Trinn 2 i gjenåpningsplanen med noen lettelser i smitteverntiltakene trer i kraft allerede i dag. (Se planen nederst i saken).

– Planen er delt opp i fire trinn og den legger føringer for hvilken rekkefølge Sigdal skal åpne opp de ulike delene av samfunnet. Barn og unge skal prioriteres først, deretter arbeidsplasser og næringsliv, sier kommunedirektør Jostein Harm.

Før det blir aktuelt å gå fra ett trinn til et annet, skal det gjøres konkrete vurderinger basert på følgende tre sjekkpunkter: Smittesituasjon og sykdomsbyrde, kapasitet og vaksinasjonsstatus.

Selv om det lempes litt på smittevernreglene, minner kriseledelsen om at det er avgjørende at hver og en fortsetter med gode smittevernrutiner for å unngå fornyet nedstengning og forsinkelser av gjenåpningen.

Fra i dag, torsdag 27. mai er det de nasjonale reglene i trinn 2 som også følges i Sigdal, Modum og Krødsherad:


Trinn 1: Trinn 2: Trinn 3: Trinn 4:
Barnehager, skole og SFO

Følge trafikklysmodellen og lokale vurderinger.

Følge trafikklysmodellen og lokale vurderinger.

Følge trafikklysmodellen og lokale vurderinger.

Følge trafikklysmodellen og lokale vurderinger.

Møter internt for ansatte

Unngå møter med andre enn personer fra samme kohort. Kun anledning til møter med tillatelse fra rektor.

Møter tillates og skal følge retningslinjer for smittevern og antall deltakere ut fra nasjonale eller lokale retningslinjer.

Møter tillates og skal følge retningslinjer for smittevern og antall deltakere ut fra nasjonale eller lokale retningslinjer.

Møter tillates og skal følge retningslinjer for smittevern og antall deltakere ut fra nasjonale eller lokale retningslinjer.

Skoleskyss

Munnbind for elever på ungdomstrinnet. Økt kapasitet på skoles

Munnbind for elever på ungdomstrinnet (anbefalt). Økt kapasitet på skoleskyss (2 d pr. uke)

Ikke lenger behov for munnbind på skoleskyss. Økt kapasitet på skoleskyss (2 d pr. uke)

Ikke lenger behov for munnbind på skoleskyss. Økt kapasitet på skoleskyss (2 d pr. uke)

Hjem-skolesamarbeid

Møter mellom elev, foresatt og skolen, evt. PPT, Barnevern m.m. tillates.

Møter mellom elev, foresatt og skolen, evt. PPT, barnevern m.m. tillates.

Møter for grupper av foresatte i henhold til nasjonale eller lokale retningslinjer for antall deltakere på arrangementer.

Møter mellom elev, foresatt og skolen, evt. PPT, barnevern m.m. tillates.

Møter for grupper av foresatte i henhold til nasjonale eller lokale retningslinjer for antall deltakere på arrangementer.

Møter mellom elev, foresatt og skolen, evt. PPT, barnevern m.m. tillates.

Møter for grupper av foresatte i henhold til nasjonale eller lokale retningslinjer for antall deltakere på arrangementer.

Utvalgsmøter (FAU, KFAU, SU m.m.)

Avholdes digitalt.

Møter for grupper av foresatte (kun en foresatt pr. husstand) i henhold til nasjonale eller lokale retningslinjer for antall deltakere på et arrangementer.

Møter for grupper av foresatte i henhold til nasjonale eller lokale retningslinjer for antall deltakere på et arrangementer.

Møter for grupper av foresatte i henhold til nasjonale eller lokale retningslinjer for antall deltakere på et arrangementer.

Interne arrangementer (elever og ansatte)

Avholdes på kohortnivå

Avholdes ut fra nasjonale eller lokale retningslinjer for antall deltakere på et arrangement.

Avholdes ut fra nasjonale eller lokale retningslinjer for antall deltakere på et arrangement.

Avholdes ut fra nasjonale eller lokale retningslinjer for antall deltakere på et arrangement.

Arrangementer for øvrig (elever foresatte og ansatte)

Avholdes hvis nødvendig digitalt

Avholdes unntaksvis og ut fra nasjonale eller lokale retningslinjer for antall deltakere på et arrangement.

Avholdes ut fra nasjonale eller lokale retningslinjer for antall deltakere på et arrangement.

