Interpellasjon i kommunestyrets møte 25. mars: Boligutvikling Nerstadområdet. Sak om boligutvikling på Nerstad ble behandlet både i formannskapet og i kommunestyret i september 2019. Etter forslag fra Torstein Aasen og Runolv Stegane ble følgende vedtatt: «Kommunen skal være en tilrettelegger og aktiv part i boligutvikling. I tillegg til å sette i gang reguleringsplan i nye områder og fortetting i eksisterende felt på Nerstad, får kommunaldirektøren i oppdrag å sette i gang reguleringsarbeid for et helt nytt boligområde på Nerstad, lenger unna skolen, jf. vedtatt kommuneplan om areal til boligbygging på Skyliholt.

Det foretas utredning av vann- og avløp, gang- og sykkelvei og det settes i gang arbeid med reguleringsplan. Kostnader vurderes i egen sak i behandling av budsjett 2020/økonomiplan 2020–2023. I første omgang settes det av kr 250.000 fra disposisjonsfondet. Oppstart med planarbeid: januar 2020.»

I budsjettet for 2020 (desember 2019) ble det avsatt nær en million kroner til arbeid med reguleringsplaner og boligutvikling på Nerstad. Kommunestyret vedtok at planarbeidet skulle komme i gang fra januar 2020. Det er nå 1 1⁄2 år siden dette vedtaket. Penger til arbeidet har vært på plass lenge, selv om Bygdelista har kommet i mindretall ved forslag om å øke bevilgningen. Men det skjer lite. I en situasjon med synkende folketall er det beklagelig at kommunens ledelse ikke synes å prioritere boligsatsing.

Det vitner også om liten respekt for politiske vedtak. Det hører med til historien at kommunestyret, gjentatte ganger, helt siden 2006 har gjort vedtak om boligsatsing i Nerstadområdet. Kommunestyret har også vedtatt, i 2019, at konseptet «Leie til eie» skulle utredes. Vedtaket ble gjentatt i desember 2020: «Kommunestyrevedtak ved budsjettbehandling for 2020: Det skulle utarbeides sak om konseptet «Leie til eie». Dette er et samarbeidsprosjekt mellom kommune, bank og utbygger som gjennomføres med suksess i noen kommuner. Det gjør det enklere for unge å komme seg inn i boligmarkedet. Vedtaket er ikke fulgt opp. Det må skje i 2021, gjerne i forbindelse med bolig-satsing i Nerstad-området.»

Det er mye som tyder på at også dette vedtaket er lagt bort. Det har nå gått 15 måneder siden første vedtak. Ved budsjettbehandlingen i desember 2020 gjorde kommunestyret, etter forslag fra Bygdelista, et annet forslag som er særdeles viktig for boligutvikling på Nerstad: «Fylkeskommunen skal ruste opp FV287, bl.a. i Nerstadområdet. Det planlegges også for gangvei, men den er ikke finansiert. Det tas initiativ overfor fylkeskommunen for å få bevilgning til gangvei. Er det ikke mulig å bli prioritert nå, må mulighetene for forskuttering eller spleiselag vurderes. Det legges fram sak for kommunestyret så raskt som mulig i 2021.»

På bakgrunn av at det er lite framdrift i forhold til kommunestyrets nevnte vedtak, stilles følgende spørsmål til ordfører:

1) Hvilke planer har kommunens ledelse i forhold til å følge opp vedtak om boligutvikling i Nerstadområdet, og når kan det forventes at det skjer noe som vitner om vilje til handling?

2) Kan det gis en skisse til framdrift, og kan det kan det sørges for rutiner som sikrer at formannskapet og kommunestyret får jevnlige oppdateringer på situasjonen for boligutvikling i Nerstad-området?