Denne gang var det klager på planene om solcellepark på et jorde ved Vikersund som skulle behandles av politikerne i hovedutvalg for teknisk, landbruk og miljø. Det er selskapet Hydropower ved Ove Helgesen som står bak planene.

LES OGSÅ: Nytt ekstraordinært møte om solcellepark – har fått tre klager

Rådmannens innstilling var at tidligere vedtak om å tillate at fulldyrka mark blir omdisponert til solcelleanlegg og å tillate fradeling av areal til solcelleanlegg blir opprettholdt.

– Dette ble vedtatt med fire mot tre stemmer. Arbeiderpartiet stemte mot og ønsket å gi klagerne medhold. I vedtaket vårt har vi også føyd til en begrunnelse til rådmannens innstilling, sier hovedutvalgets leder Jon Hovland (H).

Nå blir klagene sendt til Statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig behandling.

Statsforvalteren har også varslet en gjennomgang av saken.

Her er hele vedtaket

Hovedutvalg for teknisk, landbruk og miljø opprettholder sine vedtak i sak 15/22 og 14/22, vedtatt21. mars, vedrørende tillatelse til omdisponering av fulldyrka mark til solcelleanlegg og tillatelse tilfradeling av areal til solcelleanlegg.

Klagene oversendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig behandling.

i begrunner opprettholdelsen.

Vårt vedtak sa blant annet dette: «I denne saken har Hydropower forsøkt å oppnå et vekselbruk mellom kraftproduksjon og landbruk. Slik anlegget er prosjektert, vil det ikke utfordre jordvernet. Kommunen er av den oppfatningen at kombinasjonen av solceller og landbruk i en riktig driftsform ivaretar intensjonene i jordlova § 9 på en god måte. Installasjonen av solceller kan med enkle midler fjernes og da vil statusen til arealet gjenopprettes. Tiltaket bidrar til å sikre matproduserende areal for fremtidige generasjoner, samtidig som det produseres ren energi som igjen bidrar til å kutte klimagasser. Det er svært viktig å bidra for å få til alternative energikilder. Tiltaket kan øke den lokale næringsutviklingen i Vikersund. Hydropower har ansvaret for at landbruksdelen skal drives med hovedformål produksjon av gras, med mulighet for produksjon av andre matproduserende planter. Hydropower går i samarbeid med et forskningsteam som tar jordprøver, bidrar med råd på det som vil gi best mulig resultat på landbruksproduksjonen i parken.»

Dette arbeidet er allerede startet opp, og starten oppsummeres her:

Hovedmål kan være:

Å utvikle en forretningsmodell for energihøsting/ småskala solcellepark som ivaretar eller forbedrer utnyttelsen av areal for utprøving av forskjellige vekster i parallellproduksjon med energiproduksjon. Vekstskifte, beite, økologisk/konvensjonelt, skyggevekster, jordtilstand, birøkt, frukt, bær, grønnsaker, alternative planter, er stikkord som forsterker argumentasjon og likevekten mellom energi og mat.

Delmål 1.

Optimalisering av solcellenes utforming

Delmål 1.1 Påvirkning og muligheter for anlegget ved forskjellige årstider

Delmål 2.

Identifisere egnet landbruksareal med tanke på el-infrastruktur og landbruks nytte.

Aktiviteter

  • Hente ut data fra NIBIO og SmartGIS
  • Kartlegge egnede områder
  • Kalkulere forretningspotensial

Delmål 3.

Påvirkning av tilstøtende arealer

Delmål 4.

Dyrevelferd

Delmål 5.

Potensiale for dyrking av ulike vekster

Oppgave.

Illustrere konsepter for komplementære løsninger. Tilpassing av identifiserte landbruksarealet


Pan Innovasjon vil bistå gründer å søke midler i Regionalt forskningsfond Viken. Gründer vil få bistand fra Pan Innovasjon til å gjennomføre en forstudie og utforme en søknad til forprosjekt. Mulig vil det være behov for noe mer fagkunnskap i forstudien. Grønt Fagsenter, etablert i Modum, bør være en naturlig forskningspartner i forprosjektet da de har relevant kompetanse og nettverk innenfor fagfeltet.


Dette er et viktig arbeid for utviklingen av flere næringsgrunnlag. Hvordan utnytte de beste arealene til det som gir best uttelling.

Overordnet var vi enige om at det handler om å tilrettelegge Kraft og Matproduksjon for fremtidige generasjoner. Det legges ned mange gårdsbruk hvert år der bøndene viser til dårlig lønnsomhet. Vi var samlet om at bønder, fagmiljøer, politikere og myndigheter har for lite kunnskap om solkraft i kombinasjon med landskapet vårt. Kanskje kan det finnes løsninger her som øker lønnsomheten i gårdsdriften. Det er derfor behov for forskning som gjelder for det klimaet vi har her i Norge.


Hovedutvalget vil også henvise til sak 2021/12008 Statsforvalteren Innlandet, dato 16.02.2022, i sak om Seval skog og Gjøvik kommune.

Konklusjon.

Med hjemmel i jordloven §§1 og 12 og tilhørende bestemmelser tillates fradeling fra gbnr 1/9 som omsøkt. Delingstillatelsen er tidsavgrenset til 35 år og eventuell forlengelse av leieavtalen utover 35 år utløser krav til nytt delingssamtykke. Tiltaket vil samlet sett kunne medføre en samfunnsnytte samtidig som arealressursen er vernet for framtidige generasjoner.


Seval skog skal kun bruke nydyrkingsareal, og ikke tidligere dyrket, men de har et mye mer ekstensivt jordbruk med lite utbytte i form av beite. På Hydropowers areal er det et mer intensivt jordbruk der matproduksjon tillegges sterkere vekt. Det danner et bedre grunnlag for å bruke tidligere dyrket mark, i tillegg til at det her også nydyrkes. Forskningsfelt gir god utnyttelse etter at man har funnet ut hvilke vekster og hvilken driftsform som er optimal.

Vurdering etter jordloven § 12 Jordlovens formål er å sikre at arealressursene blir disponert på en måte som gir en tjenlig, variert bruksstruktur ut fra samfunnsutviklingen i området og med hovedvekt på hensynet til bosetting, arbeid og driftsmessige gode løsninger. Formålet med delingsbestemmelsen er å sikre og samle ressursene som grunnlag for landbruksdrift for nåværende og framtidige eiere. Jordloven § 12 tredje ledd første punktum sier at det ved vurdering om samtykke til deling skal gis, skal det legges vekt på om delingen legger til rette for tjenlig og variert bruksstruktur i landbruket. Denne vurderingen er sentral og er utgangspunktet for vurdering av søknaden.

Totalt ser de folkevalgte i hovedutvalget teknisk, landbruk og miljø veldig positivt på dette prosjektet. Samspillet mellom energiproduksjon og matproduksjon utvikles her. Dette er en start og vil være en mal for hele landet. Dette prosjektet må settes i gang så fort som mulig.