Avholdes ut fra nasjonale eller lokale retningslinjer for antall deltakere på et arrangement.

Kultur og Idrett


Trinn 1: Trinn 2: Trinn 3: Trinn 4:
Klubben

Åpner for inntil 10 personer fra samme klassetrinn ved Sigdal ungdomsskole per klubbkveld. Påmelding. Klubbleder kommer i tillegg. Forsterket renhold.

Åpner for inntil 20 personer fra samme klassetrinn ved Sigdal ungdomsskole per klubbkveld. Påmelding. Klubbleder kommer i tillegg. Forsterket renhold.

Åpner for inntil 20 personer fra samme klassetrinn ved Sigdal ungdomsskole per klubbkveld. Påmelding. Klubbleder kommer i tillegg. Forsterket renhold.

Vil bli vurdert fortløpende.

Bibliotek

Åpen for publikum med smitteverntiltak og registrering.

Som trinn 1

Som trinn 1

Som trinn 1

Frivilligsentralen

Sentralen holder stengt grunnet omdisponering av daglig leder. Tilgjengelig på tlf. e-post og for fysiske møter.

Åpner for inntil 10 personer. Koordinator kommer i tillegg.

Avtale og registrering. Forsterket renhold.

Aktiviteter gjenopptas.

Åpner for inntil 20 personer. Koordinator kommer i tillegg.

Avtale og registrering. Forsterket renhold.

Aktiviteter utvides.

Åpner for inntil 20 personer. Koordinator kommer i tillegg.

Avtale og registrering. Forsterket renhold.

Aktiviteter utvides ytterligere.

Vil bli vurdert fortløpende.

Kino

Åpner for salg av inntil 50 billetter. Åpent for innbyggere i Sigdal kommune. Billettsalg på nett. Bruk av avstandsvakt under kinoen. Arrangør og arrangementsvakt kommer i tillegg. Forsterket renhold.

Åpner for salg av inntil 50 billetter. Åpent for innbyggere i Sigdal kommune. Billettsalg på nett. Bruk av avstandsvakt under kinoen. Arrangør og arrangementsvakt kommer i tillegg. Forsterket renhold.

Åpner for salg av inntil 50 billetter. Åpent for innbyggere i Sigdal kommune. Billettsalg på nett. Bruk av avstandsvakt under kinoen. Arrangør og arrangementsvakt kommer i tillegg. Forsterket renhold.

Vil bli vurdert fortløpende.

Breddeidrett/fritidsaktivitet barn

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter. Unntak fra 1 meters regelen.

Se for øvrig under bestemmelser for offentlig arrangement.

Dersom barn og unge trener eller øver organisert i en annen kommune, vil de kunne delta på arrangement for laget, foreningen o.l. så lenge smittesituasjonen tillater det. Barn og unge under 20 år som driver med aktiviteter som ikke innebærer nærkontakt, kan delta i arrangementer utendørs som samler deltakere fra samme krets eller region der region brukes som geografisk inndeling.

Som trinn 1, men lettelser innendørs:

Maks 20 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 100 personer på idretts- og kulturarrangement som samler deltakere under 20 år som tilhører samme kommune. Inntil 200 på innendørs arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser.

Lag fra små kommuner som ikke har andre motstandere i kommunen, kan reise til nabokommunen for å konkurrere såframt kommunene har samme smittenivå.

Barn og unge under 20 år kan delta på arrangementer både innendørs- og utendørs på tvers av kommunegrenser.

Antall deltakere vurderes fortløpende.

Antall deltakere vurderes fortløpende

Breddeidrett/fritidsaktivitet voksne

Voksne kan drive organisert trening og øvrig aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, og med minst 1 meter avstand. Utendørs kan voksne drive organisert trening og aktivitet i grupper på inntil 20 personer og med minst 1 meter avstand.

Antall deltakere vurderes fortløpende for innendørs og utendørs aktivitet.

Oppfordre til aktivitet utendørs heller enn innendørs.

Antall deltakere vurderes fortløpende

Oppfordre til aktivitet utendørs heller enn innendørs.

Antall deltakere vurderes fortløpende

Arrangementer, møter og serveringssteder


Trinn 1: Trinn 2: Trinn 3: Trinn 4:

Private arrangementer

Begrense sosial kontakt. Inntil 10 personer innendørs på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler. Inntil 20 personer utendørs. Arrangementer som samler personer fra flere kommuner, bør utsettes eller avlyses.

