Snødeponi i nedlagt grustak krever ikke tillatelse etter forurensningsloven

Geir Bjertnæs AS har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til å etablere snødeponi på Brunesmoen i Modum.