Venstres Runolv Stegane har uttrykt bekymringer rundt utbedringen av Sigdalsveien fylkesvei 287 mellom Skjær bru og Horga bru. Det er en vei fylkeskommunen er ansvarlig for. Nå er arbeidene inne i sluttfasen og vil bli avsluttet til jul. Det er vi glade for. Eidalsveien vil igjen vil få normal trafikk og vil bli «overlatt» til de som bor og naturlig sogner til veien.

Stegane kalte det «respektløst», og framstilte fylkeskommunen nærmest som Sigdalsveiens verste fiende i Bygdeposten. Det er vi selvfølgelig ikke. Tvert imot. Særlig provoserende blir det når vi vet at Steganes eget parti vil kutte dramatisk i pengene til fylkesveier som Sigdal er så avhengig av.

Fylkesrådet bestående av Senterpartiet og Arbeiderpartiet har lagt fram et samferdselsbudsjett for 2021 der vi klarer å redusere forfallet på de 5500 km med fylkesveier i Viken. Vi skal investere litt over 1 milliard kroner på å redusere vedlikeholdsetterslepet, bedre trafiksikkerheten og legge til rette for syklende og gående på veiene våre. Det betyr enkelt sagt at veiene våre vil bli litt bedre neste år. Det blir litt færre dumper i veien og litt mer asfalt. Det er jeg stolt over, innenfor et trangt økonomisk handlingsrom.

I tillegg klarer vi å prioritere både de store veiene med høy trafikk og de små veiene med lav trafikk. Ofte er det slik at de store veiene i sentrale strøk vinner på bekostning av distriktsveiene. Sånn er det ikke i Viken. I Viken har vi et vedlikeholdsetterslep på 8 milliarder kroner. Det vil ta mange år å komme i mål, men vi er i gang med jobben. Men vi trenger at nasjonale myndigheter lytter til behovet for å få økt rammene til fylkesveier. Vi trenger at storting og regjering blir med på et fylkesveiløft over mange år dersom vi skal komme i mål. Dessverre viser dagens regjering liten vilje til å satse på fylkesveiene.

I grisgrendte strøk, hvor skolebussen ofte er det eneste kollektivtilbudet, er gode veier avgjørende for at næringslivet skal fungere, for at vi skal få levert barn i barnehagen og for å dra på butikken. Fylkesveiene blodårene i samfunnet vårt som vi er avhengige av dersom hverdagen skal gå i hop.

Derfor er det besynderlig når vi ser Venstre sitt budsjettforslag i Viken. Venstre ønsker å kutte vedlikehold av fylkesveiene med 108 millioner kr neste år og totalt de neste fire årene med 390 millioner kroner. Venstre ønsker å bruke disse pengene på er; hold dere fast; et innovasjonsprosjekt for kollektivtrafikk.

Det er helt utrolig hvordan Venstre prioriterer. Innenfor samferdselsområdet i Viken jobber vi kontinuerlig med innovasjon når det gjelder kollektiv, men det gjør vi nøkternt innenfor de budsjettrammene vi har. Vi trenger rett og slett ikke de 390 millioner kronene. Venstre vil bevilge til formålet. Det er ren symbolpolitikk, på fylkesveienes bekostning.

Fylkesrådet vil prioritere å ta igjen etterslepet på fylkesveiene våre. Det er nødvendig i hele Viken, og særlig i distriktene. Samtidig satser vi på kollektiv, men det er i hovedsak i befolkningstette områder som nyter godt av de store pengene der.

Nå gjennomfører fylkeskommunen reguleringsplanarbeidet på fylkesvei 287 på Simostranda, og vi håper å være i gang med utbedring der i løpet av 2021. At det trengs er det ingen tvil om.

Jeg tror sigdølingene skal være sjeleglade for at det ikke er Venstre som styrer fylkeskommunen. Da hadde det neppe blitt gjort mye på fylkesveien gjennom bygda, eller i fylket for øvrig. Venstres kutt på 108 mill. ville blitt veldig synlig på veistandarden. Det er å ikke ta oss som bor i distriktene på alvor, men rett og slett respektløst av Stegane sitt parti Venstre.

Les også

Freidige og respektløse påstander fra Skinnes