Få MittBP for i én måned for bare kr. 1.-

I 2012 innførte Norge straffbarhetsgrenser i trafikken for 20 ulike narkotiske stoffer og rusgivende legemidler. Det betyr at det nå er til sammen 28 definerte rus- og legemidler på listen.

De nye

Forskrift om faste konsentrasjonsgrenser for andre rusgivende stoffer enn alkohol revideres. De åtte  rus- og legemidlene det nå settes straffbarhetsgrenser i trafikken for er:

  • Bromazepam
  • Desmetyldiazepam
  • Etizolam
  • Klobazam
  • Lorazepam
  • Triazolam
  • Oksykodon
  • Metylfenidat.

- Det viktigste resultatet av revisjonen, er at lovgivningen har vist seg å fungere slik vi håpet før systemet ble innført. Forskriften har ført til om lag 35 prosent reduksjon i antall sakkyndige uttalelser for trafikksakene. Det vil si at håndteringen av disse sakene i retten har blitt enklere, sier Vigdis Vindenes, avdelingsdirektør for rusmiddelforskning og metodeutvikling på Folkehelseinstituttet ien pressemelding.

Tilsvarer 0,5 i promille

Til sammen er det nå fastsatt straffbarhetsgrenser for 28 ulike rus- og legemidler. For 22 av disse, er det fastsatt straffeutmålingsgrenser tilsvarende grensene for 0,5 promille alkohol og 1,2 promille alkohol.

De nye faste grensene gjelder fortsatt ikke der legemidler er inntatt i henhold til gjeldende forskrivning fra lege eller tannlege eller for stoffer som ikke er oppført på listen. I disse tilfellene skal det fortsatt gjøres en individuell sakkyndig vurdering.

Fakta om rusmiddelgrenser i trafikken