Inntil 20 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler, inne og ute. Arrangere utendørs heller enn innendørs.

Inntil 50 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler, inne og ute. Arrangere utendørs heller enn innendørs.

Vil bli vurdert fortløpende

Offentlige arrangementer

Maks 10 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 50 personer på idretts- og kulturarrangement som samler deltakere under 20 år som tilhører samme kommune. Inntil 100 på innendørs arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser. Inntil 200 personer på arrangementer utendørs, men 200 personer x 3 kohorter hvis alle i publikum sitter i faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene.

Maks 20 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 100 personer på arrangement som samler deltakere under 20 år fra samme kommune. Inntil 200 på innendørs arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser. Utendørs gjelder samme antallsbegrensning som i forrige trinn. Arrangere utendørs heller enn innendørs.

Vil bli vurdert fortløpende Arrangere utendørs heller enn innendørs.

Vil bli vurdert fortløpende

Arrangementer i private hus, hytter og hager

Oppfordrer til å møtes utendørs og ikke ha besøk av flere enn 5 gjester. Dersom alle gjester kommer fra samme husstand kan man være flere. Men man må kunne holde avstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Oppfordrer til å møtes utendørs og ikke ha besøk av flere enn 10 gjester. Dersom alle gjester kommer fra samme husstand kan man være flere. Men man må kunne holde avstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Kan ha inntil 20 gjester på besøk. Råd om avstand bør ivaretas. Oppfordring om å møtes utendørs. Lettelser vurderes løpende

Generelle smitteverntiltak

Møtevirksomhet

Møtevirksomhet i forbindelse med arrangement eller aktivitet følger bestemmelser for private arrangement

Møtevirksomhet i forbindelse med arrangement eller aktivitet følger bestemmelser for private arrangement

Møtevirksomhet i forbindelse med arrangement eller aktivitet følger bestemmelser for private arrangement

Møtevirksomhet i forbindelse med arrangement eller aktivitet følger bestemmelser for private arrangement

Serveringssteder

Kun tillatt med skjenking ved servering av mat. Skjenkestopp kl. 22.00. Reglene omfatter også arrangementer.

Innslipps- og skjenkestopp kl. 24.00. Ikke krav om matservering. Krav til smitteverntiltak.

Skjenkestoppen oppheves. Krav til smitteverntiltak: Registrering, redusert antall gjester og krav til avstand, særlig innendørs

Generelle smitteverntiltak.

Helse og sosial


Trinn 1: Trinn 2: Trinn 3: Trinn 4:

Drift i tjenestebedrift i tjenestene

Tjenestene følger smitteverntiltak og råd jf. nasjonal koronaveileder fra FHI for de ulike helsetjenestene.

Tjenestene driftes med gjeldende smitteverntiltak.

Redusert sosial aktivitet men kan gjennomføres etter konkret risikovurdering og i forhold til vaksinasjonsdekning.

Det tilrettelegges for besøk i tråd med koronaveilederen.

Adgangskontroll

Som trinn 1

Som trinn 1

Som trinn 1

Møtevirksomhet

Hovedsakelig digitalt

Ikke fysiske møter på tvers av virksomhetene, eksterne parter eller flere kommuner.

Unntaksvis fysiske møter kun etter gjennomført risikovurdering og inntil 10 personer innenfor egen virksomhet og i egna lokaler der avstandskravet kan overholdes.

Som trinn 1

Som trinn 1 Vurderes fortløpende med tanke på vaksinasjonsdekningen

Som trinn 3

Hjemmekontor

Hjemmekontor for alle som har mulighet og avklares med nærmeste leder.

(Gjelder svært få personer i sektoren og i hovedsak kun merkantile funksjoner.

Alle som har pasientnært arbeid og tjenesteledere er stedlige)

NAV følger kommunehusets bestemmelser.

Som trinn 1

Som trinn 1 Vurderes fortløpende med tanke på vaksinasjonsdekningen

Som trinn 1

Fellestjenester


Trinn 1: Trinn 2: Trinn 3: Trinn 4:

Dører på kommunehuset

Holdes lukket for publikum

Dører på kommunehuset åpnes, begrenset åpningstid 09.00–14.30

Munnbind for besøkende

Dører på kommunehuset åpnes, begrenset åpningstid 09.00–14.30

Munnbind for besøkende

Normal drift med gjeldende smitteverntiltak

Servicetorget

Fortsetter turnus med delvis på huset og delvis hjemmekontor

Klargjøre for åpning av dører. Sette i gang maskin for besøksregistrering.

