Modum kommune har vært med å legge til rette en rekke fine turområder både i bygda og blant annet i Holleia og Finnemarka. En av de kanskje fineste og mest brukte turstier er Modum på langs. Det har blitt en attraksjon og rekreasjon for bygdas innbyggere.

En lang sti som knytter småstedene sammen med vakker natur midt nede i bygda. I hovedsak er stien godt skjermet mot støy, innsyn og bebyggelse. Mange har også god tilgang uten bruk av bil. Det samme har også Enger, Stalsberg og Vikersund skole.

I det siste har det også stien blitt bedre tilrettelagt med gapahuker, klopper og fine rasteplasser. Flere bruker elva og stien til overnattinger eller fisketurer. Det er også rikt dyr- og fugleliv i og i nærheten av elva.

Det var med stor overraskelse og skuffelse jeg og flere andre gikk tur denne uka ved Linnerudøra. Det er nå hogget store områder helt ned til elva ved fiskerforeningens gapahuk på Østsiden av elva. Dette er kanskje et av de fineste områdene fordi det er et noe bredere område med tilrettelagt rasteområde og kjent fiskeplass.

På dette stedet er hogsten cirka 300 meter bred nede ved elva og strekker seg opp til riksvei 35 som en bred gate.

En svært liten kantsone mot elva, på det smaleste cirka fem meter, var alt som var satt igjen. De få trærne her vil bli utsatt for vind og trolig velte i neste kraftige uvær.

Det er ryddet opp i selve stien, men ellers ligger det til dels store granbarhauger i området. Syklende og gående fra Geithus ved Gustadmoen vil også være forhindret når de skal ta seg ned til elva.

Turstier og grusveier ned mot hovedstien langs elva er kjørt i stykker av store maskiner. Dype hjulspor preger landskapet oppover mot riksveien.

Skogsdriften bryter mot sin egen skogstandard. Det er nesten ingen livsløpstrær som er gjensatt. Videre er det ikke satt igjen tilstrekkelig kantsone ned mot vassdraget. Det er heller ikke gjensatt trær langs en bekk som renner i en liten bekkekløft gjennom hogstområdet.

Det er for seint nå å gjøre noe med selve hogsten nå, med unntak av å rydde stiene for kvist og tilbakestille atkomstveier og å stoppe eventuell videre hogst.

Videre kan vi lære av inngrepet og for eksempel starte med å respektere reglene om kantvegetasjon langs vassdrag. Vi bør også unngå store flatehogster i framtiden. Dette bør skogsjefen i kommunen sørge for i et samarbeid med grunneier, entreprenør og sertifiseringsorgan.

Det aller viktigste er imidlertid at denne type hogst ikke fortsetter i et så fantastisk turområde som er til nytte for hele befolkningen i Åmot, Geithus og Vikersund. Det reduserer klart opplevelsen den enkelte turgåer har i den vakre naturen.

Vi håper kommunen vil inngå et samarbeid med grunneiere langs elva om dette.