I et innlegg i Bygdeposten er rektor Ståle Bråthen ved Nordre Modum ungdomsskole kritisk til at skolene må betale for elevenes utplassering på videregående skoler.

Det er et innlegg som tar opp mange viktige problemstillinger. Jeg er helt enig med Bråthen om at det er et felles samfunnsansvar å legge til rette for at flest mulig elever velger riktig når de skal ta videregående opplæring. Kommunene og fylkeskommunene har et felles mål, og må jobbe sammen for at flest mulig av elevene velger riktig og gjennomfører videregående opplæring. I det at vi har et felles ansvar ligger det også at begge parter - både kommunene og fylkeskommunene - bidrar økonomisk når elevene våre skal ta steget fra grunnskole til videregående skole. Tilbudet har også tidligere utgjort en kostnad for kommunene. Bråthens forventning om at tilbudet skal være helt gratis for kommunene kan derfor bli vanskelig å innfri.

Faglig utdanningsvalg gjennom praksisdager er et viktig virkemiddel for at flest mulig elever får god innsikt i de ulike utdanningstilbudene i videregående opplæring. Det er viktig at dette tilbudet har god kvalitet og er meningsfullt for elevene. Derfor bruker de videregående skole ressurser og lærernes kapasitet for å lage et best mulig skreddersydd og tilrettelagt opplegg for elevene. Midlene går også til å betale lisenser for nødvendig programvare.

At kommunene betaler for praksisdager er ikke noe som er nytt. Både Buskerud, Akershus og Østfold har tidligere hatt tilsvarende ordning tidligere med forskjellig innretning når det gjelder blant annet satsene for betaling. Ordningen er nå harmonisert slik at tilbudet blir likeverdig for alle over hele fylket. Det betyr at noen kommuner opplever at summen er høyere enn de har vært vant med fra tidligere. Samtidig er ordningen og kvaliteten på opplegget kraftig forbedret. Dette er ikke et rent besøk, men et faglig opplegg som kvalifiserer elevene for videre utdanning. Det er mulig å se for seg en løsning der elever som trenger mer informasjon eller mer tid kan hospitere kostnadsfritt ut over de to dagene som de er forpliktet til gjennom faget utdanningsvalg.

Dette er en ordning der det er krevende å finne en løsning der alle parter blir fornøyde. Derfor er det også lagt opp til at den skal evalueres etter ett år.

Det vil være svært uheldig for elevene dersom noen skoler velger bort praksisdager for sine elever. Det vil ikke gi Vikens elever et likeverdig tilbud. Samtidig har både kommunene og fylkeskommunene stram økonomi. Vi må derfor søke en løsning der både kommunene og fylkeskommunen bidrar til at praksisdagene blir så gode som mulig for våre elever, slik at de er best mulig forberedt på hva som venter dem i den videregående skole.