Øvre Eiker Senterparti er opptatt av gode tjenester, nær folk. Vi vil ha et samfunn med små sosiale, geografiske og økonomiske forskjeller. Dette oppnår vi ved å legge til rette for vekst i hele kommunen, ansvarligøkonomisk styring og gode kommunale tjenester til alle innbyggere.

Vi er opptatt av trygghet og forutsigbarhet ifolk sin hverdag og at våre felles ressurser skal forvaltes ansvarlig og bærekraftig. Senterpartiet vil utvikle Eikertunområdet, bygge omtanketun på Eikerløkka og satse på varme hender ogvelferdsteknologi.

Vi vil bekjempe utenforskap i alle aldersgrupper og skal prioritere barn og unge som harpsykiske utfordringer. Vi vil legge til rette for fortsatt vekst i kommunen, og at dette foregår planmessig og bærekraftig samt at dyrkbarearealer vernes mot nedbygging.

Vi vil ha en kommune som er attraktiv for både innbyggere og næringsliv og vil ikke innføre eiendomsskatt. Øvre Eiker Senterparti jobber for etablering av gang- og sykkelveier blant annet på Ormåsen og i Vestfossen, og et utvidet togtilbud mellom Kongsberg og Drammen. Vi vil ta igjen vedlikeholdsetterslepet på kommunale veier, formålsbygg og jobber for en ny løsning for rv. 350 som sikrer trafikksikkerhet og skjermer Hokksund sentrum mot gjennomgangstrafikk.

Vi er opptatt av at alle grendene våre skal være livskraftige og ha egen stedsidentitet, og at det skal være tilstrekkelig med barnehager og kapasitet på skolene våre i hele kommunen. Vi sørget for at alle Grendeutvalgene får en politikerrepresentant etter høstens valg og at det er et felles kronebeløp til gode formål i de ulike grendene.

Øvre Eiker Senterparti er garantist for bærekraftig forvaltning av kommunens ressurser. Vi jobber for avbyråkratisering og vil gjennomføre tillitsreform i de kommunale virksomhetene og tror på at de som skal gjøre jobben skal ha kompetanse og ansvar for hvordan oppgavene blir løst.

Senterpartiet vet at frivilligheten er ryggraden i lokalsamfunnet og vil operasjonalisere slagordet «sammenskaper vi» ved å involvere alle lag i lokalsamfunnet og frivilligheten for å skape felles arenaer og redusere forskjeller. Vi vil at kommunens kulturmidler skal brukes slik at variasjon, fellesskap og samhørighet styrkes. Øvre Eiker Senterparti vil ha livskraftige lokalsamfunn, utvikling på alle våre steder samtidig som man ivaretar stedenes egenart. Livet leves lokalt.