Kommunedirektør Jostein Harm i Sigdal spiller opp til en stor skoledebatt. I budsjettdokumentet administrasjonen har sendt over til politikerne ber han ganske så klart om at skolestruktur settes på dagsorden. Han sier til Bygdeposten at man nærmer seg et kritisk punkt i etaten og at politikere står overfor to valg: enten å opprettholde dagens skolestruktur og tappe andre etater for ressurser eller redusere antall barneskoler. Andelen eldre vil øke mye framover og med det vil behovene i helse-og sosialsektoren øke deretter. Skolen i Eggedal er nok reddet. Skal det bo folk nord i bygda er skole nødvendig.

Hva så med de to andre – skolene i Prestfoss og på Nerstad? Politikere i Sigdal vil sikkert har lært av prosesser i andre kommuner og sørger for en god og åpen prosess – hvis de tar kommunedirektørens oppfordring og setter skolestruktur på dagsorden. Prestfoss er kommunesentrum, mens Nerstad ligger nærmere Modum, Øvre Eiker og Drammen med større mulighet for innflytting fra de som pendler.

I Krødsherad er det den tekniske standarden på skolebyggene som satte i gang prosessen. I Sigdal handler det om nivået på driften, men utfallet kan altså bli det samme – at det blir en skole med de følelsene det skaper blant innbyggerne. Skolestruktur er virkelig noe som engasjerer. Folk har et forhold til skolen «sin». Det handler om stedstilhørighet og lokalt samhold. Landet rundt kjempes det kamper for å beholde nærskolen. Som regel ender det med at politikerne må ta den tunge belastningen ut ifra økonomiske hensyn.

Hvorvidt politikerne i Sigdal finner penger til å opprettholde driften ved skolene gjenstår å se. Uansett vil det bli en debatt rundt skolestruktur – noe som alltid er smertefullt - hvis politikerne går fra å snakke til å gå videre med dette. Det er uansett viktig å holde temperaturen lav og sørge for en prosess der alle føler seg hørt og at det ikke skjer rare ting på kammerset. Folk skal leve greit sammen også etter at en skole eventuelt blir lagt ned og trekke i samme retning.