Fortsetter turnus med delvis på huset og delvis hjemmekontor

Besøksregistrering

Fortsetter turnus med delvis på huset og delvis hjemmekontor

Besøksregistrering

Forbereder normal drift med smitteverntiltak

Normal drift med gjeldende smitteverntiltak

Besøksregistrering

Arbeidsplass

Det skal i hovedsak være hjemmekontor.

Det kan inngås avtale med leder om å være på kontoret.

Leder utarbeider en turnus for sine ansatte for hjemmekontor og å jobbe på huset.

Lunsj i kantina avvikles i to puljer 11–11.30, 11.30–12.00. alle kan ikke ha lunsj i kantina på samme tid.

Bruk munnbind når det ikke er mulig å opprettholde avstandskrav.

Håndvask og håndsprit

Hold avstand, unngå ansamlinger

Det skal i hovedsak være hjemmekontor.

Turnus for hjemmekontor og å jobbe på huset igangsettes

Lunsj i kantina avvikles i to puljer 11–11.30, 11.30–12.00. alle kan ikke ha lunsj i kantina på samme tid.

Bruk munnbind når det ikke er mulig å opprettholde avstandskrav.

Håndvask og håndsprit.

Hold avstand, unngå ansamlinger

Turnus for hjemmekontor og å jobbe på huset og åpner for at flere kan ha denne løsningen.

Lunsj i kantina avvikles i to puljer 11–11.30, 11.30–12.00. alle kan ikke ha lunsj i kantina på samme tid.

Bruk munnbind når det ikke er mulig å opprettholde avstandskrav.

Håndvask og håndsprit.

Hold avstand,

Normal drift med gjeldende smitteverntiltak

For øvrig som trinn 3

Besøkende til kommunehuset eller saksbehandler

Primært digitale møter med saksbehandler.

Besøksregistrering

Besøkende hentes av saksbehandler ved fysisk avtale.

Primært digitale møter med saksbehandler. Kan avtale fysisk møte med kunder fra egen kommune

Besøksregistrering

Besøkende hentes av saksbehandler ved fysisk avtale

Digitale møter med saksbehandler foretrekkes ved kunder fra annen kommune.

Besøksregistrering

Besøkende hentes av saksbehandler ved fysisk avtale

Må ha forhåndsavtale med saksbehandler

Besøksregistrering

Besøkende hentes av saksbehandler ved fysisk avtale

Møter

Møter skal i hovedsak foregå digitalt. Fysiske møter med eksterne deltakere bør utsettes eller avlyses.

Fysiske møter med inntil 10 personer i kommunestyresalen. Må sitte på faste tilviste plasser. Avstand på 1 meter må opprettholdes.

Eksterne møtedeltakere bruker munnbind når en forflytter seg innendørs.

Andre møterom kan benyttes til møter med få deltakere, slik at avstandskravet på minst 1 meter overholdes.

Smitteverntiltak for møterom gjelder.

Møter bør i hovedsak foregå digitalt.

Fysiske møter med inntil 20 personer i kommunestyresalen. Må sitte på faste tilviste plasser. Avstand på 1 meter må opprettholdes.

For øvrig som trinn 1

Som trinn 2

Fysiske møter inntil 50 personer kan gjennomføres i egna lokaler. (ingen på kommunehuset)

Som trinn 3

Åpner for forhåndsbestilte møterom for eksterne kveldsmøter. Navngitt ansvarlig møteleder. Deltakerlister skal forefinnes.

Politiske møter

Fortsatt digitale møter.

Åpner for fysiske møter i rådene, hovedutvalg, formannskap og administrasjonsutvalg med inntil 20 deltakere på kommunestyresalen

Sitte på faste tilviste plasser, bruke munnbind når beveger seg i lokalene og det ikke er mulig å opprettholde 1 meters avstand.

Åpner i tillegg for fysisk møte i kommunestyret med inntil 50 deltakere.

Kan ikke gjennomføres på kommunestyresalen.

Gruppemøter og lignende kan gjennomføres på kommunehuset. Forutsetter tilstrekkelig størrelse på møterom i forhold til deltakere. Forhåndsbestilles. Møteleder og deltakerlister skal forefinnes.