Akkurat nå forhandler skole- og barnehageledere lokalt sin lønn med arbeidsgivere i hele Viken. For elevenes skyld håper vi på god uttelling. Bare slik kan lederrekrutterings-krisen avverges. I Skolelederforbundet har vi et motto: Vi løfter landets viktigste ledere. Ved første øyekast kan kanskje formuleringen virke noe bastant. Men vi mener vi har god dekning for påstanden. Mange vil nok si seg enige med Skolelederforbundet i at gode skoler og barnehager er fundamentet for et godt samfunn. Lærerens rolle i skolen er lett å forstå, men hvorfor er lederen så viktig?

Forskning viser at svaret ligger i lederens utvikling av det profesjonelle laget i skolen. Viktigheten av god ledelse i skole er godt forankret i Kenneth Leitwoods toneangivende forskning fra 2004. Gode ledere styrker skoler og barnehager gjennom å (1) sette riktig retning for organisasjonen, (2) utvikle hver enkelt medarbeider og (3) utvikle organisasjonen som kollektiv. Viviane Robinson fra University of Auckland har i sin forskning vist sammenhengen mellom skoleledelse og elevenes læring og utvikling. En rekke norske forskere underbygger samme bilde Det samme gjør Skolelederforbundets egne forskningsundersøkelser.

Med viktigheten av god ledelse i skole og barnehage i bakhodet, er det ikke rart at Skolelederforbundet nå er bekymret. Hele det siste året har det haglet inn med meldinger om at det er vanskelig å få nok kvalifiserte søkere til rektorstillinger. Kommunene i Viken er intet unntak. Ifølge våre medlemmer er det dagligdags å ikke få søkere i det hele tatt. Små grunnskoler sliter mer enn store, men også byskoler med mange elever opplever utfordringer med å rekruttere og beholde skoleledere. Ofte må stillingene lyses ut på nytt og på nytt. Til slutt ender man kanskje opp med en konstituert rektor hentet fra samme skole. Det er litt bedre stilt i videregående skole, men også der opplever man mange steder høy turnover. Hvorfor oppleves rektorjobben som så lite attraktiv?

I en Fafo-undersøkelse fra 2020 slås det fast at kun fem prosent av rektorene ser for seg å være i den samme rektorstillingen om ti år. I en rapport fra i fjor, utført av OsloMet og Høyskolen i Innlandet, oppgir nesten halvparten av mellomlederne i skolen ikke ser for seg å ta steget opp til rektorjobben. De som har svart trekker blant annet frem følgende hovedårsaker til at de ikke ønsker å bli rektor:

• Svært høy arbeidsbelastning
• En overlast av administrative oppgaver
• Mangelfulle støttesystemer fra skoleeiers side

Lønn er også et helt sentralt spørsmål. I følge en helt ny spørreundersøkelse blant Skolelederforbundets medlemmer mener 90 prosent at lønnsnivået til ledere i oppvekst- og opplæringssektoren ikke står i samsvar med ansvaret og arbeidsbyrden. For å forebygge en lederfluktfra skole og barnehage er en opprusting av støtteapparatet rundt ledelsen, muligheter for profesjonell utvikling og bedre lønns- og arbeidsvilkår nødvendig. Vi må berge rekrutteringen tillederstillinger innen opplæring- og oppvekstsektoren. Fremtiden til våre barn og unge avhenger av det.