Niclas Tokerud

 

Parti: Arbeiderpartiet
Alder: 27 år
Sivilstand: Samboer
Yrke: Student og politiker
Bosted: Hokksund
Hobby: Håndball og annen idrettsaktivitet
Politiske hjertesaker: En sterk offentlig fellesskole hvor lærerne har nok tid til hver enkelt elev.

Politisk CV

Leder AUF i Buskerud 2011–2013
Fylkestingsrepresentant 2011- D.d.
Kommunestyre-representant 2011- D.d.
2. vara til Stortinget 2013–2017

 

1: Hva mener du er de tre viktigste politiske sakene i Buskerud pr. dags dato?

Arbeidsplasser og arbeidsledighet, spesielt rekordhøy ledighet blant unge.

Hvordan vi skal løse samferdselsproblemene i regionen og samtidig ivareta klima.

Sikre gode utdanningsløp fra barnehage og ut VGS, fagbrev og universitet/høyskole.

2: Hvis du får plass på Stortinget. Hvordan vil du/ditt parti arbeide for å løse disse sakene til innbyggernes beste?

1. Iverksette tiltakspakkene for arbeidslivet som Ap har fremmet, men Høyre og Frp har stemt ned de siste årene. Få fart på økonomien.

2. Følge opp og prioritere gjennom NTP, følge opp arbeidet med bymiljøavtale, herunder Buskerudby, for å sikre at gode sikkerhetsløsninger kommer raskt på plass.

3. Ansette nok lærere til at elevene har en reell mulighet til å få tett oppfølging, spesielt i grunnskolen.

3: Stadig flere kommuner innfører generell eiendomsskatt? Bør staten begrense denne muligheten utover skatt på verker og bruk?

Nei. Det får være opp til hver enkelt kommune om de ønsker eiendomsskatt og hva slags innordning og bunnfradrag de skal ha.

4: Hvilke tre samferdselsprosjekter bør prioriteres i Buskerud i neste NTP (Nasjonal transportplan)?

Ringeriksbanen (sluttføring), dobbeltspor og to tog i timen på strekningen Drammen-Kongsberg og RV35.

5: Det har vært mye støy rundt kommunereform og politireformen. Bør noe av dette endres/justeres/stanses?

Kommunereformen må baseres på frivillighet, tvangssammenslåinger vil oppheves med Arbeiderpartiet i regjering.

Politireformen utføres på en bekymringsverdig måte av Høyre og Frp. Det som skulle være en nærpolitireform ligner nå mer på fjernpoliti. AP vil sikre økte ressurser og nok folk, med en økt bemanning i distriktene, ikke bare i direktoratet. Målet vårt ville ikke vært å legge ned mest mulig, men å sikre gode tjenester til innbyggerne.

6: Bør elbilfordelene videreføres. I så fall hvorfor?

Det bør fortsatt være virkemidler for å dreie oss over på en mer klimavennlig bilpark. Vi har gode muligheter til å kutte CO₂-utslipp i transportsektoren, el-bilfordeler er kun ett av virkemidlene.

7: Det er et ønske om å verne mer skog i Norge. Hvilke virkemidler bør brukes for å oppnå dette?

Apt har i sine alternative statsbudsjett foreslått mer penger til frivillig skogvern. I tillegg har staten mulighet til å verne skog gjennom eierskap i Statskog SF og Opplysningsvesenets fond.

8: Hva bør bestandsmålet være for antall ulv i Norge?

Arbeiderpartiet er med på forliket om dagens bestandsmål på fire-seks ulvekull, hvorav minst tre i helnorske revir. Vi ønsker å sikre god oppfølging av fastsatte bestandsmål, og effektiv uttak av rovdyr når målet er nådd.

9: Norge har en gammel bilpark i Europeisk målestokk. Hvilke virkemidler bør innføres for gjøre bilparken yngre?

Innføre klare fordeler ved valg av nullutslippsfordeler. Vurdere det samme som AP-regjeringen gjorde i 2008 med midlertidig forhøyet vrakpant for kjøretøyene med høyest utslipp. Alle nye biler skal vær nullutslippsbiler fra 2025. Vi vil ha en opptrappingsplan for biodrivstoff, også for eldre biler, med et landsdekkende nett av fyllestasjoner.

