– Dette er en betydelig økning fra 2021. Konfliktrådet i Sør-Øst behandler med dette flest saker i Norge. Vi har stor økning både av saker som overføres fra politiet og sivile saker fra befolkningen, sier konfliktrådsleder Christian Tynning Bjørnø i Sør-Øst i en pressemelding.

Økning i straffesaker

Om lag to tredjedeler av sakene som behandles i Konfliktrådet er straffesaker og henlagte saker fra politiet. Vold, tyveri, trusler, skadeverk og økonomisk kriminalitet er de hyppigste sakskategoriene. I 2022 mottok Konfliktrådet 101 straffesaker fra politiet i Buskerud. Det er en økning på 50 prosent fra 2021.

– Vi ser mange positive effekter ved at parter møtes i Konfliktrådet i saker der det er begått straffbare forhold. Det å møtes ansikt til ansikt i trygge rammer bidrar ofte til at gjerningspersonen forstår konsekvensene av lovbruddet, samtidig som den fornærmede ivaretas og settes i stand til å komme seg videre, sier Bjørnø.

Dobling av familiekonflikter

Konfliktrådet i Sør-Øst har i 2022 behandlet 291 sivile saker. Dette er saker som er meldt til Konfliktrådet via en direkte part i en konflikt eller tredjepart. Økonomiske konflikter, nabokonflikter og familiekonflikter utgjør 60 prosent av de sivile sakene.

– Det var en dobling av antallet familiekonflikter i 2022. I Konfliktrådet verdsetter vi dialogen, slik at partene i større grad får innsikt i hverandres handlinger, synspunkter og følelser. Vi erfarer at vår metode egner seg godt til å løse opp i familiekonflikter eller andre konflikter der mennesker har en spesiell relasjon til hverandre, forteller Bjørnø.

God kapasitet

Selv om Konfliktrådet i Sør-Øst i fjor opplevde en stor saksøkning understreker Bjørnø at de har kapasitet til enda flere saker. Konfliktrådet i Sør-Øst har i underkant av 70 meklere som er tilgjengelige for oppdrag i hele Sør-Øst.

– Vi har god kapasitet og er klare til å behandle flere saker. Vi har kort saksbehandlingstid og det skal ikke ta lang tid fra en sak er meldt inn til vi begynner å jobbe med den. Vårt tilbud er gratis og alle kan melde inn saker til Konfliktrådet, avslutter Bjørnø.

Fakta konfliktrådet

Konfliktrådet legger til rette for møtene mellom partene i en konflikt. Hensikten med et slikt møte er at de gjennom dialog kan finne fram til gode løsninger enten det gjelder å gjøre opp for konkrete lovbrudd, eller rette opp i mellommenneskelige relasjoner. Metoden som brukes, kalles gjenopprettende prosess.

Konfliktrådet nasjonalt har 12 konfliktråd med 550 meklere. Konfliktrådet i Sør-Øst har ca 70 meklere.

Konfliktrådet er et gratis tilbud og alle kan melde inn en sak de ønsker løst.

Kilde: Konfliktrådet