Kommunestyrerepresentant Runolv Stegane (Bygdelista) har sendt inn følgende spørsmål/interpellasjon til kommunestyret 2. februar:

Nødvendig med tilbakemelding og plan for oppfølging av vedtak i kommunestyret.

Under kommunestyrets budsjettbehandling i desember etterlyste jeg oppfølging av tidligere vedtak i kommunestyret. Det synes som det, over tid, har utviklet seg en kultur i kommunens administrasjon der en prioriteter hvilke saker som følges opp etter hvilke forslag en «liker» og at saksbehandling foregår etter en slik utvelgelse.

I et folkestyre er dette selvsagt helt uakseptabelt, og det kan ikke godtas at administrasjonen tilsynelatende velger ut hvilke saker som det skal jobbes med. Et vedtak i kommunestyret skal respekteres og følges opp!

Jeg har forståelse for at arbeidsmengden kan være stor. Det er ingen unnskyldning for at det ikke gis tilbakemelding til oss folkevalgte. I tilfelle vi har gjort et vedtak som kan være uklart, eller i en juridisk gråsone, er det administrasjonens ansvar og plikt å gi oss melding om det.

Det er kommunedirektørens ansvar å sørge for at administrasjonen følger opp vedtak. Men det er ordførerens plikt å sette saker på dagsorden eller sakliste i kommunestyret.

Det er slik at vi folkevalgte setter fram mange forslag som skal følges opp gjennom saksbehandling og deretter skal ny sak legges fram for kommunestyret. Særlig når dette skjer ved budsjettbehandling, må det forventes at forslagene tas på alvor og at det skjer noe med det aktuelle spørsmålet/tema det er gjort vedtak om.

Boligsatsing på Nerstad/nedre del av bygda:
For snart 20 år siden fremmet jeg et forslag som etter hvert fikk tilslutning fra et enstemmig kommunestyre.: «Det tas initiativ overfor private grunneiere med tanke på å frå i gang arbeid med et nytt boligfelt i nedre del av kommunen. I arbeidet vurderes et eventuelt samarbeid med private grunneiere om utbygging.» Forslaget ble gjentatt og vedtatt ved budsjettbehandling, første gang i 2010. Seinere har det blitt vedtatt (med noe endra ordlyd) minst fem ganger. Vi skriver nå 2023. Nå skjer det kanskje noe, men det er helt meningsløst at en så viktig sak skal ta såp lang tid!

Utbyggingsklare næringsarealer:
Ved budsjettbehandling for 2022 (i 2021) ble følgende vedtatt: Kommunestyret vedtok enstemmig ved budsjettbehandling for 2022: «Sigdal kommune skal tilrettelegge for byggeklare næringsarealer med grønn og digital infrastruktur, som tilfredsstiller et framtidsrettet næringsliv. Det tas utgangspunkt i gjeldende kommuneplan. Tilretteleggingen skal fokusere på næringsarealer for nye og eksisterende næringer i kommunen. Det avsettes kr 500 000,- i 2022. Kommunedirektøren henstilles til å vurdere ekstern prosjektledelse i dette prosjektet. Det forventes en sak tilbake til kommunestyret i løpet av første halvår 2022.»

Det har, tilsynelatende, ikke blitt løfta en finger i administrasjonen for å følge opp vedtaket. Det ble derfor gjentatt ved budsjettbehandling for 2023, og det ble vedtatt på nytt. Dette viser behov for klare rutiner for tilbakemelding til kommunestyret, og det er nødvendig med en plan (tidsplan) for oppfølging av vedtak og gjennomføring. Jeg etterlyser derfor:

1) Hva vil ordfører gjøre for å sikre at vedtak følges opp?

Bygdelista fremma en rekke forslag ved budsjettbehandling for 2023. De fleste av forslagene (noen med endringer) ble vedtatt etter «forhandlinger» mellom gruppelederne.

2)Vil ordfører sørge for at det settes opp en plan for oppfølging med tilbakemelding til kommunestyret om framdrift for forslag, vedtatt i budsjett, der det kreves innsats i form av saksutredning?