Kommunalt planarbeid

Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Kommunen planlegger den framtidige bruken av arealer gjennom arealplanlegging. Kommuneplanens arealdel revideres normalt hvert fjerde år, og gir de overordnede rammene for arealbruk. Mer detaljert arealbruk fastsettes gjennom kommunedel-planer, temaplaner eller reguleringsplaner.

Et større utbyggingsprosjekt må alltid ha sin basis i vedtatt kommuneplan eller reguleringsplan.

En reguleringsplan er en detaljplan med tilhørende bestemmelser som regulerer utnytting og vern av grunn, vassdrag, sjøområder, bebyggelse og det ytre miljø i bestemte områder av kommunen.

En vedtatt reguleringsplan består av ett eller flere kart med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse. Eldre reguleringsplaner består som oftest av et plankart med tilhørende bestemmelser, eller av kun ett plankart.

Reguleringsplaner skal utarbeides når dette er bestemt i kommuneplanens arealdel. For større bygge- og anleggsarbeider skal det alltid utarbeides reguleringsplan. Omfanget av planen skal ikke være større enn at den kan gjennom-føres innen rimelig tid.

Artikkeltags