I en tid hvor arbeidsledigheten er relativt lav, og mange arbeidsgivere strever med å rekruttere kompetent arbeidskraft, kan arbeidsinkludering bli den nye strategien.

Antallet mennesker som står på utsiden av arbeidslivet i nedslagsfeltet til NAV Midt-Buskerud er høyt. Sammenlignet med andre kommuner i gamle Buskerud fylke, ligger Modum kommune aller høyest, med 22,9 prosent av befolkningen i aldersgruppa 20–66 år utenfor arbeid eller utdanning. Til sammenligning står 19, 2 prosent utenfor i Krødsherad, og 17 prosent i Sigdal. En stor andel av de som er utenfor er uføretrygdet eller mottakere av sosialhjelp.

Selv om optimismen i arbeidslivet har gått noe ned siden 2022, er det fremdeles mange arbeidsgivere som sliter med å få tak i kvalifisert arbeidskraft. Og alt tyder på at vi i framtiden vil få store utfordringer med bemanning, blant annet i helse- og omsorgssektoren. Jeg tror derfor mange arbeidsgivere vil være tjent med å tenke nytt rundt rekruttering. Dette gjelder både privat sektor, kommune og stat. Og hvem vet – kanskje du finner gull hvis du rekrutterer fra utenforskapet?

Mennesker som står på utsiden av arbeidslivet kan ha mange ressurser. I noen tilfeller kan de være skjult bak manglende tro på egne ferdigheter eller tro på at det finnes en plass i arbeidslivet for dem. Årene har kanskje gått siden de falt ut, eller de er ungdommer og har egentlig aldri kommet inn. Helseutfordringer eller andre utfordringer, samt behovet for forutsigbarhet, kan dra dem i retning av trygd og varig utenforskap.

Har du behov for arbeidskraft oppfordrer jeg til å være åpen for inkludering. Bedriften får arbeidskraften dere har behov for. Selv om den som ansettes ikke skulle fylle absolutt alle krav, kan du komme langt med god intern opplæring og eventuell tilrettelegging. Til gjengjeld kan du få en svært lojal, dyktig og takknemlig ansatt. Hvis en som står utenfor kommer på rett plass, hvor arbeidsgivers oppgaver og krav matcher forutsetninger, evner og interesser, kan arbeid og god helse gå hånd i hånd.

Ved NAV Midt-Buskerud har vi i flere år hatt jobbspesialister som følger opp personer med psykiske lidelser som ønsker seg ordinært, lønnet arbeid. I jakten på den rette arbeidsgiveren med de rette oppgavene og det riktige arbeidsmiljøet har vi sett at arbeidsinkludering fort kan bli en suksess.

Nøkkelen ligger i det tette samarbeidet med arbeidssøkeren selv, behandlingsinstitusjoner og arbeidsgivere. Ikke alle kan jobbe 100 prosent, men mange kan jobbe noe. Støtte til arbeidsgiver i en overgangsfase kan bidra til svært gode resultater. I enkelte tilfeller går NAV midlertidig inn med virkemidler, som for eksempel lønnstilskudd.

For samfunnet er det en stor gevinst å få flere inn i arbeidslivet. Mindre i trygdeutbetalinger og sosialhjelp, økte skatteinntekter og ikke minst flere hender i arbeid. Penger som i dag går til å finansiere utenforskap kan brukes på andre samfunnsområder. I tillegg kan det kanskje også føre til mindre belastning på kommunenes øvrige helsetjenester.

For enkeltindividet vil riktig jobb kunne bety alt. Opplevelse av mestring, tilhørighet og fellesskap, og ikke minst et liv med lønnsinntekt, med alle de positive konsekvenser det har.