Domstolsreformen ble innført våren 2021 av Solberg-regjeringen. Bakgrunnen var blant annet kraftig kritikk fra Riksrevisjonen i forhold til saksbehandlingstid i domstolene, og en grundig utredning fra Domstolkommisjonen. I sin rapport uttalte Riksrevisjonen blant annet: «Det er svært alvorlig at ikke flere domstoler når Stortingets mål for saksbehandlingstid i straffesaker. Dette kan gå ut over enkeltmenneskers rettssikkerhet, liv og helse.»

Denne reformen skal nå regjeringen reversere, og det er sendt ut høringsbrev til blant annet kommunene. Kommunestyret i Modum behandlet denne saken 22. mars, og et flertall bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og MDG støttet en slik reversering. Det mener vi er en dårlig beslutning, og vi mener også at høringsuttalelsen som flertallet har vedtatt er usedvanlig dårlig begrunnet. KrF, FrP, H og V la frem et forslag som støttet domstolsreformen, og det er synd at flertallet ikke evnet å høre på åpenbart fornuftige argumenter.

La oss begynne med økonomien: kostnadene til selve reverseringen er estimert til 75 millioner, og en reversering vil også skape årlige utgifter på 37 millioner mer enn om man lar dagens organisering fortsette. Dette er penger som kunne ha vært brukt til mer effektiv saksbehandling og eksempelvis flere ansatte. Blant annet ved tinghuset i Hokksund, vårt lokale rettssted.

Domstolsreformen tar sikte på å løse en rekke utfordringer – blant annet manglende effektivitet knyttet til saksbehandling og mer helhetlig ledelse og organisering. Samtidig var det viktig for regjeringen å beholde antall rettssteder som før. Begrunnelsen var å opprettholde kompetansearbeidsplasser i distriktene samt å sikre brukerne nærhet til domstolene. Faktum er at alle rettssteder er opprettholdt og lokalisert på de samme stedene som før reformen – fordi de daværende regjeringspartiene mente dette var viktig.

Høringsuttalelsen fra SP, AP, SV og MDG gir et klart inntrykk av at det ikke er nærhet til vårt lokale rettssted i Hokksund, og at slik nærhet er viktig for moingene. Først og fremst er vi sikre på at de aller fleste moinger ikke tenker noe spesielt rundt plassering av sitt lokale rettssted, fordi de ikke har behov for å oppsøke det. Når var du som leser dette sist på Tinghuset? Dernest er det ingenting som tilsier at kompetansearbeidsplassene i vårt distrikt blir borte. At Hokksund er vårt lokale rettssted er nå nedfelt i en forskrift.

SP, AP, SV og MDG anfører i sin høringsuttalelse at «nærhet til en stedlig, selvstendig domstol vil også bidra til å etablere gode faglige juridiske miljøer med lokale advokatkontorer.» Mener de fire partiene at vi har dårlige faglige juridiske miljøer i midt-fylket, og at det dermed trengs å etableres gode fagmiljøer? Det var i så fall ukjent for oss, og sikkert også for fagmiljøene selv.

I tillegg argumenterer SP, AP, SV og MDG med at pandemien har gitt oss erfaringer som skal endre organiseringen av offentlige tjenester: «Samfunnskritisk virksomhet som tingrettene blir mindre sårbare med desentralisert struktur.» Det er vanskelig å se hvor de fire partiene finner dekning for en slik påstand.

Regjeringens forslag til reversering av domstolsreformen handler utelukkende om misforstått distriktspolitikk. Man har dessverre ikke tatt inn over seg de viktige argumentene som en rekke fagmyndigheter har fremført, og som handler om hva som er best for domstolene, rettssikkerheten og for oss som innbyggere. Domstolkommisjonens omfattende utredning på 600 sider nærmest nulles ut med et høringsnotat fra på 13 sider fra Justis- og beredskapsdepartementet. Det er trist lesning.

Trist er det også at kritikken fra store og tunge fagmiljøer ikke tas til følge når regjeringen reverserer domstolsreformen. Rettssikkerheten blir ikke styrket. Og så ser man helt bort fra at domstolsreformen faktisk er god distriktspolitikk som sikrer viktige kompetansearbeidsplasser i vår region. Ikke minst sikrer den fortsatt nærhet til vårt lokale rettssted i Hokksund. At ikke Senterpartiet ser verdien av det er merkelig. Og la oss heller ikke glemme at en omorganisering i offentlig sektor bør evalueres før man eventuelt endrer eller reverserer. Noe annet mener er direkte oppsiktsvekkende og svært dårlig utnyttelse av felleskapets midler. Våre midler.