10: Bør Norge ut av EØS- og Schengenavtalen for å kunne styrke grensekontrollen?

Nei. EØS sikrer norsk næringsliv forutsigbarhet og markedsadgang til landene hvor 80 prosent av norsk eksport havner.

11: Flere stater i USA har liberalisert bruk av cannabis. Bør Norge følge etter?

Nei.

12: Vikersundbakken er det eneste nasjonalanlegget i Buskerud. Bør slike anlegg få årlige tilskudd fra staten til drift?

Vikersundbakken bør sikres årlige driftsmidler fra staten. Både fra Buskerud Aps fylkestingsgruppe og fra våre stortingsrepresentanter har jobbet med å få på plass dette.

13: Norge opplever i likhet med resten av Europa en sterk sentralisering. Hvilke politiske mottrekk kan iverksettes for å sikre bosetting og vekst på landsbygda?

Man må sikre en god infrastruktur i distriktene, både transport- og kommunikasjonsmessig. Kommunene må også sikres et inntektsgrunnlag som sikrer at man kan opprettholde gode velferdstilbud. Vi vil styrke de regionale virkemidlene for å bidra til nye arbeidsplasser. Virkemiddelapparatet må kunne ta større risiko enn i dag. Satsing på bioøkonomi vil gi nye arbeidsplasser innen jord og skog. Vi vil etablere et verdiskapningsprogram for havet og sikre at fiskeressursene fortsatt skal tilhøre fellesskapet.

14: Bør det åpnes for salg av vin i dagligvarebutikker? Gi en begrunnelse for svaret.

Nei, Vinmonopolet er en god ordning.

15: Bør det innføres generell bevæpning av norsk politi? Gi en begrunnelse for svaret.

Nei, politiet skal i hovedsak være ubevæpnet. Men de skal ha tilgang til våpen når omstendighetene eller trusselbildet tilsier at de skal ha det.

16: Bør pensjonsalderen økes til 75 år i takt med at gjennomsnittsalderen på befolkningen øker?

Nei, men det skal være gode muligheter for å fortsette å jobbe om du ønsker det og er arbeidsfør selv etter pensjonsalder.

17: Legevitenskapen bryter stadig nye barrierer. Bør alle tilgjengelige behandlingsmetoder på livstruende sykdommer gjøres tilgjengelig uansett kostnad i offentlige sykehus?

AP har lagt fram en ny fempunktsplan for blant annet lettere tilgang på ny medisin. Den inneholder en ny unntaksbestemmelse for å prøve ut nye utprøvde medisiner, etablering av «second opinion-ordning» etter modell fra Danmark, nytt regelverk for såkalt «compassionate use», enklere søknadsprosess for kliniske studier og at vi i Norge skal gå i spissen for å etablere et internasjonalt prissamarbeid for innkjøp av nye legemidler.

18: Bør odelsloven og konsesjonsloven for landbrukseiendommer avvikles? Gi en begrunnelse for svaret.

Nei. Konsesjonsloven er svært viktige for å sikre en spredt eierstruktur i Norge.

19: Bør norsk oljeutvinning avvikles innen 2040? Hvis svaret er ja; hvordan skal inntektsfallet kompenseres?

Ikke uten videre, men vi må gjøre store utslippskutt også i Norge. AP vil kutte utslippene i Norge med 40 prosent sammenlignet med 2005-nivå.

20: Det er dyrt å komme inn på boligmarkedet i Norge. Hvilke virkemidler ser du for deg kan hjelpe førstegangsetablerere til en enklere inngangsbillett?

Bygge flere boliger. Kortere saksbehandlingstid på plan- og byggesak. Styrke Husbanken, økt krav om botid før gevinst på salg av bolig gjøres skattefri, flere leie-til-eie-ordninger i samarbeid med private, boligbyggelag, kommuner og Husbanken.

LES OGSÅ:

Senterpartiet: – Lensmannskontor i hver kommune

Venstre: – Aktiv bolig og eiendomspolitikk

SV: Fire felt på Rv. 35 er helt vanvittig