Det er hovedtrekket i rådmannens budsjettforslag.
Ved første øyekast vil ikke den økte gjelda føre til store inngrep i moingenes lommebøker.

Stort overskudd

I budsjettforslaget for 2016 har rådmann Aud Norunn Strand mål om å nå pene 19 millioner kroner i overskudd.

Mye takket være en overraskende stor «sjekk» fra staten som var 12 millioner større enn forventet.

Drøyt to av disse millionene er forslått brukt til å styrke vikarbruken i underbvisning og i helse- og sosialsektoren.

På driftsbudsjettet er det foreslått en økning på 2,2 millioner kroner for å styrke flyktningtjenesten i kommunen. Ett nytt årsverk er lagt inn i budsjettet.

Rådmannen forventer også økt arbeidsledighet og press på sosialhjelp. Likevel er det foreslått kutt i budsjettet for ønonomisk sosialhjelp på 1,7 millioner kroner fordi dette har gått noe ned i inneværende år.

SE OGSÅ: HER ER RÅDMANNENS BUDSJETTFORSLAG

Barn og unge

Kommunen har nå 600 millioner kroner i gjeld. Den vil øke med 120 millioner kroner de neste fire år.

Ny Moduheim og ny barnehage på Geithus (Blåbærlia barnehage) er de tyngste postene. 260 millioner kroner er satt av til Modumheimen og 86 millioner kroner for å realisere Blåbærlia.

Grunnen til at lånegjelda ikke øker mer enn 120 millioner kroner er i hovedsak at dette utjevnes at statstilskudd. Til Modumheimen alene får kommunen 150 statlige millioner.

Lånebyks

Modum er en lavinntektskommune og lånegjelda gjør et byks de kommende år. Likevel er ikke gjelden per innbygger urovekkende. Den er dessuten vesentlig lavere enn sammenlignbare kommuner.

I 2014 «skylder» hver moing 26.002 kroner, mens landsgjennomsnittet er nesten 41.000 kroner. Gjennomsnittet i fylket er 31.000 kroner.

– Det er også foreslått å bruke 25 millioner kroner til å lage tomter i Mæhlumenga, og 38 millioner kroner til det samme i Vikersund Nord, forteller rådmann Aud Norunn Strand.

Hun avviser at tilgangen til barnehage og skole er noe problem, og forteller at det finnes flere muligheter innen kommunen.

Avgifter og gebyrer

I utgangspunktet øker avgifter og gebyrer 3,5 prosent.

Unntaket er for renovasjon som er forslått økt med over 20 prosent. Grunnen til dette store hoppet er at et tidligere oppbygd fond har sponset denne avgiften, og at den nå er tilbake på 2012-nivå. Dette fondet er nå brukt opp.

Det blir slutt på å benytte klasserom som gratis møterom. Nå forslår rådmannen at dette skal koste 100 kroner per påbegynt time.

Endringer i plan- og bygningsloven betyr at «Ola og Kari» nå kan briske seg mer med bygging enn før, uten å søke om tillatelse først.
Mindre tiltak som garasjer trenger ikke lenger kommunens velsignelse og stempel på forhånd.  Konsekvensen av dette er at flere kommunen få færre saker å kreve inn gebyr for, og i utgangspunktet skulle inntektene dermed ble mindre.

Kutte kuttet?

For å bøte på inntektsbortfallet forslår rådmann å øke behandlingssatsene for en rekke andre byggesaker med flere tusen kroner.

Mindre tiltak som utløser søknadsplikt øker fra 1.000 kroner til 2.000 kroner.

Søknad om å bygge enebolig, hytte eller annen fritidsbolig øker med 25 prosent, fra 13.200 til 16.500 kroner. For enebolig med utleiedel er hoppet fra 17.160 til 21.450 kroner i forslaget.

– Alle kommunale avgifter og gebyrer skal beregnes etter selvkost. I og med at flere byggesaker ikke lenger trenger kommunal saksbehandling kunne kanskje kommunen har rasjonalisert noe?

– Vi er slik det er nå avhengig av å kjøpe inn flere tjenester. Nå blir det mindre av dette, dessuten har vi hendene fulle med å ta unna de byggesakene vi har raskt nok, forklarer teknisk sjef Harald Silseth.

Han anslår at kjøp av eksterne tekniske byggesakstjenester i år vil koste kommunen nærmere en halv million kroner.

Budsjettet skal nå gå sin behandlingsrunde i de politiske organer, og sikkert noen andre, før det skal vedtas på kommunestyremøtet 4. desember.