SIGDAL: Politikerne i Sigdal hadde ingen store saker å knive om da formannskapet vedtok budsjettet.

Dermed banket formannskapet rådmannens forslag med bare mindre endringer.

Det er endringer som har betydning på sine felter, men altså uten at dette påfører totalbudsjettet noen ”slagside”.

Lindrende enhet

I grove trekk vil dagens tjenestetilbud videreføres. Dette har selvsagt betydning innenfor helse- og sosialsektoren og skoledelen.

Selv om rådmannen innser at grunnbemanningen på Sigdalsheimen burde styrkes, og at hjemmetjenesten burde bygges ut, føler politikerne at tilbudet til pleie- og omsorgstrengende er forsvarlig.

Dette vil ventelig bedres etter at Senterpartiet fikk gjennomslag for sitt forslag om å framskynde prosjekteringen av lindrende enhet ved Sigdalsheimen. Det skal brukes 80 000 kroner neste år til prosjektering. Dette er et år tidligere enn før bestemt.

Ungdom i fokus

Sps Torstein Aasen fremmet forslag om å avsette 50 000 kroner slik at det kan settes i gang et eget kommunestyre for barn og unge. Sigdal har særlige forpliktelser på seg, ettersom de er med i et prosjekt som nettopp setter fokus på ungdom og kvinners delaktighet i politikken.

Et annet felt som også ble påpekt var skolesektoren. Her ønsker politikerne et notat som synliggjør hva rammetimetallet er brukt til de siste årene. Rammetimetallet blir for øvrig opprettholdt også kommende år i Sigdal.