Senterpartiet ønsker nå å skrinlegge firefeltsvei på rv.35 mellom Hokksund og Åmot, for å satse på persontrafikk på skinner på samme strekning. Begrunnelsen er at en slik utbygging av rv.35 vil ta for mye dyrka mark og kulturlandskap.

Modum Venstre ønsker en bedre infrastruktur for biltrafikk på rv.35 mellom Hokksund og Åmot. Samtidig er det mye usikkerhet knyttet til hvorvidt en firefeltsvei på denne strekningen i overskuelig fremtid kan bli realisert. Trasévalget som Statens vegvesen har varslet siden i fjor høst er sterkt forsinket, og dette gjør at det kan bli vanskelig for kommunene i mdtfylket å behandle kommunedelplanene i tide for å gi innspill til Nasjonal Transportplan (NTP) innen fristen til høsten. Statens vegvesen har ennå ikke varslet når de legger frem trasévalg for rv.35. Timeglasset er dessverre i ferd med å renne ut i sanden.

Persontrafikk på skinner mellom Hokksund og Hønefoss ligger fortsatt noen år frem i tid, men er sannsynligvis mulig å realisere lenge før firefeltsvei på rv.35 står ferdig. Vi ønsker at flere i midtfylket kan reise miljøvennlig, og togtrafikk vil også kunne avlaste trafikken på rv.35.

Derfor er Modum Venstre positiv til å vurdere andre alternativer, som gjør at vi lettere kan få realisert utbedring av rv. 35 og tog mellom Hokksund og Hønefoss. Samtidig må vi få på plass en løsning for avkjøring til Sigdal som går utenfor Åmot sentrum. 

Olav Skinnes og Sp ønsker å skrinlegge ny firefelts rv. 35