For 2022 har kommunestyret i Sigdal vedtatt at eiendomsskatten skal være tre promille for bolig og fritidsboliger, etter at taksten er redusert med 30 prosent. Det gis også i år et bunnfradrag på 100.000 kroner for boliger og fritidsboliger.

For ubebygde eiendommer er satsen to promille, og den er fire promille for næring og verker og bruk.

Nytt takstgrunnlag

Fra 1. januar i år, har alle nye eiendommer, herunder fradelte tomter, og eiendommer med endringer, fått nytt takstgrunnlag.

For bolig, fritidsbolig og næringsbygg er det dagens markedsverdi som er lagt til grunn for de nye takstene.

Bestrider du kommunens vurdering av eiendomsskatten som du er pålagt å betale, må det klages inn til Sigdal kommune innen 28. april.

Klagen må være skriftlig og inneholde en begrunnelse for hvorfor du mener den fastsatte taksten er feil. Klagen må også inneholde dokumentasjon for påstanden, som verditakst eller dokumenter ved kjøp, skriver Sigdal kommune på sine hjemmesider.