SIGDAL: Sigdals ordfører Kari Ask krever at utviklingsfondet for verneområdet i Trillemarka økes fra 30 til 100 millioner kroner.

- Miljøverndepartementets løfte om 30 millioner er langt fra tilstrekkelig for å kunne etablere nye næringer i våre tre kommuner, sier Ask.

Det var tidlig i januar at regjeringen vedtok å verne 147 kvadratkilometer av Trillemarka-Rollagsfjell. Mange grunneiere mistet store deler av inntektsgrunnlaget.

Ask forventer at tre enstemmige kommunestyrer i Sigdal, Rollag og Nore og Uvdal nå fatter samsvarende vedtak med krav om en kraftig økning i bevilgningen fra departementet.

Deretter skal Buskeruds stortingspolitikere kobles inn, for å fronte kravet i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett i mai.

- Uhørt

Departementets løfte om 30 millioner til et utviklingsfond, fordelt over fem år, er ifølge Ask uakseptabelt. Kommunene forventer at det er avkastningen fra fondet som skal brukes til næringsutvikling.

Dersom kommunene bare mottar seks millioner i året, kan det bety at de blir avspist med noen få hundretusener i avkastning hvert år.

- Vi trenger et fond av en slik størrelse at vi kan bruke årlig utbytte til å stimulere til næringsutvikling. Det er uhørt å bruke av selve fondet. Hva slags forvaltningstankegang er det? Spør Ask retorisk.

Mat og turisme

Ordføreren mener det i stor grad må være opp til grunneierne selv, som har mistet muligheten til skogsdrift, å komme opp med tanker og ideer til ny næringsdrift.

Hun presiserer imidlertid at kommunene skal være en katalysator i forbindelse med konkrete innspill fra grunneiere.

Ask skisserer dessuten to konkrete forslag til mulig ny næringsdrift:

* Næring knyttet til landbruk/gårdsdrift

- Grunneierne må få bistand til en omlegging til næring knyttet til jordveien eller en annen næring knyttet til gården. Her kan det bli snakk om matproduksjon på tradisjonell eller nye måter, eller ulike former for servicenæringer knytta til gården, sier Ask.

* Næring knyttet til turisme

- Det har fra enkelte hold vært trukket fram at verneområdet vil gi en utvidet mulighet til turisme. ”Økoturisme” er et begrep som har blitt brukt, og det ligger sikkert muligheter her, sier Ask.

Ekstraordinært møte

Formannskapet i Nore og Uvdal har allerede gått inn for kravet om å øke utviklingsfondet til rundt 100 millioner kroner, og kommunestyret gjør ventelig det samme førstkommende mandag.

I Sigdal kommer saken opp i ekstraordinært formannskapsmøte og ordinært kommunestyremøte torsdag 28. februar.

Formannskapet i Rollag fattet et lignende vedtak torsdag, uten å tallfeste kravet til 100 millioner. Her kommer saken opp i kommunestyret 13. mars.

Etter at størrelsen på utviklingsfondet ventelig vedtas av Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, skal det oppnevnes et styre som skal forvalte fondet. Her skal blant annet ordførerne i de tre kommunene sitte.

NB: Sigdals varaordfører og fylkesvaraordfører Runolv Stegane (V) har allerede foreslått at fylkestinget går inn for å støtte krave om 100 millioner kroner til kommunene.