Kommunal handlefrihet er en viktig verdi for Senterpartiet, og vi har stått stødig på kommunenes side i kampen mot statlig tvang og sentralisering. Derfor blir vi mest oppgitt når Høyre anklager oss for å gi blaffen i kommunenes synspunkter. Høyre er partiet som har tvangssammenslått kommuner, tvangssammenslått Viken og gjennomført politireformen, NAV-reform, sentralisert skattekontorer, trafikkstasjoner og andre tjenester mot massiv motstand i kommunene. Sandra Bruflot og Jonas Nikolaisen fra Høyre prøver allikevel, og anklager oss for å ikke lytte til kommunene i behandlingen av regional plan for Norefjell- Reinsjøfjell.

Høyre vet veldig godt at denne saken er mye mer komplisert enn som så, og at en regional plan må veie ulike hensyn opp mot hverandre. Senterpartiet legger generasjonsperspektivet til grunn for vår forvaltning. Vi skal overlate samfunnet i bedre stand til våre etterkommere. Da må vi sikre en balansert utvikling som både gir næringsvekst i kommunene samtidig som vi tar overordnede hensyn til areal og miljø.

Denne planen er laget i et samarbeid med ordførerne fra de fem berørte kommunene, fylkesmannen, villreinnemnda og fylkeskommunen. Det har vært en god arena for vanskelige drøftinger for å finne den rette balansen mellom utbyggingsmuligheter og hensyn til villrein, natur og friluftsliv. Og man klarte å bli enige om veldig mye. Dessverre gjensto det til slutt en uenighet i Sigdal, fra Gamleseterlia til kommunegrensa, og i Flå, ved Vollsetran.

Det jeg synes er særlig trist i denne saken er at det framstilles som om planen står i veien for næringsutvikling og verdiskaping i de berørte kommunene. Senterpartiet er opptatt av å finne en god balanse mellom lokalsamfunnets utviklingsbehov og å sikre verdifulle friluftsområder. De to områdene på til sammen omtrent 1300 mål i Sigdal som vi mener ikke bør bygges ut i denne omgang må sies å være små sett i forhold til de utbyggingsmulighetene som finnes, men de er viktige for å sikre noen grønne korridorer i hyttefeltene.

I planområdet totalt finnes det per i dag ca. 7000 hytter, og kommunene har en godkjent planreserve på ytterligere 8000 (tall fra 2018). Sigdal, Nesbyen og Flå har flest hytter og størst utbyggingsreserver. Innenfor planområdet i Sigdal kommune finnes en tomtereserve på 1700–1800 tomter. De siste årene har det i Sigdal blitt bygd omtrent 80 hytter i året. Det bør derfor være plenty av muligheter til å satse videre på hyttenæring, dersom det er kommunenes strategi. Senterpartiet er enig i at næringsutvikling burde få en enda større rolle i plansamarbeidet, og derfor fikk vi gjennomslag i fylkestinget for at det skal jobbes videre med tiltak for etablering av varige arbeidsplasser, økt sysselsetting og næringsutvikling i området.

Fylkesrådet vil være en partner i å styrke næringsutviklingen med utgangspunkt i denne planen. Jeg vil særlig framheve betydningen av prosjektet «verdiskaping og attraksjonskraft», som skal styrke fjellområdets attraksjonskraft og langsiktige verdiskapingspotensial. Vi mener her verdiskaping som skaper arbeidsplasser, gir ringvirkninger som bidrar til bolyst og gjør at handels- og servicetilbudet til lokalbefolkningen opprettholdes. Den felles reisemålsstrategien for Krødsherad og Sigdal fra 2017 er et viktig kunnskapsgrunnlag i så måte. En hovedanbefaling der var å endre oppmerksomheten fra hyttebygging til reiselivsutvikling og å videreutvikle tanken om «ett fjell» med tett samarbeid mellom kommunene.

I debatten kan man også få inntrykk av at områdene vi ønsker å skjerme skal fredes. Det er på ingen måte tilfelle. Det er ingenting i veien for at man seinere kan åpne for hyttebygging på dette arealet, dersom man ser behovet.

En siste viktig ting er at denne løsningen var et kompromiss som Fylkesmannen kunne akseptere. Løsningen som kommunene ønsket seg i de to konfliktområdene ville medført at Fylkesmannen hadde anket planen inn til departementet.

Kommunene rundt Norefjell ønsket selvfølgelig størst mulig handlefrihet. Senterpartiet ønsker at den skal være størst mulig. Dette handler ikke om mistillit til kommunene. Selvsagt er kommunene mer interessert enn noen i å ivareta verdiene i egen nærnatur. Men i en regional plan er det flere parter som forhandler, og vi må respektere at det er ulike roller og ansvar å ivareta. I denne saken satt Sp med ansvar for å veie regionale hensyn mot andre ønsker, og å veie lokale utbyggingshensyn mot langsiktige og miljøhensyn, og vi mener vi har funnet en god balanse for alle parter.