Anbefaler at dette boligområdet legges ut på høring

Hvis politikerne er enige med rådmannen, legges Fagernesåsen på Simostranda ut til høring og offentlig ettersyn.