Fylkesmannen vil verne mer skog

Artikkelen er over 4 år gammel

Fylkesmannen vil verne skogområder i Sigdal og Øvre Eiker, samt utvidet et i Krødsherad.

DEL

I hele fylket vil «kongens mann» verne nesten 93.000 mål, tilsvarende 120 moderne boligtomter.

Sendt direktoratet

I disse kretser omtales slike hensikter som en anbefaling. Denne anbefalingen med å verne åtte områder er allerede sendt til Miljødirektoratet.

«Områdene som foreslås vernet har store naturverdier. De varierer i areal fra to små elveskråninger langs Randselva i Ringerike på noen få hundre dekar, til Vikerfjell lenger nord i Ringerike på over 80 000 dekar. Totalt areal er 92.788 dekar», skriver fylkesmannen på egne nettsider.

Til sammen 26 organisasjoner, kommuner og privatpersoner har gitt sine innspill til høringsrunden som har vært i forkant.

Dette er områdene

Hovedhensikten med vern er å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. Det er fem kommuner som er berørt i denne vernerunden.

Dette er områdene:

• Fosseteråsen, Øvre Eiker

• Juvsåsen, Sigdal

• Knipetjennåsen, Krødsherad (utvidelse)

• Nøreimsbekken, Gol

• Gulsvikelvi, Flå

• Rankedal, Ringerike

• Vilukastet, Ringerike

• Vikerfjell, Ringerike

Sigdal

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 36/1, 81/1, 81/2, 81/12 .

Grunneiere: Guttorm Tovsrud, Prestfoss, Andreas Ramstad, Prestfoss og Opplysningsvesenets fond, Oslo.

Totalt areal: Ca. 2.655 dekar.

Begrunnelse fra fylkesmannen:
Området består av overveiende gammel naturskog rik på død ved og med tydelig preg av tidligere tiders skogbranner.

Området har særskilt betydning for biologisk mangfold på grunn av stor forekomst av høyproduktiv, lavereliggende skog, mye gamle trær og død ved i ulike nedbrytingsstadier og mye løvtrær, særlig osp.

Artsmangfoldet er svært høyt, særlig av karplanter og vedboende sopp, og det er registrert en rekke krevende og sjeldne arter.

Krødsherad

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 186/1, 186/2.

Grunneier: Kristin Lindberg, Noresund.

Totalt areal: 6.953 dekar.

Begrunnelse fra fylkesmannen:
Bevare et område med gammel skog med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer og arter, samt områdets naturlige økologiske prosesser.

Knipetjennåsen har gammel barblandingsskog og forekomster av interessant lavflora.

Øvre Eiker

Naturreservatet berører gnr./bnr. 115/1,2,3.

Grunneierne: Ole Krekling, Fiskum, Johan Petter Haugen, Bjørnemyr, Arne Harald Skogly, Fiskum og Henrik Nordvik Solberg, Eiksmarka.

Totalt areal: Ca. 2.188 dekar.

Fylkesmannens begrunnelse:
Området er spesielt ved at det har nesten utelukkende eldre og gammel skog, noe som er svært uvanlig i ås-landskapet mellom Lågen og Eikeren.

Særlig viktig er forekomstene av gammel natur- granskog rik på død ved.

Berørt i andre områder:
Odny Marit Ringerud Engen fra Åmot (Vikerfjell, Ringerike kommune).

LES MER PÅ FYLKESMANNENS NETTSIDE

Artikkeltags