Senterpartiets ordførerforum er kjent med at stortingsgruppa allerede på mandag, 8.8 skal diskutere strakstiltak knyttet til en strømpriskrise som får stadig større konsekvenser for innbyggere og næringsliv, og som i tillegg kommer til få store politiske konsekvenser for Senterpartiet i det forestående kommune­valget om det ikke handles svært raskt.

Hva slags energipolitikk et land har er helt grunnleggende for samfunns­utviklingen (distriktspolitikk, næringspolitikk, beredskap, natur- og miljø osv.) I energipolitikken er Senterpartiets løsninger sammenfallende med hva en stor majoritet av det norske folk mener. Vi har ingenting å tape på å stille tøffe krav til vår samarbeidspartner i regjeringen når kortsiktige tiltak og permanente ordninger skal utformes på strømområdet.

De ulike krisetiltakene som Stortinget har vedtatt har avdempet de mest dramatiske konsekvensene for husholdningene, frivilligheten og landbruket. Samtidig tilsier situasjonen at de midlertidige ordningene bør forsterkes og utvides til å omfatte hele næringslivet og de sektorer i samfunnet som frem til nå ikke er blitt kompensert.

Store deler av næringslivets opplever situasjonen som dramatisk, og mange arbeidsplasser står i fare for å forsvinne i tiden fremover. I det offentlige Norge har bare deler av kostnadsveksten blitt kompensert gjennom revidert nasjonal­budsjett. Med en mangedoblet strømpris vil økonomien i kommunene få seg en kraftig knekk, noe som vil kunne ramme tjenestetilbudet rundt i hele landet på en dramatisk måte. Det samme gjelder viktige tilbud i privat regi, f.eks. skoler og barnehager, der virksomhetene ikke fanges opp av dagens kompensasjons­ordninger. Vi hører om kirker og trossamfunn som vurderer å holde helt eller delvis stengt utover høsten og vinteren. Eksempler på virksomheter som faller på utsiden av ordningene er mange.

I tillegg skaper høye drivstoffpriser en meget krevende situasjon for transport- og anleggsbransjen og annet næringsliv/landbruket. Ordførerforumet har tidligere sendt innspill til finansfraksjonen om dette, i en e-post datert 8. april 2022. Vi ber om at det snarest mulig innføres relevante politiske virkemidler når det gjelder drivstoffpriser.

Høye strømpriser og økte bensin- og dieselpriser er med å bidra til at vi nå har fått en kraftig økning i prisstigningen og en forventing om en fortsatt inflasjonsspiral. Dette har meget negative konsekvenser.

Senterpartiets ordførerforum mener det nå må tas klare og tydelige grep fra Regjering og Storting. Tiden er inne for å etablere en maksimalpris for strøm som ligger på et nivå som innbyggere og næringsliv kjenner seg igjen i.

Ordningen bør være generell og lik for alle strømkunder og erstatte de støtte­ordningene som finnes i dag. For de med fastprisavtaler så bør statlig kompensasjon kun gis ned til makspristaket. En generell strømstøtteordning vil være ubyråkratisk og lett å håndtere. Den vil ikke være i konflikt med nasjonal konkurranselovgivning eller EØS-regelverk, og støtte til næringslivet vil derfor ikke rammes av statsstøttereglene.

For øvrig vises til «Ordførerrådet til Regjeringen» som mer enn 100 av Senter­partiets ordførere stilte seg bak i februar, der prinsippene for en generell ordning ble risset opp, jfr vedlegg. Det konkrete makspristaket som den gang ble foreslått kan selvfølgelig diskuteres.

Vi har også mulighet til å kompensere næringslivet gjennom såkalt bagatell­messig støtte, der den enkelte virksomhet kan motta inntil 200.000 Euro over en treårsperiode. En slik ordning vil være svært arbeidskrevende og byråkratisk, skape avgrensingsutfordringer, og dertil mye støy, fordi mange bedrifter vil falle på utsiden og oppleve forskjellsbehandling. En generell ordning vil derfor være langt å foretrekke.

For å sikre forsyningssikkerheten støtter ordførerforumet at det innføres eksportrestriksjoner på strøm når magasinfyllingen i Sør-Norge er lav.

Det er viktig at det skapes trygghet for at midlertidige strømstøtteordninger blir videreført frem til vi får en permanent ordning på strømområdet som sikrer forutsigbare og lave strømpriser i framtida.