23 prosent av alle moinger mellom 20–66 år er ikke i lønnet arbeid. De er utenfor arbeidslivet. Det viser en rapport om utenforskap i arbeidslivet som Nav har laget. Også i Krødsherad er det mange som er satt utenfor arbeidslivet. 21 prosent. Men ingen gjør Modum rangen stridig i Vest-Viken som er hele gamle Buskerud og Asker og Bærum. Når snart hver fjerde person i yrkesaktiv alder ikke er i jobb, gir det et skremmende bilde av samfunnsutviklingen. Det sier noe om tapte muligheter i livet og en utfordring som setter sitt preg på hele kommunen.

Hvorfor har Modum blitt selve episenteret for utenforskap hva arbeid angår? Også andelen uføretrygdede øker mye i Modum. Andelen har økt fra 11,5 prosent i 2011 til 14 prosent i fjor. Landsgjennomsnittet er på 10,7 prosent. Hvorfor Modum skiller seg ut med negativt fortegn her er et stort tema. Det vi vet er at moingene generelt har lav utdanning. Mange av de som tar høyere utdanning forsvinner ut og kommer ikke tilbake. Så vil man kanskje tenke at lykken i livet ikke nødvendigvis er en master. Det er riktig, men det er godt dokumentert at folk med lav utdanning også sliter med dårligere helse. Yrkeslivet i dag krever mer enn den kompetansen man får på ungdomsskolen. Mange med lav utdanning havner oftere i yrker med stor slitasje som gjør at det er lettere å bli ufør av ymse grunner. Forskning viser at lav utdanning ofte gir lav inntekt. Når det gjelder utdanning på lavere nivå - altså grunnskolen er Modum også overrepresentert når det gjelder antall barn som har krav på spesialundervisning. 10,5 prosent av alle elever i Modum har vedtak om det. Landsgjennomsnittet er på 7,1 prosent.

Tradisjonelt har Modum hatt mange arbeidsplasser uten krav til formell kompetanse. I takt med at veldig mange av disse arbeidsplassene har forsvunnet, er kompetansen til de ansatte lite relevant for å skaffe seg nytt arbeid. Dessuten er kommunen ganske sentralt beliggende, men med huspriser som kan lokke folk med liten betalingsevne til kommunen. Frafallet i videregående skole er ganske stort. Det er summen av mange aspekter som har ført Modum til topps på kåringen av utenforskap.

I det politiske miljø snakkes det lite om dette, dessverre. Det er noen spede samtaler selvsagt, men temaet settes sjelden høyt opp på agendaen. Det å være i jobb har stort sett bare positive sider ved seg. Lønn, et sosialt nettverk, noen som har behov for deg, egenutvikling – ja listen er lang. Å bli satt utenfor arbeidslivet er å bli frarøvet mye livskvalitet og muligheter. Jobben er mye av identiteten vår. Har det blitt tatt ukloke politiske valg for mange år siden som har gjort sitt til å forsterke trenden? Det er mange ubesvarte spørsmål og ikke en fasit på dette. Men det er grunn til å bore dypt i årsakssammenhenger og hva samfunnet sett under ett kan gjøre for å bremse utviklingen og aller helst snu den. Å bære stemplet «utenforskapskommune nummer 1» er ikke noe hyggelig å ha på CV-en.