraft og fiskeoppdrett (for å nevne noe) dreies mot de bærekraftige, langsiktige løsningene. Om vi ikke er for seint ute, vil Norge stå godt rusta i omstillingen. Statoil og Kongsberggruppen vil kunne være spydspisser. Husk: Sverige har ikke hatt olje i hele tatt!

20: Det er dyrt å komme inn på boligmarkedet i Norge. Hvilke virkemidler ser du for deg kan hjelpe førstegangsetablerere til en enklere inngangsbillett?

– Husbanken bør gjenreises som motor i en sosial boligbygging. SV foreslår at den også gir lån som dekker egenkapitalen som kreves. Mange har ikke råd til egenkapital – uten solide foreldre i ryggen. Da vil riktignok Husbanken eie en bit av huset, men det sikrer også mot snarlig salg og spekulasjon. Dessuten må det innføres en særskatt for sekundærbolig for utleie. Bolig skal være noe man bor i, ikke noe man spekulerer i.

Arne Nævra

Alder: 63 år

Sivilstand: Gift

Yrke: Naturfilmprodusent

Bosted: Lier, men født i Øvre Eiker og føler seg som eikværing

Hobby: Natur og samfunn

Politiske hjertesaker: Miljø og rettferdig fordeling av verdiene i samfunnet.

LES OGSÅ:

Starter valgkampen på hoppkanten  

Rødt har svaret der Venstre tryner  

Én av fire sier nei til mer olje  

Kommentarer til denne saken