I 2018 vedtok EU et avfallsdirektiv som setter føringer for gjenvinning og behandling av avfall. Gjennom EØS-avtalen er Norge budet til å følge gjeldende EU-regelverk på miljøsiden, noe som ivaretas i Norges forurensningslov og i avfallsforskriften.

Dette regelverket setter ambisiøse krav til materialgjenvinning av husholdningsavfall, og flere krav blir innført i tiden framover, hvorav det første er obligatorisk utsortering av matavfall innen 2023.

Alle kommuner må derfor innføre kildesortering. Hallingdal renovasjon, som Sigdal kommune har levert avfallet til fram til nå, er også i gang med å innføre kildesortering i sine medlemskommuner. Kildesortering ville altså kommet uavhengig av hvilken mottaker av avfallet kommunen hadde valgt for framtida. Det har vært en politisk prosess der Hallingdal renovasjon og Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) har presentert hva de har å tilby Sigdal kommune.

Selskapene tilbyr noenlunde like løsninger, både for husholdningsavfall fra fast bebyggelse og for hytterenovasjon. Gebyrene pr. i dag er også nokså like i de to selskapene. RfD har imidlertid en mer solid økonomi med en mye lavere gjeldsgrad enn Hallingdal renovasjon. Selskapet er også «ferdig utrustet» for kildesortering, mens Hallingdal renovasjon står foran vesentlige investeringer. Prognosene for årene framover viser derfor at renovasjonsgebyrene noen år fram i tid ville blitt vesentlig høyere dersom kommunen valgte Hallingdal renovasjon, i tillegg til at kommunen ville måttet påta seg ansvar for sin del av gjelden i selskapet.

RfD har også en mer helhetlig løsning som medfører mindre ressursbruk i kommunen, og dermed ingen påslag i gebyr utover det selskapet krever. Dette er bakgrunnen for Sigdal kommune har gått inn i Renovasjonsselskapet for Drammensregionen.

Les også

Ny renovasjonsordning i Sigdal -ordningen tres ned over hodet på innbyggerne