Innføringen av strømstøtte er en innrømmelse av at strømmarkedet ikke fungerer. Men i stedet for å gjøre noe med årsakene til strømpriskrisa, så gis det støtte for å unngå opprør. Strømstøtten er altså en politisk støtte for å opprettholde et strømmarked som har vist seg å ikke fungere. Å kalle det "strømstøtte" er også misvisende – det er jo egentlig bare en delvis tilbakebetaling av den overprisen vi betaler for strømmen.

Politikerne er lojale overfor EU/EØS og kraftmarkedet, mens de svikter egen befolkning og eget næringsliv. Vi ønsker at våre folkevalgte skal forstå at jobben deres faktisk er å tjene folket og kjempe for norske interesser, ikke å tjene EU. Med dagens tafatthet er det fort gjort å ødelegge det forfedrene våre har bygd opp av velferdsstat og industri.

Den norske vannkrafta er bygd i norsk natur, betalt av det norske folk. Den tilhører derfor oss, og det er helt rett og rimelig at vi i kalde Norge skal ha fordelen med billig strøm. Det koster i gjennomsnitt knapt 12 øre/kWh å produsere norsk vannkraft. Produksjonskostnaden har ikke økt nevneverdig de siste årene, allikevel har strømprisene skutt i været. Dagens strømmarked er et ran av egen befolkning og næringsliv. Det er ikke først og fremst krafteksporten kraftprodusentene tjener grovt på, men det er den høyere prisen som du og jeg betaler for norsk strøm.

Den eneste grunnen til at vi har skyhøye strømpriser er markedet. Norske politikere har stegvis valgt å gjøre strøm til en vare på det europeiske markedet. Det startet med Energiloven i 1990 og er forsterket med EUs tredje energimarkedspakke, ACER og store eksportkabler til områder med høyere strømpris.

Men i stedet for å gripe inn i markedet, så driver regjeringen med utredninger og prøver å få oss til å tro at vi har en forsyningskrise. Det har vi ikke. Norge erselvforsynt med strøm, vi produserer i snitt mer strøm enn det vi selv bruker og er dermed netto-eksportør av strøm. Vi ha store vannmagasiner som er laget for å sikre forsyningen gjennom vintrer og eventuelle tørre perioder. Problemet er at kraftprodusentene nå styres av bedriftsøkonomiske motiv, ikke for samfunnets beste eller for å sikre strømforsyningen. Dermed fører markedet og eksportkablene til at magasinene tappes for økonomisk vinning, mens forsyningssikkerheten svekkes. Med lite vann i magasinene oppnår også kraftprodusentene å drive opp strømprisen ytterligere.

Vi ønsker ikke strømstøtte. Vi ønsker at politikerne tar tilbake kontroll over vår egen kraft ved å ta strømmen av markedet og sørge for at strømmen selges til selvkost. Kraft er en nødvendig del av infrastrukturen i et samfunn. Den bør derfor ikke selges til høystbydende. Hvis krafta skal komme norske innbyggere, norsk industri, norsk landbruk, miljøet og velferden til gode også i framtiden, så må det tas politisk kontroll nå.