Gå til sidens hovedinnhold

– Sigdal bryter kommuneloven. Stegane krever svar for ordføreren

Rune Stegane (Bygdelista) har sendt følgende interpellasjon/spørsmål til ordføreren som han ber om svar på i kommunestyrets møte 29. april.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kommuneloven og Sigdal kommunes reglement for saksbehandling i folkevalgte organer brytes. Ordfører og andre ledere i folkevalgte organer har et særskilt ansvar for å sørge for at møter i folkevalgte organer gjennomføres slik kommuneloven og kommunens eget reglement for gjennomføring av møter legger opp til.

Møtene er en arena der kun de folkevalgte kan delta med fulle rettigheter: Talerett, forslagsrett og stemmerett. Kommunedirektøren har møte -og talerett i alle folkevalgte organer, unntatt i kontrollutvalget. Men kommunedirektøren kan la en av sine underordna utøve denne retten på sine vegne, for eksempel i hovedutvalg. Andre ansatte som er til stede ved møter i folkevalgte organer, har ingen rett til å ta ordet med mindre kommunedirektøren eller den underordna som møter for kommunedirektøren ber om at vedkommende får gi en saksopplysning.

Jeg har, over tid, registrert at møteledere tillater at administrasjonen får ordet direkte for å kommentere innlegg fra folkevalgte. Dette er i strid med lov og reglement.

Kommunedirektøren fremmer også forslag gjennom sin saksutredning og innstilling til hovedutvalgene, mens det er folkevalgt organ som innstiller til kommunestyret. Noen formell forslagsrett (rett til å få sin innstilling eller forslag tatt opp til votering) har ikke kommunedirektøren. Dersom ingen av medlemmene i organet tar opp forslaget, skal det heller ikke stemmes over.

Jeg har tidligere, ved flere anledninger det siste året, påpekt at kommuneloven legger opp til å skille klart mellom politikk og administrasjon. Det synes ikke som administrasjonen har fått med seg dette.

Ved hovedutvalgsmøtene sist uke var dette verre enn noen gang før. Det gjelder spesielt møtet i hovedutvalget for næring og drift. Siden hovedutvalgsleder ikke var til stede ved møtestart, tok teknisk sjef møteledelsen. I en slik situasjon burde jo nestleder i utvalget fungert som møteleder.

Det har utvikla seg en kultur i utvalgene der mange fra administrasjonen møter og langt på vei deltar i den politiske debatten. Dette er ikke bare brudd på lov og reglement, men også en helt unødvendig sløsing med arbeidstid.

Spørsmål til ordfører:

1) Hva vil ordfører gjøre for å hindre en svært uheldig utvikling I Sigdal kommune med sammenblanding av politikk og administrasjon, der både kommuneloven og kommunens eget reglement brytes?

2) Kan vi forvente at kommunedirektøren tar en gjennomgang med sine underordna og at de heretter opptrer i samsvar med kommuneloven når de møter i folkevalgte organer?

Kommentarer til denne saken