Veivalg, traseer, bompenger og lokal påvirkning er alltids betente temaer.

Modum kommune står ovenfor et valg som kommer til å påvirke bygda i generasjoner framover. Derfor må argumentasjon, dokumentasjon og folkets meninger virkelig tas hensyn til.

I kommunestyremøtet den 11. desember 2020 la Statens vegvesen ved Espen Rise Karikoski fram en detaljert utredning vedr. ny trasé for avkjøring til fv. 287, den såkalte Sigdalsveien. Måloppnåelsen som Statens vegvesen hadde satt var å avlaste trafikken i Åmot, spesielt rettet mot Åmot sentrum og Åmot bru. Alt i alt virket dette som en godt fundamentert rapport som skapte inntrykket av at Statens vegvesen hadde tatt oppgaven om å utrede trasévalg seriøst og ønsket å gi de beste anbefalingene de kunne til våre folkevalgte. Rapporten var forståelig for ufaglærte, med både stor tekst og detaljerte bilder.

I det hele forelå det tre alternative avkjøringer. To av disse ble skrotet på grunn av usikre grunnforhold og usikkerheten vedrørende en vestkorridor av rv. 350 i det hele tatt kom til å oppstå de nærmeste årene.

Statens vegvesen anbefalte derfor alternativ 1C, kryssing ved Embretsfoss og vei utenom dyrket mark. Dette alternativet gjorde minst avtrykk på dyrket mark og boligpåvirkning. Kostnaden var ikke så aller verst heller.

Da finner jeg det merkverdig at ordføreren plutselig kommer med et fjerde alternativ til avkjøring, nemlig å krysse Drammenselva så langt opp som Sporpind. Dette til tross for god dokumentasjon og klare anbefaling fra landets største fagetat på dette området. Veit ordføreren noe Statens vegvesen ikke veit?

Det praktiske ved å krysse Drammenselva så langt nord som Sporpind kan man også sette spørsmålstegn ved. Hvis man flytter en bompengefinansiert vei så langt fra de trafikale problemer den skal avløse, kan man da garantere at denne vil ta unna for trafikk fra sør? Vi kan vel slå fast hvilken vei køen står de gangene den oppstår i dette området? Så det å si at den egner seg bedre for nordgående trafikk faller for sin egen urimelighet. Dersom gjennomgangstrafikken mellom Krødsherad og Sigdal ønsker å legge turen innom Åmot er avkjøring på Sporpind et kjempegodt forslag.

Man kan jo legge til enda et aspekt som Statens vegvesen utelot fra rapporten sin. Ved å krysse Drammenselva ved Embretsfoss legger man til en vei ved allerede eksisterende infrastruktur. En vei bråker, så det passer bedre å legge denne ved et allerede støyende område ved kraftstasjonen. Ved høyere vannføring åpner forhåpentligvis kraftverket slusene, noe som vil gjøre at trafikal støy blir et tillegg i støybildet.

Det å foreslå at det skal ligge enda et innhogg i utmarksområdene en kort kilometer fra kraftstasjonen er respektløst ovenfor oss som bruker elva som rekreasjonsområde. Fiskeforeningen har jobbet hardt med å gjøre elva framkommelig på begge sider, kommunen skryter selv av ruta til Modum på langs og tilkomsten til elva vår har aldri vært bedre. Det å legge en betongkloss over elva, malplassert fra all annen eksisterende infrastruktur er en dårlig idé.

Ordføreren nevner positive synergier. Det nevnes boligutbygging og næringsutvikling. Idet dette leserinnlegget forfattes, er det 56 boliger til salgs på Finn i Modum. Store leilighetsprosjekter har ikke solgt ut prospektene sine og de boligene som blir solgt har ligget ute lenge. Nå er det på tide at kommunen slutter å legge boligbygging som et kvalifisert argument i potten hver bidige gang det skal fattes en avgjørelse.

Det er på tide å sette behovene til befolkningen først. Måloppnåelsen til Statens vegvesen er å avlaste Åmot Sentrum og Åmot bro. Måloppnåelsen til ordføreren burde være å høre på fagfolk.